2011-02-13–18:00

Szabadkőművesek 2.0

Az első részben röviden felvázoltuk a szabadkőművesek vélt (vagy valós?) genézisének több forgatókönyvét és megismerkedhettük a két nagy áramlattal (az angolszász és a kontinentális, vagyis a reguláris és az irreguláris közötti különbségekkel).

Nézzük meg akkor a hozzájuk kapcsolódó, kicsit konkrétabb dolgokat.


Ott van például a jelképrendszerük, amely szorosan kapcsolódik az elnevezésükhöz: a kőműveskötény, a vakolókanál, a körző, a mérőón, a vonalzó,
a kalapács és a derékszög; valamennyi a kőművesmesterség alapjaihoz köthető, hiszen a szabadkőművesek „építeni”, alkotni akarnak.

Aztán a G betű, amely számos páholy címerében (logójában) szerepel. És hogy miért éppen a G? Nos, erről több elmélet is született:

Az egyik szerint az angol God (Isten) szó első betűjeként bukkan fel, hiszen történelmük hajnalán a szabadkőművesek (minden ellenkező híresztelés ellenére) igenis hittek egy felsőbbrendű lény (mindközönségesen: az Isten) létezésében. Aztán jött ugye a francia ihletésű világiság, amiről az első részben beszéltünk.

A másik magyarázat már valamivel természettudományosabb, ugyanis a Geometria szóból eredezteti. A szabadkőműves testvérek szerint ugyanis a mértan a legtisztább, legősibb és legfontosabb tudomány. Egyes magyarázatok (és magyarázók) egészen odáig mentek, hogy „a geometria és a szabadkőművesség szavak szinonimák”.

Egy harmadik (kicsit megalomániás) megközelítés a Glory (dicsőség, dicsfény, glória) kifejezést említi, mint a G betű ihletőjét; a Testvériség nem más, mint dicsfény az emberiség feje fölött.

Végezetül egy negyedik interpretáció szerint a G-vel (lévén az angol ábécé hetedik betűje) a szabadkőművesek egyszerűen tisztelegni akartak a hét klasszikus szabadelvű tudomány és művészet előtt: grammatika (nyelvtan), retorika (szónoklattan), logika (más szóhasználattal: dialektika), aritmetika (számtan), geometria (mértan), zene és asztronómia (csillagászat) előtt.

A beavatási szertartások kitárgyalása is megérne egy misét, de (rövid hezitálás után) úgy döntöttem, hogy ezt kihagyom; akit nagyon érdekel, utána tud nézni. Vegyük inkább elő azokat a fontosabb konteókat, amelyek a szabadkőművesekhez kötődnek.

1.) Egy ország születése

Talán emlékeztek rá, hogy az egyik teória a Templomos Lovagrendig vezeti vissza az eredetüket, márpedig Hugues de Payens és Godefroi de Saint-Omer utódairól kijelentettük, hogy egy virtuális, terület nélküli, de annál befolyásosabb államot alapítottak, amely mintegy háromszáz éven keresztül rányomta bélyegét a kora-középkori Dél- és Nyugat-Európára.

Nos, van egy ország a Földön, amelyről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy virtuális lenne; biztonságpolitikusok állítják, hogy bolygónkon jelenleg ez az egyedüli szuperhatalom. És ezt az országot szabadkőművesek alapították, s elveik szem előtt tartásával, elképzeléseik megvalósításával tették azzá, ami.

Igen, az Amerikai Egyesült Államokról beszélek.

Azt, hogy az USA első elnöke maga is a testvérek közé tartozott, már említettük. Azt viszont, hogy az Alapító Atyák jelentős hányada szabadkőműves volt, nem ilyen közismert. Az 1787 szeptemberében megszületett amerikai alkotmány 39 aláírója közül például 13-an egészen biztosan „testvérek” voltak, hatan később léptek be valamelyik páholyba, s további nyolc főről „megalapozottan feltételezhető”, hogy a szabadkőművesekhez tartoztak.

„Mi, az Egyesült Államok népe, attól [a szándéktól] vezérelve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, hogy megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”

Megismétlem: 39 főből 13-an (33%) már az aláírás pillanatában a szervezethez tartoztak, 6-an (15%) később lettek tagok, illetve 8-an (20%) valószínűsíthetően tagok voltak. Nem kell tehát csodálkoznunk, ha a (továbbra is hatályos és gyakorlatilag érinthetetlen) amerikai alkotmány mentén formálódó állam olyan lett, amilyennek egy szabadkőműves társaság megálmodta.
Még két vonatkozó számadat, mert pár számjegy beszédesebb tud lenni, mint több oldal szövegelés:

*A függetlenségi háború során Washington 58  főhadszíntéri tábornoka közül 31-en bizonyítottan szabadkőművesek voltak, további nyolcukról ugyancsak vélelmezni lehet.

*Az USA alkotmányát első körben az „eredeti” 13 gyarmat törvényhozása fogadta el, amelyek élén már akkor is egy-egy kormányzó állt. Nos, az 1787/88-ban hivatalukban lévő tizenhárom kormányzó közül nyolcan a testvériség aktív tagjai voltak, további két fő később lépett be.

Ennek a túlburjánzó sűrűségű szabadkőműves-felbukkanásnak aztán számtalan (később az egész világra kiható) következménye lett. Amilyen magabiztosak voltak, még csak azzal sem foglalkoztak, hogy kéznyomukat elrejtsék. Sőt, mintha kérkedni is akartak volna befolyásukkal.

1.1.) A dollár-konspiráció

Az egydolláros bankjegy története biztosan mindegyikőtök számára ismerős, de ettől függetlenül röviden összefoglaljuk, amit szimbolizmusáról egy konteóhívőnek tudnia érdemes.

A fentieket elolvasva – gondolom – senki nem lepődik meg azon, hogy az egydolláros bankjegy előlapján 1869 óta maga George Washington, vagyis a jenkik első elnöke arcképe látható.

A hátlap már sokkal érdekesebb, itt ugyanis az USA hivatalos Állami Nagypecsétjének mindkét oldala szemügyre vehető.

A sasos oldalon lépjünk túl, hiszen az ország hivatalos állatszimbólumát, a fehérfejű rétisast ábrázolja, a hivatalos, elsőszámú jelmondattal: E pluribus unum, vagyis Sokból [többől] egy – célzás arra, hogy a sok (eredetileg 13) gyarmatból egy egységes állam jött létre.

Lássuk a másik oldalt.

Itt már felkaphatjuk a fejünket, hiszen középpontjában a szabadkőművesek egyik kedvenc szimbóluma, a befejezetlen (csonka) piramis látható; a befejezetlenség arra utal (legalábbis a testvérek között), hogy rengeteg még a tennivaló, a Nagy Mű még nincs bevégezve.

A piramis tetején, a zárókőbe illesztve egy másik maszonikus jelkép, a Legfőbb Építőmester mindent látó szeme figyel, s belőle körkörösen sugarak törnek elő, a világot beterítő (ezoterikus?) tudás szimbólumaként.

Az itteni két (ugyancsak latin nyelvű) jelmondat is érdekes ám.

A felső (Annuit coeptis) leginkább úgy fordítható, hogy „Jóváhagyja az ötletet”, „Engedélyezi a tervet”, esetleg „Beleegyezik az elképzelésbe”, „Támogatja a szándékot”. Hogy kicsoda? Hát természetesen az Úr (a már említett Legfelsőbb Lény).

És milyen ötletről van itt szó? Segítségért forduljunk az alsó mottóhoz: Novus ordo seclorum. Hát kéremszépen, ez – akárhogyan is forgatjuk – annyit tesz, hogy „Az idők új rendje”, „A világ új rendje”, „Az új világ rendje”…

Ismerős? Hát persze, hogy az; emlékezzünk csak vissza az Új Világrend kifejezésre, amely a CFR-nél és a Bilderberg-csoportnál is felbukkant (hogy G. W. Bush elnököt, mint olyasvalakit, aki ezt a szóösszetételt gyakran alkalmazta, most ne is említsük). Azt pedig, hogy ez a két szervezet a világ szabadkőműveseinek látható szervezetei közé tartoznak, minden konteóhívő tudja.

Foglaljuk csak össze: az USA Nagy Állami Pecsétjén (The Great Seal of the United States) az Alapító Atyák (két szabadkőműves szimbólum szerepeltetése mellett) hitet tesznek egy olyan új világrend mellett, amelyre (szerintük) a felsőbb, nem evilági hatalmak is rábólintottak.

Azt, hogy a Nagypecsét mindkét oldalán hemzsegnek a 13-as számra történő utalások (a piramis 13 fokból áll, a sas 13 nyílvesszőt szorongat a bal, 13 levelű és 13 bogyós olajágat a jobb karmában, felül a glóriában 13 csillag látható – apropó, ezek egy hatágú csillag mentén helyezkednek el…), most ne vegyük figyelembe, annak ellenére, hogy ez a számjegy ugyancsak kiemelt helyet foglal el a testvériség jelképrendszerében. Ne kössünk bele és fogadjuk el a hivatalos magyarázatot, mely szerint mindez arra a 13 gyarmatra utal, amelyek első körben megalakították az USA-t.

Ja, mielőtt továbbmennénk: a jelmondatokból kettő (E pluribus unum, Annuit coeptis) egyenként ugyancsak 13-13 betűből áll – már ha az ɶ diftongust két magánhangzónak vesszük… És azt sem árt azért tudni, hogy a 13-as szám amúgy a szabadkőművesek egyik szerencseszáma volt (pont fordítva ugye, mint napjainkban a közkeletű babonákban), s a mindenkori intellektuális elitet jelképezte (a 12 csillagjegy és bónuszként a Nap).

És ha ráfektetünk a dollárbankjegyen látható Nagypecsét piramisos oldalára egy hatágú csillagot (figyeltek? hatágút!), és összeolvassuk a csúcsokon fekvő öt betűt (a hatodik csúcs maga a szem lesz), na milyen betűk tűnnek elő? ASNOM, ami pedig a MASON (kőműves, angolul) szó anagrammája…

Egyik bloggertársunk, szürkepatkány kolléga megjegyezte, hogy a magyar szabadkőműves szó is 13 betűből áll, már ha az sz-ből az s-t és a z-t külön-külön számítjuk… Tessék, kell ide több bizonyíték?!

És gyorsan még tekintsétek meg itt oldalt az egykori Information Awareness Office (Információtudatossági Hivatal – elég hülye név… –, az Echelon egyik hajdani kistestvére) logóját. Az IAO az amerikai információtechnológiai hírszerzés egyik ága volt, amíg az USA Kongresszusának emberi jogok iránt fogékonyabb tagjai ki nem rúgták alóla a sámlit, mert túl Big Brother-szerűnek tartották… És mit látunk benne? Igen, a csonka piramist.

Nem szeretnénk ebből a posztból USA-centrikus írást rittyenteni, úgyhogy az amerikai fővárossal kapcsolatos összeesküvéselméleteket most szó nélkül hagyjuk. Akit érdekel, nézzen utána egy Pierre Charles L’Enfant nevű (francia nemzetiségű) szabadkőművesnek, aki Washington D.C. megtervezője és első főépítésze volt az 1790-es évek elején. És ha már erről olvastok, fussatok neki mondjuk a washingtoni Washington-emlékműnek is (he-he), amely egy óriási obeliszk. Előrebocsátom, hogy nem csak Dan Brownnak tűntek fel bizonyos dolgok…

Az amerikai bemelegítés után most foglaljuk össze, mit is tudunk a mostani szabadkőművesekről. Hogy a bloggazda objektivitását (vagy legalábbis annak látszatát) továbbra is fenn tudjuk tartani, először lássuk, milyen imázst sugároznak magukról a külvilág felé.

A.) Miért kell szeretnünk őket?

Adott egy több évszázada létező, főleg értelmiségiekből álló társaság (a vízözönt meg az egyiptomi piramisokat most inkább hagyjuk), amelybe meghívásos alapon lehet belépni, s csak azoknak adatik ez meg, akik a tagság véleménye szerint ezt megérdemlik. A beavatási procedúra kicsit vicces ugyan, de ehhez hasonlót gyakorlatilag bármelyik klub, tankör vagy sportegyesület tagsága „elszenved” a felvételkor. A különbség csupán annyi, hogy a Testvériség esetében a forgatókönyv főként több száz éves rituálék szerint, speciális és szimbolikus kellékek között bonyolódik, ami kétségtelenül ad egy kis archaikus ízt a dolognak.

A szabadkőművesek eszmerendszere roppant egyszerű és humanista alapokon nyugszik: a munka, az alkotás és a megszerzett tudás tisztelete. A közéjük tartozást ki kell érdemelni, hiszen (a nemesi renddel ellentétben) senki sem születik szabadkőművesnek; az ember nem örökli automatikusan szülei tekintélyét, ellentétben azok vagyonával: szakmai pályafutással, önzetlen karitatív munkával, kizárólag saját jogon nyerhet valaki bebocsátást. Innen is látszik, hogy milyen igazságos társaságról van szó.

Ha fel kellene sorolnunk azokat a hívószavakat, amelyek a szabadkőműveseket vezérlik, csupa-csupa pozitív dologgal szembesülhetünk: tolerancia, szabadság- és tudásvágy, racionalitás, egyenlőség, na és a testvériség, meg az emberiség szolgálatának akarása. Elutasítják a papok világi befolyását és hatalmát, az egyház és az állam szétválasztását szorgalmazva. Nem tesznek különbséget vallások vagy bőrszínek között, minden szabadkőműves az összes többi testvére, akikre bármikor bizton számíthat, magánéletében és szakmai előrehaladása során egyaránt.

Természetesen már a kezdetektől számos vád érte őket, hiszen a kezdetekben feudális (vagy minimum félfeudális) viszonyok között kezdtek el szervezkedni, s békés, intellektuális módszerekkel bár, de a fennálló rendet „támadták”. Meggyanúsították őket, hogy az Állam és az Egyház tekintélyét akarják aláásni azért, hogy ők kerüljenek nyerő pozícióba. Hagyományaik miatt egyesek zsidó (sőt: cionista) lobbycsoportnak kiáltották ki őket, s (főleg a katolikus egyház) kiátkozással fenyegette a szervezetet. Ők azonban továbbra is kitartanak magasztos eszméik mentén, s maximális szellemi és erkölcsi erőbedobással (valamint jelentős anyagi erőforrások mozgósításával) az emberiség jobbításán fáradoznak.

És igen, nem rejtik véka alá, hogy elitet képeznek. Igyekeznek minden szakterületről a legjobbakat bevonni maguk közé: a közgazdászok, jogászok, orvosok, mérnökök, politikusok, mesteremberek krémjét környékezik meg, s a világ gyakorlatilag valamennyi országára kiterjedő hálózatukon keresztül egy zászló (helyesbítek: egy szimbólumrendszer) alatt tevékenykednek.

És a titkok?

Hát persze, hogy vannak titkaik, miként minden szervezetnek, a sarki péküzemtől kezdve a Pál utcai fiúkon és a Ferencvárosi Torna Clubon keresztül a Microsoftig vagy a Magyar Tudományos Akadémiáig minden olyan emberi csoportosulásnak, amelynek kettőnél több tagja van. De ezek a titkok nem irányulnak senki ellen.

B.) Miért nem szerethetjük őket?

Fennállásuk óta a szabadkőművesek kizárólag önös, személyes érdekeiket tartották szem előtt: nem ismernek sem nemzetet, sem Istent, sem össztársadalmi célokat. Az, hogy úgymond kilépnek a színre, hogy honlapjaik vannak meg múzeumuk, hogy nyilvános a szertartásuk forgatókönyve meg a tagnévsoruk (aha, majd éppen…), hogy teljeskörű átláthatóságról hablatyolnak – mindez púder. Az alábbiakban találomra szemezgetünk olyan ügyek közül, amelyekben a maszonok könyékig (ha ugyan nem vállig) benne voltak.

B.1.) A hebrencs tábornok

Noha nagyon óvatosak, egyik-másik testvérüknek néha eljár a szája. Itt van például egy Albert Pike nevű, XIX. századi amerikai szabadkőműves (a  skót rítus szerinti legmagasabb, 33. fokozatú, amúgy katonaember és író), aki azzal büszkélkedhet a túlvilágon, hogy ő az egyetlen déli (konföderációs) tiszt, akinek Washingtonban szabadtéri szobrot állítottak.

Nos, Pike dandártábornok (mert ilyen szép rendfokozatot ért el, noha sikkasztással, csalással és harctéri kegyetlenkedéssel is megküldték, de a vádakat bizonyítottság hiányában végül ejtették), szóval Pike tábornok 1871-ben írt egy 860 oldalas könyvet (élete fő művét, ahogy mondta), aminek az volt a címe, hogy „Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry” (A skót rítusú, ősi és elfogadott szabadkőművesség erkölcsei és hitelvei). Ez önmagában még nem lenne probléma, de ebben ilyet is le bírt írni:

The God of the Christian world is only Bel, Moloch, Zeus, or at best Osiris, Mithras or Adonai, under an other name. […] Lucifer, the Light Bearer! Lucifer, the Son of the Morning!

„A keresztény világ Istene csak Baál, Moloch, Zeusz, de leginkább Ozirisz, Mithrász vagy Adonáj, csak más néven. […] Lucifer, a Fény Hordozója! Lucifer, a Napfelkelte Fia!”

Hát ne csodálkozzunk, ha a keresztény egyházak kiakadtak rá (és az egész maszonikus bandára); még a mormonok is berágtak, pedig Joseph Smith, a Mormon Egyház alapítója (aki tudott élni: állítólag 33 felesége volt) maga is a Testvériséghez tartozott, mielőtt egy új, még jövedelmezőbb üzletbe vágott volna.

Smith-t (itt jobbra) mellesleg a konkurencia, vagyis egy – a szabadkőművesek által gonosz módon feltüzelt – tömeg lincselte meg 1844-ben az Illinois állambéli Carthagóban, testvérével, Hyrummal együtt; innen jut eszembe: emlékszünk még Salamon építészének nevére..?

B.2.) A Propaganda Due (P2)

Ez a banda külön posztot is megérne, annyira magán viseli mindazokat az ismérveket, amelyek miatt annyian gyűlölik és félik a szabadkőműveseket.

A P2 egy olasz páholy volt, amely a reguláris Grande Oriente d’Italia (Olaszországi Nagyoriens) nagypáholy alá tartozott (ennek volt például Garibaldi az egyik nagymestere), s a második világháborútól egészen a nyolcvanas évek elejéig működött.

A P2 fénykora (már ha egy szervezett bűnözői csoportra lehet ezt a szót alkalmazni) 1975 és 1980 közöttre tehető, amikor annyira beépült az olasz államhatalomba, gazdasági és pénzügyi világba, az itáliai médiába és a fegyveres testületekben, hogy – teljesen jogosan – kezdtek róla úgy beszélni, mint államról az államban. Ezalatt a négy-öt év alatt az olasz kormányok nem tudtak olyan komoly döntést hozni, amelyre a P2 illetékesei előtte ne bólintottak volna rá; ha ugyanis a bólintás elmaradt, nem született döntés…

Valódi olasz tempót diktáltak: a szemük sem rebbent, amikor kellemetlenkedő oknyomozó újságírókat kellett eltenni láb alól (Carmine Pecorelli), esetleg velük nem kifejezetten szimpatizáló politikustól kellett megszabadulni (a kereszténydemokrata Aldo Moro neve talán még a fiatalabbaknak is mond valamit), netán olyan pénzembereket kellett megrendszabályozni, akik (ilyen-olyan okokból) nem azt tették, amit a szabadkőművesek szerettek volna (a Vatikán bankárának becézett Roberto Calvi). Taglistáján ott szerepelt az összes olasz titkosszolgálat (katonai és polgári) vezérkara, bankigazgatók, újságok és folyóiratok főszerkesztői, nagyvárosok polgármesterei, továbbá annyi tábornok, mint harminc évvel ezelőtt egy szovjet pártfőtitkári temetésen.

Emlékeztek még I. János Pál pápa titokzatos halálára? Hát ezzel is összefüggésbe hozták a  Propaganda Due-t (állítólag Őszentsége nem akarta folytatni azt az összefonódási politikát, amit elődei), de gondolom, ez már egyetlen olvasónkat sem lepi meg.

Mivel nem tartom kizártnak, hogy egyszer tényleg külön posztot kap itt nálunk, nem is folytatom a P2-vel, de azért az gyorsan elmondom, hogy azokban az években egyik kiemelkedő tagja volt az akkor a negyvenes évei elején járó, csillogó szemű, nőbolond médiabefektető és feltörekvő üzletember, a Fininvest alapítója, az AC Milan későbbi tulajdonosa, bizonyos Silvio Berlusconi. Nem véletlenül ismerős a név: ő most az Olasz Köztársaság miniszterelnöke.

B.3.) A Kennedy-gyilkosság

A Testvériséget kritizálók egy csoportja leteszi a nagyesküt, hogy JFK-t a szabadkőművesek gyilkoltatták meg. Mivel tekintettel vagyok az idegeitekre, ide inkább csak egy linket teszek az angolul értőknek; a többieknek meg vigasztalásul elmondom, hogy a teória kidolgozói (bizonyos James Shelby Downard és Michael A. Hoffman kollégák) semmit nem bíztak a véletlenre: a sokat sejtető Masonic Symbolism in the Assassination of John F. Kennedy (Szabadkőműves jelképrendszer JFK meggyilkolásában) címet viselő dolgozatukban a földrajzi koordinátáktól kezdve a Secret Service-fedőneveken át a környező hegyek elnevezésén keresztül egészen az euklidészi geometria több rejtélyes momentumáig mindent felsorakoztatnak elméletüket alátámasztandó. Sok türelmet azoknak, akik belevágnak!

Katt itt balra fent a kis képre, ha nagyobb méretben akarod látni a Testvériség szervezeti sémáját.

B.4.) Forradalmak, felkelések, lázadások, gyilkosságok

Egyesek az elmúlt 200 év valamennyi jelentősebb (és véresebb) megmozdulása mögött a szabadkőműves bagoly borotvaéles karmait és rezzenéstelen pillantását vélik felfedezni (mondtam már, hogy a bagoly is egy hagyományos maszonikus szimbólum?).

Ily módon egész irodalma van azoknak az elméleteknek (és közvetlen avagy közvetett bizonyítékoknak), melyek szerint a Francia Forradalomtól és az amerikai szabadságharctól kezdve az 1848-as európai eseményeken keresztül a Nagy Októberig, valamint a Szovjetunió és a teljes keleti blokk húsz évvel ezelőtti bukásáig mindent a testvérek szerveztek meg – természetesen közvetve, mindig strómanokon keresztül, s mindig az aktuális politikai-gazdasági érdekeik fényében.

Vagyis la Fayette márkitól kezdve George Washingtonon keresztül (róla már írtunk) Kossuthig és Leninig, továbbá mindeddig 15 amerikai elnökig egy csomó olyan arc volt szabadkőműves, akikről nem is hittük volna.

Itt fent az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1789-ből, amelyet nyilvánvalóan a szabadkőművesek fogalmaztak meg.

Ugyancsak ide tartozik az a mellékszál is, hogy a Castro-rezsim például azért létezik még egyáltalán, mert Fidelék valamennyien a Testvériséghez tartoztak (már a Moncada ostroma ideje óta) és tartoznak a mai napig.

Az mondjuk tény, hogy páholyok a mai napig legálisan működnek Kubában; én magam is láttam Havannában és Santa Clarában a klasszikus körzős-derékszöges jelvényt, s csak azért nem tudtam lefotózni, mert az egyik alkalommal lemerült a gépem, másodszor meg taxival vágtattunk és csak későn kapcsoltam, hogy meg is lehetne állni… A Kubai Nagypáholy (Gran Logia de Cuba) alá körülbelül 300 páholy tartozik, hivatalosan mintegy 30 ezer taggal. És természetesen az emigrációban élő kubaiaknak is vannak nagypáholyuk; ez a Gran Logia de Cuba en el Exterior.

B.5.) A brit próbálkozás

Arra ugye emlékszünk, hogy az újkori szabadkőművesek elsőként Angliában kezdtek el dokumentálhatóan szervezkedni. Nos, nem is kell akkor csodálkoznunk, ha brit földön nemcsak a Testvériségnek, hanem ellenfeleiknek is komoly hagyományaik vannak.

A szigetországban tényként beszélnek arról, hogy ha Károly herceg tényleg előbb-utóbb király lesz, akkor kétszáz éve ő lesz az első olyan férfiuralkodó, aki nem tagja egyetlen maszonikus csoportnak sem.

Természetesen Hasfelmetsző Jack sem úszta meg a vádaskodást, mintha nem lett volna elég neki a sorozatgyilkosság. Nos, erről a jóravaló emberről  az állítják, hogy hozzáértő szem észrevehet bizonyos szabadkőműves rítusokra emlékeztető momentumokat a… hát izé, a maradványok és a tetthely környékén. Erről sem írnék részletesen, tessék elovasni a róla szóló posztot.

Stephen Knight, egy nagyon tehetséges angol újságíró 1984-ben (alig 33 évesen, itt balra) írt egy könyvet (The Brotherhood, vagyis A Testvériség), amelyben három év oknyomozásának következtetéseit vetette papírra, a brit politikai-gazdasági-egyenruhás felső tízezer és a szabadkőművesség (főleg a torykat érintő) kapcsolatrendszeréről, a kéz-kezet-mos és a-mi-kutyánk-kölyke hozzáállásról. Knight írása akkora port vert fel, hogy maga a brit parlament is többször foglalkozott a kérdéssel, egészen odáig elmenően, hogy 1991-ben (munkáspárti) törvényjavaslat is született arról, hogy állami alkalmazottaknak, köztisztviselőknek és egyenruhásoknak nyilatkozniuk kell (ene) minden „titkos társaságban” fennálló tagsági viszonyukról. Chris Mullin Labour-képviselő és csapata hiába tett meg mindent a javaslat elfogadásáért, a John Major-féle konzervatív többség végül leszavazta.

És nem mellékesen elmondom, hogy a fenti könyv megjelenését követő negyedik hónapban Stephen Knight agytumorban elhunyt. Állítólag már korábban diagnosztizálták (érdekes módon miközben az anyagot gyűjtötte a maszonokról), műtötték is, de eredménytelenül.

A diktatúrák sohasem szerették (legalábbis nyíltan nem) a Testvériséget. A kommunisták, a nácik és a fasiszták egyaránt betiltották őket; hogy ez csak duma volt-e, és titkon az állami és pártvezetők továbbra is a szabadkőművesek utasításainak engedelmeskedtek Moszkvában, Rómában és Berlinben – biztosra nem lehet tudni, de hát ezért vanak a konteók…

Még a Simpson-családot sem hagyta érintetlenül a téma; a hatodik évad 12. részében (Homer the Great) megpiszkálják egy kicsit őket.

C.) A Titok

Végezetül joggal merülhet fel mindenkiben, hogy akkor mi is az a titok (melyek azok a titkok), amely(ek) védelmében a szabadkőműves testvériség évszázadok óta szétgörcsöli magát; mit rejtegetnek, mit óvnak annyira és mit tartogatnak a tarsolyukban?

A találgatások legalább annyira szerteágazóak és sokszínűek, mint a rítusaik.

Lehet, hogy a Templomos Lovagrend tényleg rábukkant valamire kilencszáz évvel ezelőtt a jeruzsálemi Templom-hegyen? Lehet, hogy nem is fegyveres szerzetesrendnek indultak, hanem egy középkori régészcsoportként, amelynek kifejezetten az ásatások beindítása volt a feladata? És talán valóban rábukkantak valamire az egykori salamoni templom romjai között? És a szabadkőművesek ezt a valamit rejtegetik?

A Szent Grál lehetett? Vagy a frigyláda? Netán feljegyzések, amelyek további apokrif evangéliumokat tartalmaznak, s amelyek nyilvánosságra hozatala alapjaiban rendítené meg a keresztény egyházakat? Ha ez utóbbi történt, akkor a lovagok gyors meggazdagodása, befolyásuk hihetetlen mértékű növekedése egyszerű zsarolás eredménye lett volna?

Ha a frigyláda, akkor az mi is volt valójában? Adóvevő, melynek másik végén  valóban maga az Úr állhatott (lásd még ufók, párhuzamos univerzumbéli embertársaink, stb.)? Időgép és/vagy jövőbe látó szerkezet? Hallucinációkat előidéző pszichedelikus gépezet?

És tényleg a skóciai Rosslyn-kápolna alagsorában lenne a megfejtés?

Akárhogyan is van, a Titkot csak a testvériség legmagasabb szintjei tudják, s ők adják ezt generációk óta kézről kézre, szájról zájra. A hatmillió szabadkőműves közül a tömegek valóban semmit nem tudnak; nem véletlen a skót rítus 33 beavatási fokozata (Krisztus 33 éves volt, amikor megfeszítették). Harmincharmadik fokozatú szabadkőművesből csak pár száz lehet a világon, s azt mondják, közülük is csak maximum tucatnyian lehetnek a Tudás birtokában.

Előjönnek-e ezzel valaha? Vagy olyan jellegű (esetleg olyan következményekkel járhat a nyilvánosságra hozatal), amelyre az emberiséget még nem találják elég érettnek?

Vagy nagy blöff, humbug az egész? Egy évszázadok óta tartó hatalmas maszkirovka, egy soklépcsős operatív kombináció? Hatalmas játszma, melynek tétje maga a befolyás, a hatalom, de csak addig működik, amíg ki nem kell teríteni a lapokat, és ki nem derül, hogy a belengetett rojálflöss helyett egy ötös pár, netán csak egy magas lap van a kezükben? Vagy annyi sem?

Találgatni a kommentek között lehet.

Kedves olvasók!

Számtalan vonulatát, elágazását és oldalát meg lehetne még említeni a szabadkőművességnek, de terjedelmi korlátaink adottak, na meg számtalan egyéb téma vár még kidolgozásra itt, a konteóblogon. Remélem, adtam pár tippet azoknak, akik tovább szeretnének foglalkozni a Testvériséggel, illetve a hozzájuk fűződő konteókkal.

Ismételten elmondom: ennél összetettebb célom nem volt; ezotériát és magasztos, spekulatív elméleteket és filozófiákat ezen a blogon nem tudok (és nem is kívánok) sem népszerűsíteni, sem gúny tárgyává tenni.

Küldetésem ennyi volt, a titkos szerződésben vállaltakat teljesítettem. És noha nem szoktam Wikipédia-oldalakat belinkelni, most kivételt teszek: ide kattintva rácsodálkozhattok jó pár szabadkőművesre.

Tapasztalataitokat, kétségeiteket, félelmeiteket osszátok meg velünk itt, a kommentek között. És ha akadna igazi testvér az olvasók között, érdeklődéssel olvasnánk cáfolatait, ellenpéldáit, a vakolás mellett szóló érveit.

Ápdét: a szabadkőműves-konteók kibővített verzióját elolvashatod a 2014. május 24-én a könyvesboltokba kerülő Konteó2-ben, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel együtt.

 

Kategória: EgyébCímkék: ,

262 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 262. petiba — 2015-07-24 11:03 

Ez mekkora! Link helyett:

“…megtette az első lépést a szabadkőműves zsidó B’nai B’rith páholy, hogy mind nagyobb tulajdonrészt szerezzen a (Klub) rádióban. Most 40 millióval kezdték, de – mint a tényt igen óvatosan az Origo.hu közölte – ez egy hosszú folyamat első lépcsője. Vagyis az eddig is 800 millió forintot érő rádió úszkálni fog a pénzben. Mint tette azt a szocialista-szabaddemokrata rezsim idején, amikor ömlött az állami támogatás e cionista médiába. Bolgár úr pedig havi 3,5 milliót kapott valamennyi kereseti forrásából. Az alábbiakban a betelefonáló és a műsorvezető párbeszédét közöljük, egész kevés rövidítéssel. Felhívjuk olvasóink figyelmét egy óriási csalásra. A Brit Média Kft. név szándékosan félrevezető név. Ugyanis a „Brit” szó végéről direkt lehagyták a „h” betűt. Mert akkor mindenki tudta volna, ez a cég bizony a B’nai B’rith szabadkőműves páholyé. A műsorvezető zavara ennek is köszönhető, hiszen a betelefonáló ezt a tényt is érinti. Bolgár kínlódik, mert mindennek ellene kell mennie, amiért műsorában eddig ajvékolt. Másokon az átláthatóságot, transzparenciát kérte számon. Most kivételesen vele tették ugyanezt egy nagyon húsba vágó témában. A Klubrádió saját (eddig folyamatosan tragikusnak hazudott) anyagi helyzetében és az új tulajdonos milyenségében. Azzal a rádióadójával történt mindez, amely adófizetői pénzből is működik, hiszen drágalátos médiahatóságunk komoly pénzekkel támogatja. Nem is szólva arról, hogy ingyen (vagyis adófizetői támogatással) használhat közfrekvenciát. És akkor most jöjjön a korszakos párbeszéd, amelyhez Cseh Kálmán betelefonálónak teljes szívből gratulálunk.

Cs.: Cseh Kálmán vagyok, egy ideje nem jutok be, de most sikerült. Örömmel hallom, hogy megoldódnak anyagi gondjaik. Az Origo közhírré tette, hogy 40 millió forinttal beszáll egy befektető. A Bét Salom zsinagóga vezetésének a tagja, Megyeri András Jonatán.
B.: Nem őőő, őő csak a egyik khkhépviselőjük, de ez egy belgiumi alapítvány, amelyik beszáll, de hát ez a 40 millió kétségtelenül jól hangzik, de hát..
Cs.: Egy „napról napra élő céghez”, mint önök, ez nagyon jó. De mi ez a „Brit Média Kft.”? A „Brit” szó ugye nem Nagy-Britanniát jelenti?
B.: (zavart sóhajtozások után) Hát én nem tudok róla.
Cs.: Én úgy tudom, a Brit az vallási kifejezés.
B.: Hhhát igen. Van ez a B’nai B’rith.
Cs.: Igen. És van egy B’nai B’rith nevű szabadkőműves páholy, amelynek van budapesti tagozata is.
B.: Igen, de azokról nem tudom, hogy benne volnának, de-de erről a belgiumi alapítványról tudok. Hogy ennek van-e zsidó kötődése, erről is tudok, erről is hallottam…
Cs.: Mivel annak tagja Megyeri András úr, tartok tőle, hogy van. Ja, és azt írja (az Origo.hu – szerk.), hogy ennek a Brit médiacégnek kisebbségi tulajdonosa Megyeri úr. És a többségi tulajdonosa – valószínűleg tartom – a szabadkőműves páholy.
B.: Nem, nem, nem szabadkőműves páholy ez, hanem…
Cs.: A B’nai B’rith?
B.: Hát az egy felekezet.
Cs.: A B’nai B’rith? Hát van Facebook-oldala. B’nai B’rith szabadkőműves páholy budapesti oldala. Van neki oldala a Facebookon.
B.: Igen.
Cs.: B’nai B’rith budapesti szabadkőműves páholy.
B.: De ez nem a B’nai B’rith szabadkőműves páholy, hanem egy belgiumi alapítvány.
C.: (nagyon gúnyos hangon) De ez a „Brit”, ugye ez nem Nagy-Britanniát jelent?
B.: Zsidó szervezet a B’nai B’rith. “Szabad szellemből” eddig sem volt hiány
Cs.: Most nem gond a rádiónál, hogy egyházi tulajdonba kerül?
B.: Nem került egyházi tulajdonba…
Cs.: Ha egy „nagyon rossz helyzetben lévő” rádiónak valaki ad 40 millió forintot, és kisegíti a halálból, gondolom elvár valamit ezért, mert Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Valamit ezért ők kérni fognak.
B.: Nézze, itt van az ATV, amely…
Cs.: A Hit Gyülekezetének tulajdonában van.
B.: Igen, vallási tulajdonban van. Ez a belgiumi alapítvány, amelyik 40 millió forintot betett a cégbe, ez ezért egy minimális részesedést kapott a cégben.
Cs.: Azért 40 millióért nem kaphatott néhány százalékot, hiszen… B.: Ha ez megnyugtatja önt, nekem nem mondták azt, hogy mostantól kezdve bármiféle vallási műsort kell csinálnom, vagy…
Cs.: Hogy vallási vezetés alatt áll egy rádió, azt én nem tartom helyesnek…
B.: De nem került vallási vagy egyházi tulajdonba a rádió. Egyházi kötődésű szervezet beletett pénzt.
Cs.: Egy zsinagóga vezetésének tagja…
B.: Nem…
Cs.: De. Megyeri András Jonatán egy zsinagóga vezetésének tagja. Itt írja az Origo.
B.: (lemondó sóhajtás után) És akkor mi van?
Cs.: Már csak azt gondolom, hogy biztosan jó, ha egy rádió – ugye az ATV már hitgyülekezetes tulajdonban van és hát olyan, amilyen – jó, hogy ha… mert önök mindig azt mondják, elkötelezettség nélkül, az igazságot próbálja megközelíteni. Egy egyházi tulajdonú rádió azért nem teljesen OK ebből a szempontból.
B.: Hogyha az egyházi tulajdon kis résztulajdonnal jár…
Cs.: Hogy lehet 40 millió forint kis tulajdonrész egy halódó rádióban?
B.: Úgy, hogy a tulajdonos csak kis tulajdonrészt adott ezért a pénzért.
Cs.: Mennyit ad. 10 %-ot?
B.: Nem. Szerintem ennél is kevesebbet. Most nem tudom…
Cs.: Akkor 5 milliárdot ér a rádiójuk, hogy 40 millió az csak pár százalékot jelent?
B.: Annyit ér a rádió, amennyit a tulajdonos mond, hogy ő ennyit ad és akkor megegyeznek.
Cs.: Akkor ez egy nagyon nagy tőkéjű rádió, ha 40 millióért csak két százalékot lehet csak belőle megvenni.
B.: Na most vagy elhiszi a tulajdonosnak azt, amit nyilatkozott, vagy nem; ott az Origóban, hogy ez egy kis tulajdon… Hát nem olvasta?
Cs.: És hogy a szellemiségébe nem szólnak bele…
B.: Akkor ez az egyik… Nem velem tárgyalt… Lehet, hogy nekik is fontos, hogy legyen egy szabad szellemű rádió Magyarországon. Cs.: De hát milyen szabad szellemű rádió, amelyben egy szabadkőműves szekta vagy páholy teszi bele a pénzt? A Klubrádiót igazmondás miatt biztos nem hallgattatják el
B.: Nem szabadkőműves páholy. Egy zsiidóóó felekezet.
Cs.: Nem. A B’nai B’rith az nem felekezet. Az egy szabadkőműves páholy.
B.: De nem a B’nai B’rith szállt bele…
Cs.: De igen.
B.: Öt százalékos tulajdoni arányt szerzett. Itt van az Origóban. Namost öt százalékos tulajdonnal nem tudom mit kezdenek…
Cs.: Akkor a tulajdon 800 millió. 800 milliós cég.
B.: Nahát. Ha önnek van egy 800 milliójam és beteszi…
Cs.: Ehhez képest még rossz anyagi helyzetben voltak. Nem elég, hogy 800 milliónál vannak.
B.: Most is rossz anyagi helyzetben vagyunk. Mert nem 800 millió… Cs.: 800 milliós cég azért annyira nem tragikus.
B.: Hát 800 millióra értékeli a tulajdonosa. Ezért adott 5 %-ot 40 millió forintért.
Cs.: És a befektető is elfogadja ezt a 800 milliós értéket. Azért hajlandó adni…
B.: Nem tudom, hogy miért hajlandó adni… Tőle kérdezzük meg. Én nem tárgyaltam velük. Az biztos, a rádió szerkesztősége.
Cs.: Biztosan nem csak azért adja… valamit el fog várni a rádiótól.
B.: Ön el tudja képzelni, hátha valami olyasmit akar elvárni, hogy fenntartsa a /Bolgár szónoklati hanglejtésbe csap/ szabad szellemű, ha tetszik liberális, demokrata elvek képviseletét? Vagy nem tudja elfogadni és azt mondja, hogy mostantól kezdve ez egy zsiidóó-szabadkőműves rádió lesz.
Cs.: Aki negyven milliót egy egyháznak a főnökeként, egy zsinagóga főnökeként átad, gondolom, el fog várni valamit ezért. És teljesen értelemszerű, hogy elvár érte valamit.
B.: (teljesen rezignált hangon) A Hit Gyülekezete mit vár el az ATV-től?
Cs.: Nézze ott megy a hitgyülekezetes szekta agymosása…
B.: Látja, itt pedig még nem megy semmi, és holnap se fog menni semmi…
Cs.: A szellemisége – azért mondjuk vannak átfedések az önök rádiója és az ATV között, személyekben, szerepelnek ott, szerepelnek itt, és azonos szellemiségű a két műsor…
B.: De látja, ez a szellemiség nem a Hit Gyülekezet szellemisége vagy egy zsidó felekezet szellemisége, hanem egy szabad, nyitott, demokratikus, liberális, balközép szellemiség, amire szükség van. Cs.: Egy zsinagóga vezetése mitől balközép?
B.: Egy zsinagóga vezetésének nem tudom, milyen a szellemisége, de nem is akarnak tőlünk semmit.
Cs.: Csak adtak 40 millió forintot és azt mondták, hogy fogadják szeretettel. Hát vannak még jószívű emberek.
B.: Nem tudom, hogy mit akarnának, de az biztos, hogy nem akartak változást a rádióműsorok hangvételében.
Cs.: Akkor ezek szerint az önök hangvétele eddig is kiszolgálta az ő céljaikat.
B.: Hát persze, mi a zsidók kiszolgálói vagyunk.
Cs.: Nem, ezt jó szívvel mondom: akkor elégedettek az önök hangvételével.
B.: De ez nem képzelhető el: ezzel a hangvétellel sokan az országban elégedettek.
Cs.: Az rendben van, de akkor miért kell negyven milliót adni… B.: Mert nincs pénzünk…
Cs.: Értem. Az előbb 800 milliót számoltunk…
B.: 800 millióra becsüli a tulajdonos az értékét és nyilván tárgyal arról…
Cs.: És el is fogadja a 800 milliós számot. Ha annak 5 %-áért ad 40 milliót.
B.: Mert tudja, hogy a rádiónak szüksége van – és ez nem titok – havi 30 millió a költségünk. Ezzel mondjuk havi másfél havi költségünket fedezi. De tudja, hogy a rádió napról napra él, és úgy gondolta, hogy neki, vagy ennek a belgiumi alapítványnak vagy másoknak a világban fontos ez a szellemiség, mert Magyarországon ebből kevés van. És ez nem egy zsidó felekezet szellemisége, hanem…
Cs.: Én nem azt mondtam. Hanem azt, hogy egy zsinagóga vezetőségének tagja a Megyeri úr. Csak ennyit mondtam.
B.: Megyeri úr csak szereplője ennek. Nem ő tette bele a 40 milliót. Európai módon…
Cs.: Én csak azt mondtam, e zsinagóga vezetésének a tagja a Megyeri Úr.
B.: Megyeri úr csak egy szereplője ennek. Nem ő tette be a 40 millió forintot.
Cs.: Kisebbségi tulajdonosa és ügyvezetője ennek a kft.-nek.
B.: Nincs neki 40 millió forintja.
Cs. Nem. Megyeri úr a Brit Média kisebbségi tulajdonosa és ügyvezetője.
B.: Látja.
Cs.: De nem a többségi tulajdonosa. Érdekes lenne megtudni, hogy ki a többségi tulajdonosa. Tudja, hogy ki ennek a médiának a többségi tulajdonosa?
B.: Nem tudom. (sóhajt) Fogalmam sincs.
Cs.: Elfogadnak pénzt egy olyan cégtől, amelyről nem tudják, ki van a hátterében?
B.: Nem én tárgyaltam vele. Nem tudom, tudja-e, hogy nem én vagyok a tulajdonos.
Cs.: Értem, de gondolom, utána fog kérdezősködni, hogy cégük kitől fogad el pénzt.
B.: Hát egy olyan alapítványtól, amely úgy gondolja, hogy Magyarországon érdemes lenne…
Cs.: De ugyanakkor érdemes lenne tudni, ki a főnöke, a tulajdonosa… hogy van itt egy pénzmosási dolgok – nem önöknél… B.: (erőltetetten gunyoros hangon) Jajj, pénzmosás…
Cs.: Amit nem lehet elfogadni…
B.: Lehet, hogy Simicska van mögötte, nem?
Cs.: (hallható undorral a lényegről elterelő hadmozdulat iránt) Jó, köszönöm, viszonthallásra.
B.: Köszönöm a (sértődött-visszautasító hangon) nagyon kedves kérdéseit. A viszonthallásra. Hjalmar Sakk – Kuruc.info

Az ember persze röhög a majomarcon, de valahol azért hátborzongató, ha belegondolunk, hogy egy zsidó szabadkőműves páholy pénzel egy magyar közfrekvencián magyarellenes uszító cionrádiót. Fizetünk érte adópénzeket (mivel még a médiahatóság is támogatja) hogy agymoshassák az alkalmas egyedek amúgy sem magas teljesítményű vinyóját. Ahhoz képest, hogy sokan körberöhögnek még azon is, hogy “nincsenek is szabadkőművesek, az egy buta összeesküvéselmélet…”, ahhoz képest még gázosabb.

 260. tiboru — 2015-02-25 21:52 

@szellemkutya:

A keresők elég szép találatokat adnak, de ha nincs kedved guglizni vagy bingezni, itt egy gyűjtőoldal:

http://szabadkomuves.lap.hu/

 259. szellemkutya — 2015-02-25 19:56 

sziasztok
Segítséget szeretnék kérni azzal kapcsolatban hogy magyar nyelven hol találok infókat a neten a szabadkőművesekről ? Mert edig nem nagyon érdekeltek ezek az összeesküvés elméletek és ezért nem is nagyon vágom a témát.De a blogot olvasgatva eléggé felkeltették az érdeklődésemet .

 258. rdos — 2014-05-01 11:11 

Hazai vakolókról ír Czike László. Hosszú de témába vágó írás.

http://kkbk.blog.hu/2012/01/06/czike_laszlo_rendszervalto_szabadkomuvesek

 257. collaunch — 2014-01-26 18:54 

Nah, lassan lassan vegere erek a kommenteknek is a posztoknal, es ugye itt 2010 es hozzaszolasokban szepen oooo butanak neveztek es uldozesi maniasnak azokat, akik a csipppesitesrol irtak. Hat ha nem is H1N1 es H akarhanyN vegtelen formaban, de azota tudjuk, hogy az a konteo valosagga valt, “oltjak” a mikrochippeket.

Es ez is (most nem vezetnem le teljes egeszeben, a konteosok tudjak, a tagadok meg tagadjak ugyis) a szabadkomuvesek es az uj vilagrend muve.

Nem beszelve az NSA rol, es hasonlo finom dolgokrol, amik a poszt megirasa ota tudodtak ki, tarultak a nyilvanossag ele.

Na most itt tartunk, aztan meg kivancsi leszek, hogy par ev mulva mit kommentelunk ide 🙂

 256. petiba — 2013-12-19 23:24 

@tiboru:

Ma Ady véleménye Trianonról legfeljebb a kurucon jelenhetne meg…
Szerintem.

 255. tiboru — 2013-12-18 23:01 

@petiba:

Na így lesz Ady is felelős Trianonért.

Amúgy Raffay kolléga erősen belecsapott a szabadkőműves-lecsóba: írt vagy négy könyvet a maszonokról.

 254. petiba — 2013-12-04 09:34 

Könyvajánló. Raffay Ernő: Szabadkőműves béklyóban

Ady Endre és a szabadkőművesség I. (1899-1905)

Előszónak:” A magyar szellemi élet mind a mai napig nem nézett szembe becsületesen a mesterségesen kialakított Ady-kultusszal: okaival, kiváltóival, haszonélvezőivel, a fönntartásában szerepet játszó személyekkel s mindenekelőtt: utóbbiak kifejezett politikai céljaival.

Annak ellenére van ez így, hogy Ady Endréről már rengeteg, összességében több tízezer nyomtatott oldalnyi elemzést és értékelést publikáltak. Ezek többsége azért magasztalja Adyt – természetesen kritikátlanul -, mert a költő és hírlapíró írásainak túlnyomó többségében ún. baloldali, a materialisták szerint haladó eszméket vallott.

A 20. század első éveitől mintegy nyolc-tíz személy kezdte támogatni a szárnyait bontogató Adyt. A patronálás jól körvonalazható módszerekkel, pontosan fölismerhető célok érdekében történt. A fiatal váradi újságíró már pályájának kezdetén olyan nagyváradi szabadkőművesek társaságában forgolódott, akik fő céljuknak a keresztény magyar állam megdöntését tartották. Ennek a környezetnek a szellemi előkészítő munkája (az eszmeérlelés) jelentősen segítette később a vörös diktatúra létrejöttét, s így akarva-akaratlanul hozzájárult Magyarország összeomlásához.

Ha összevetjük Ady cikkeit a váradi László király páholy irataival, teljesen új megvilágításba kerülnek akkori írásai, politikai nézetei, keresztényellenes kirohanásai. Forráselemző összehasonlító módszerrel, részletekbe menően mutatom be, hogy korántsem csak véletlen, alkalmi átfedésekről van szó.

Könyvemben megkísérlem az óriási tehetségű, tragikus sorsú magyar költő életének néhány fontos fejezetét a kor szabadkőművességéről szerzett ismeretek birtokában, a pártos és elfogult történetírás és irodalomtörténet-írás ellenére, a magam konzervatív fölfogása szerint ismertetni.”

 253. miamai — 2013-09-30 11:03 

Erről titkos köszöntési formáról még nem hallottam:
http://www.youtube.com/watch?v=IWulsb-ggN4
(ezek szerint minden köszvényes, reumás, rokkant stb. ember szabadkőműves?)

 252. kwazarz — 2013-03-28 23:01 

(mármint a dallam csak Handel óta hangzik el, a Salamon felkenéséről szóló bibliai rész, amire komponálta az 973 óta. Ez a spirituális csúcspontja a koronázási szertartásnak)

 251. tiboru — 2013-03-28 22:36 

@kwazarz:

Érdekes megfigyelés, köszi!

 250. kwazarz — 2013-03-28 20:47 

A másik tényleg csak egy érdekesség, amibe belebotlottam:

A Bajnokok Ligájának himnusza (aminek “DA-CSAAAAMPIOONSZ” című részét jobb napokon egymilliárdan énekeljük egyszerre a tv előtt) egy átdolgozás, eredetije Handel “Zadok the Priest” című koronázási himnusza.

Zadok Salamon templomának első főpapja volt, és a himnusz eredeti (nem a champions-os, hanem Salamon királyról szóló) szövegével elhangzik minden angol király koronázásán is 973 óta, az ún. ‘felkenés’ alatt.

 249. kwazarz — 2013-03-28 20:29 

*kulturális, bocs

 248. kwazarz — 2013-03-28 20:28 

Sziasztok, ha valaki még idetéved!

Két kultúrális kis-színes érdekességről akartam kikérni a véleményeteket, csak nem voltam még regisztrálva akkoriban. De most újra eszembe jutottak, és talán ehhez a témához illeszkedhetnek lazán.

Az első: az Index hírportál nagyon sokszor át lett tervezve az évek során, az egyik ami végig megmaradt rajta, az a közérdekű Vonalzó-Körző-‘A’hang . Ez szerintetek valami poén/fricska lehet, vagy komolyabb?

 247. sanyandy — 2012-06-29 09:45 

Ezt ma találtam:

http://www.origo.hu/kultura/20120627-megmutatnak-magukat-a-szabadkomuvesek.html

Hogy lemaradtam a pengeváltásról! Na, majd jól visszajövök és elolvasom az elejét is.

 246. miamai — 2012-05-14 10:17 

Egyérdekes hazai szabadkőműves épület a dégi Festetics kastély.
http://taj-kert.blog.hu/2011/07/15/a_szabadkomuves_palota_deg_festetics_kastely#more3053873
Festetics Antal építtette 1810 és 1815 között, aki maga is szabadkőműves volt. Kései utóda Festetics Sándor a húszas években “teleaggatta a falat a titokzatos mozgalmat idéző motívumokkal”.
Ez utód, amúgy Károlyi Mihály sógora és rövid ideig hadügyminisztere, “a későbbiek során a magyarországi nemzeti szocialista mozgalom megalapítójaként tette nevét emlékezetessé.” (Wiki)
sic transit…

 245. tiboru — 2012-04-12 17:48 

@patafizikus:

Köszi, hiányozni fogsz.

 244. patafizikus — 2012-04-12 17:27 

Szerintem nyugodtan visszavehetsz az arcodból. ( Pláne, hogy a válaszaid szövegértési gondokról árulkodnak.)
Én eddig normálisan szóltam hozzád.

Feltűnt a sértettséged, így most megnéztem, és látom, hogy te vagy a poszt szerzője.
Eddig eszembe sem jutott, hogy egy szerző képes ilyen lekezelőlen bánni az olvasóival.

1.
Felejtsd el az értelmező szótár másoknak való ajánlgatását.
Egy szóval sem mondtam, hogy írtál volna toborzást. De ha mondom, akkor se szólhatnál, mert a kettő rokonértelmű kifejezés ( pláne ebben a szövegkörnyezetben).
Én azonban ezt írtam: “… a szabadkőműveseknél nincs tagtoborzás, nincs meghívás…” – vagyis nincs sem tagtoborzás. sem meghívás.

Rendben, te azt állítod, hogy van, én meg azt, hogy nincs.
Te mindenhez értesz, én csak a szabadkőművességhez.
De nyilván neked van igazad.
Ennyi.

2.
Miért, a te anyagaid honnan származnak, ha nem a net-ről?
Mitől jobb a te blogod?
Ez sem más, mint egy netes infókból összeollózott, tudományosnak látszó anyag.
Kötve hiszem, hogy minden egyes blogodban szereplő témádat évtizedes kutatás, netán személyes tapasztalatszerzés, az eredeti dokumentumok, helyszínek felkutatása, vizsgálata, a szereplőkkel való személyes interjúk alapján készült volna.
Amíg valaki ilyent ír, hogy “a vakolás mellett szóló érveit…”, addig arról mindenki, aki valóban ért a témához, tudni fogja, hogy csak összeollózott neten talált anyagokat.

Egyébként meg az, hogy égő őket ajánlani, bizony “ekézés”.
De ez lényegtelen is, számtalan más forrást adhattam volna, véletlen, hogy ők voltak elöl a találati listán.

3.
Idetévedtem.
Amíg végig nem olvastam, nem volt véleményem.
Ha meg már végigolvastam, leírtam a véleményem.
Ezzel részemről be le is zárva.

További jó blogolást!

 243. tiboru — 2012-04-12 07:45 

@patafizikus:

1.) Ismét csak a magyar nyelv értelmező szótárát ajánlom (de egyre nehezebb szívvel, mert nem szeretem a falra hányt borsót) tanulmányozni, hogy mi a “toborzás” és a “meghívás” közötti különbség.

Segítek: biztosan hallottál már a NATO-tagság meghívásos rendszeréről. A NATO meghívja az arra érdemes tagokat a szervezetbe, de NEM toboroz. Remélem érthető, és persze örülök, hogy segíthettem.

Hol írtam a posztban “toborzást”? Meghívást igen, mert bármit is állítasz, a szabadkőműveseknék VAN meghívás.

2.) A legendavadász anyagai 80-90%-ban kompilációk és fordítások, ráadásul elég nehézkes fordítások. Aki beszél angolul, annak még a mondatszerkezetek is visszaköszönnek 🙂 De nem ekézem őket, az is egy műfaj.

3.) Ha ilyen elmarasztaló a véleményed a konteóhívőkről és a konteókról, mi a fenét keresel itt? Mazochista vagy füllentős vagy?

 242. patafizikus — 2012-04-12 06:28 

Összeesküvés elméletet ( ami nem más, mint félinformációkból összerakott fantazmagória) ugyanúgy nem lehet tényekkel cáfolni, mint egy vallás téziseit.
Egyetlen hívőnek sem fogod bebizonyítani, hogy Jézus nem járt a vízen.

Én tudom, hogy pld. a szabadkőműveseknél nincs tagtoborzás, nincs meghívás, bármit állít is a szerző.

Ez a blog mitől hitelesebb, mint az, amelyet ekézel?

 241. tiboru — 2012-04-11 21:01 

Gondolom, a kommented előtt megnézted a szótárban, hogy mit jelent az összeesküvés-elémélet… És feltételezem, azt is tudod, mi a különbség a “cáfolat” és a “tagadás” szavak jelentése között. Úgyhogy cáfold inkább a poszt állításait, ne tagadd, mert ez így karcsú 🙂

A fordítóbajnok legendavadász-blogot meg inkább ne ajánld, mert elég égő 😀

 240. patafizikus — 2012-04-11 20:48 

A “vakolás” a páholymunka utáni kötetlen, szolid étkezéssel összekötött beszélgetést jelenti. Emellett nem hiszem, hogy bármilyen érvre szükség van, ez egy normális tevékenység egy társaság életében.

Az pedig nem igaz, hogy a tagság meghívással érhető el.
Csak és kizárólag a jelentkező önálló akarata alapján meghozott döntéssel lehet csatlakozni. A csatlakozást csak a jelentkező kezdeményezheti, senkit nem hívnak meg. ( Legalábbis az irreguláris páholyokban – de talán a regulárisokban is.)

Egyébként az egész poszt egy olcsó, hatásvadász írás, amely félinformációkra alapoz.

Pld. a dollárral kapcsolatban azért vannak más magyarázatok is:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mindent_l%C3%A1t%C3%B3_szem
http://legendavadasz.blog.hu/2010/01/29/az_egydollaros_szimbolumai_elemzes
Igazából nem fogok nekiállni tételesen cáfolni a tévedéseket, csupán egy kérdésem van: mennyire hiteles egy “szupertitkos szervezetről” egy kívülálló által írt “leleplezés”?
🙂

 239. sicarius — 2012-03-23 00:29 

Kálium clotiddal sóztam meg a fluoridos vizemet, aztán arra gondoltam, hogy miért csepeg vér az orromból. Később rájöttem hogy szerintük meg kell hogy haljak. Mivel nem tudok béégetni, táblákat írogatok: nem döglök meg. – felirattal.

 238. sicarius — 2012-03-23 00:15 

Hahajj. Sikerült bejelentkeznem. Vajon hány mosad ügynököt kerültem ki ezzel?! Kosz Tiboru.

 237. sicarius — 2012-03-23 00:21 

@Leon Cor Leoni, Hogy a zsidók is ott legyenek…. A kiválasztott nép mániát valszínú egy magasan fejlett kultűra adta. Arra nem gondoltak hogy ez a nép szépen lassan kiírtja a földi intelligenciát. Mint a spanyolcsiga ahogy megeszi a többit…

 236. Leon Cor Leoni — 2012-03-23 00:12 

Még lehet annyit csavarni az utolsó hozzászóláson, hogy a társaságok vezetői nem mások, mint az előttünk elpusztult magas fejlettségű civilizáció (mondjuk Atlantisz) elitje túlélőinek egyenes ági leszármazottjai. Sőt, hogy a Moszad is érdekelt legyen, a zsidók nem mások, mint ugyanúgy atlantiszi túlélők, csak ők az ottani plebs voltak. Hmmm… UFOk is legyenek a dologban: ők pusztították el Atlantiszt 🙂

 235. feketelaszlo — 2012-03-22 23:26 

Üdv!
Nos nekem van egy új konspirációs teóriám ezekkel a titkos társaságokkal kapcsolatban, talán a szabadkőművesekre passzol a legjobban, ezért ide írom. Nem igazán tudok sok érvet felhozni, nem ált módomban mélyebben tanulmányozni őket, így sajnos csak annyit tudok amit a közember úgy álalában és amit itt konteóblogon tudást össze lehet szedni ~2-3 év alatt.
Aki mondjuk egy kicsit is közel áll mondjuk valamely tenyésztett jószághoz, kutyához, macskához, az tudhatja hogy a tenyésztők rengeteget küzdenek azzal hogy milyen párosításból kerüljön ki a következő alom vagy hogy milyen egyedeket érdemes bevonni a tenyésztésbe. Nos, véleményem szerint egyes ilyen társaságok (talán a szabadkőművesek, talán valamely más, esetleg mind) is ilyen tenyészegyedek gyűjtőhelye, akik rátermettségükkel, teljesítményükkel már bizonyították hogy az ő génjeiket érdemes lehet továbbvinni, vagy hogy ők esetleg dönthetnek a továbbvivendő gének kiválasztásáról. Nincs szó szélsőséges faji megkülönböztetésekről: a cél minél tökéletesebb és életképesebb homo sapiensek születése (, ez által esetleg az evolúció felgyorsítása). Ott kezdődik a furcsaság hogy a klasszikus szabadkőműves páholyokba nem léphetnek be nők, ez még nem lenne akkori meglepetés, hiszen az ilyen dolgok számukra sokáig tabuk voltak, de a legtöbb páholy tudtommal ma sem engedi nők belépését, ez amolyan kan-buli. Egyes páholyok a 19. század végétől már engedik a női tagságot, de ki tudja hogy ezeknek mennyi közük van az eredetiekhez, vagy hogy egyáltalán egy külön alakult páholy mennyit tud a szabadkőművesség eredeti céljairól.
Innentől kezdve persze lehet találgatni hogy a tagok miként, s hogyan próbálnak az emberi faj tökéletesítésében szerepet vállalni. Én alapvetően 3 variációt (vagy ezek kevérékét) tartom valószínűnek:
-A tagok nem maguk az alanyok, ők csak a megfelelő egyedek felkutatásában játszanak szerepet és igyekeznek a lehető legjobb párosításokat kialakítani a legkissebb beleavatkozással, amolyan kis Cupido módjára.
-A tagok elsősorban az emberi természet megfigyelői, dokumentálják az emberi fajt, tárgyi és írásos emlékeket hagynak hátra és ez által próbálják segíteni a jövő nemzedék szabadkőműveseinek munkáját és boldogulását.
-Titkos társaság, titkos gyermekeket szül, akiket életük során a hétköznapi emberek közt bújnak meg, pedig generációk óta tökéletesítődnek, aztán esetleg később be lehet őket is vonni a “tenyésztésbe”, ha megfelelő egyednek találják őket.

Remélem nem sikerült túl “vadra” a teóriám felvázolása, már egy ideje megfogalmazódott bennem ez az elképzelés, lehet hogy most valamit kihagytam, de este fél12 van, majd legfeljebb pótlom ha még eszembe jutna valami.

 234. angel — 2012-01-11 08:16 

Hoppá! Konteo a Hacktionben! A 13. részben (kb. 30. perctől, http://videotar.mtv.hu/?k=hacktion) említik az összeesküvéselméleteket meg az illuminátusokat, és a sorozat képzeletbeli (?) hackercsoportjára osztják a szerepüket.

 233. 182111 — 2011-03-25 19:17 

Ismerősök hada volt, meséltek agyba főbe éjjel nappal, ha kellett ha nem:) Náluk dolgoztam, de már nem tartjuk a kapcsolatot. Küldök mailt.

 232. 178996 — 2011-03-24 22:25 

[idanka](#11254834):

A szabadkőműves vonallal kapcsolatban Japán (és úgy általában Ázsia) nekem eléggé kimaradt…

Van valami jó forrásod?

 231. 182111 — 2011-03-24 22:07 

a nézetei miatt, hamar kiderül, ha valaki a fenti célokat szolgálja akarva, akaratlan és mindörökké 🙂

Közkívánatra 3. részt kérünk!

Szerintem, ami kimaradt az az, hogy az emberiség, társadalom szolgálata szöges ellentétben áll(t) a jelenlegi rendszerrel. Bármely tudományág, fejlődése szinte boszorkányság és kibékíthetetlen gazdasági érdekeket sért. Tehát maga a rendszer az ellenség, az egyház, az állam és a balga törvények. Bármilyen irányú fejlődés felboríthatja a jelenlegi, erőszakkal megtartott társadalmi hierarchiát.

Ha összefoglalnánk a cél önmaga üldözött, a végrehajtása állami, egyházi, gazdasági és politikai érdekeket sért, (az összes elképzelhető irányból üldözött) Vajon akkor mitől lehet titkos a társaság?

Ezeken az egyszerű elveken és törvényeken is átgázolva megkell teremteni a lehetőséget, hogy mégiscsak létrejöjjön valami, ami nem aljas anyagi haszonszerzésre irányul, de az emberiség (országom) érdekét szolgálja.

Fentebb USA van a középpontban és joggal, de Japánt is érdemes lenne kicsit közelebbről megnézni.

 230. Munchausen — 2011-03-10 16:05 

Jo a poszt nagyon is.
Vannak titkok, de vannak olyan titkok is amiknek a magyarazata feledesbe merult, ez teljesen termeszetes, mivel a titkokat ugye nem ajanlatos papirra vetni. Olyan ez mint Atlantisz rejtelye, valami biztosan tortent, de nem tudjuk, hol, mikor… Annyit azonban biztosra lehet venni, hogy ez a szervezet nem az emberiseg karara van.

 229. 178996 — 2011-02-14 10:38 

[konci67](#11174843):

Hát attól, mert 21 éves volt és egyetemista, még kaphatott meghívót.

 228. 178996 — 2011-02-14 10:36 

[konci67](#11174862):

Szerintem nyugodtan reagálj; persze semmi garancia nincs arra, hogy az, akinek hozzászólsz a kommentjéhez, olvassa…

 227. 179360 — 2011-02-14 10:27 

[tiboru](#11174826): halkan kérdezem, hogy van-e értelme reagálni régebbi hozzászólásra?…

 226. 179360 — 2011-02-14 10:18 

[dizil](#11122413): nem lehet, hogy ők már korábban felfedezték a “G” pontot?… 🙂
(ezt nem lehetett kihagyni…)

 225. 179360 — 2011-02-14 10:15 

[Lalo](#11122425): amit nagyon nem értek: ha kizárólag meghívásos alapon lehetett tag valaki (ha megérdemelte…), hogyan “lépett be” Oscar Wilde 21 évesen mint egyetemista?

 224. 179360 — 2011-02-14 10:08 

[Lalo](#11122214): tetszik, amit összeszedtél és pontokba szedve leírtál… nekem azért azzal a ponttal kapcsolatban homályos valami, hogy az angol irányvonalnál a jelen idő a mérvadó-nomost a “társaság” nem pont a minél ősibb hagyományaik őrzését IS művelik?

 223. 178996 — 2011-02-14 09:56 

[ZéBé](#11174318):

Igen, lehet, hogy tényleg meg kéne maradni a napi egy régi poszt élesítésénél…

 222. 178996 — 2011-02-14 09:54 

[Noriko-chan](#11174027):

Az olvasói kiegészítések jelentik a blog egyik erősségét, úgyhogy a kimaradások csak részben szerkesztői mulasztások 🙂

 221. ZéBé — 2011-02-13 21:47 

Nagyon örülök, hogy folytatódik a konteó blog, de szerintem kicsit túl gyorsan pakolod ki a régi posztokat. Még végig sem olvastam az előző 20-at kommentestül, máris itt van az újabb adag.

Ez a blog súlyosan rombolja a munkakedvemet. Szerintem ez valamiféle liberálbolsevik összeesküvés! :DDD

 220. Noriko-chan — 2011-02-13 20:11 

Azért szabadkőműves posztot írni úgy, hogy Mozart és Schikaneder, meg a Varázsfuvola jelképrendszere kimarad (amiért, ugye, megölték, hacsak nem Salieri vót mégis :D). Tényleg, Mozart is megérne egy posztot.

 219. AqUiLa — 2011-01-13 22:26 

@Psyman: Illetve van egy olyan teoria is,miszerint minden mindennel osszefugg,a vallasok kitalaloi is ok voltak,ezert lathato a szem szimbolum a templomokon es a szabadkomuves epitmenyeken is egyarant.(David Icke)

 218. dzsobacsi — 2010-04-30 10:52 

Szerintem nincsenek szabadkőművesek. A világot R. Daneel Olivaw irányítja. A fényképezőgépedet is ő merítette le Kubában 🙂

 217. vészmerülés — 2010-03-09 19:35 

@szabomelinda: azt hiszem ez a háromszög korábban ki lett tárgyalva

konteo.blog.hu/2009/12/28/szabadkomuvesek_2_0/fullcommentlist/1#c8186393

 216. szabomelinda — 2010-03-09 19:09 

Sziasztok!Egy kérdésem lenne vagyis észrevételem.Gyöngyösön a Nagytemplom homlokzatán van egy “dombormű” Háromszög benne szem és a háromszögböl sugarak.Nekem nagyon szabadkőműves jelképnek tűnik.Szerintetek van értelme a tippemnek vagy csak dísz?(a templom katolikus)

 215. tiboru — 2010-01-29 19:07 

@pcr:

Ez a tulajdonos azonos azzal a szállodatulajjal, aki a helyi John Bull pub falára ezt a gyönyörű műalkotást rendelte?

basahalom.blog.hu/2010/01/25/kosa_es_nepe

 214. Lalo — 2010-01-29 17:31 

@pcr: Azt írod:

“Hazugság az is , hogy büntetett embereket kirúgnak a tagságból , erre ott a jó példa Oscar Wilde esetében is.”

Oscar Wilde 1875-ben lépett be a szabadkőművességbe, 21 évesen, egyetemi évei alatt. 1878-ban, 24 éves korában tagdíj nem fizetése miatt kizárták. Ráadásul akkor még semmilyen bírósági ügye nem volt.

Forrás: http://www.freemasons-freemasonry.com/beresiner8.html

Szóval mire is jó példa Oscar Wilde esete?

 213. pcr — 2010-01-22 11:46 

Mégegy dolog , mivel a tagbeléptetés többlépcsős folyamat , az új delikvenseket olyan körmönfont módon igyekeznek lekáderozni , hogy az felér egy c tipusú nemzetbiztonsági átvilágítással.Az ember csak akkor fontos a számukra , ha valamilyen szempontból óriási hasznot húzhat belőle a páholy , vagyis a magasrangú mesterek.

Nem hinném hogy egyszerű , becsületes emberek valaha is közelebbi kapcsolatba kerülhetnének bármelyik páhollyal.

 212. pcr — 2010-01-22 11:38 

Debrecenben van egy villa , amelynek felújításakor a tulajdonos egy baglyot helyezett a villa tetejére , aztán ezt az egyet még több követte.

A villa a Simonyi úton található nem tudom , hogy jelen pillanatban , mennyi a baglyok száma az épületen , mert azóta még két bronzból készült oroszlán , és két szintén bronzból készült lámpást tartó nőalak került a villa bejárata elé(ezek talán Városvédő Pallasz Athéné szobrai akarnának lenni, lándzsa nélkül) az előkertbe.

A ház tulajdonosa birtokolja a város éttermeinek jórészét , például a Joh Bull Pub nevű szórakozóhelyet (régen Szabadság /free/ étterem) amely közvetlenül a Polgármesteri Hivatallal szemben foglal helyet , talán odajárnak a városatyák is.

A gazdag üzletember állítólag közeli rokona annak a maffiózó férfinak , akit az Aranykéz utcában több ártatlan emberrel együtt felrobbantottak,”baráti” kapcsolatot ápol Kósával.

Nekem gyanús ez az egész freemason klub , az alacsony szintű tagokat csak agyelszívás céljából használják ill. kihasználják , ők sohasem juthatnak a legmagasabb posztokba.

Hazugság az is , hogy büntetett embereket kirúgnak a tagságból , erre ott a jó példa Oscar Wilde esetében is.

 211. dizil — 2010-01-20 15:45 

@maxt:

a nyitott páholy arra való, hogy kifelé próbálnak egy képet mutatni az ártalmatlan gittegyletről, de a valódi páholyokból senki nem fog PR riportot csinálni a TVnek.

 210. Licus — 2010-01-20 14:57 

A gengszterváltozás előtt volt – egyazon ideológia szolgálatában – egész sor szervezet: kisdobos, úttörő, KISZ, párt, annak is az irányító szervei stb. A mezei KISZ-es vagy akár párttag mit tudott arról pl. 1968-ban, h a pártvezetők miben egyeztek meg a csehek ellen? Ők csak tölteléknek, irányítható “nép”-nek kellettek a szervezetbe be nem tagozódottak ellensúlyaként. Valami hasonló lehet éppen a szabadmaletrosoknál is.

Úgyhogy a röhejesen közhelyes mezei tagság meg a vil. uralmi ambíciós vezetőség éppen nem zárja ki egymást… A beetetés sok szervezetben belül is műxik.

 209. maxt — 2010-01-20 13:03 

@dizil:

Ha ennyi a célja, akkor csak médiakamu az egész szervezet.

Apropo: lehet csak azért nem mondják meg az élő tagok nevét, mert még kikérné magának az illető, hogy egy szekta az engedélye nélkül az ő nevével reklámozza a … hmmm …. semmit?

 208. dizil — 2010-01-20 12:42 

@maxt:

jah, a nyitott páholynak ez a célja.

 207. maxt — 2010-01-20 08:06 

@dizil:

Hát ez a “riport” egy nagy nulla.

A monoszkóp kb hasonló információtartalommal bír.

Ennél még én is többet tudok róluk, aki nem nyomoztam soha.

 206. dizil — 2010-01-19 14:20 

a tegnapi m1 műsor:

videotar.mtv.hu/Videok/2010/01/19/10/Prizma_2010_januar_18_.aspx

nem vitás, tiboru blogjára válaszolniuk kellett. 🙂

a női páholy vezető (8:30nál) vámpirfogakkal?!

 205. TuskóHopkins — 2010-01-18 22:03 

Pont most megy az M1-en egy riport a magyar szabadkőművesekről/kel. 🙂

 204. dizil — 2010-01-18 22:01 

most megy az m1-en egy riport a magyar kőművesekről!

 203. egy hang — 2010-01-18 18:44 

Most bukkantam rá erre a gyöngyszemre és ajánlom mindenki figyelmébe:

hirhatter.com/rendszervalto_szabadkomuvesek.htm

 202. dizil — 2010-01-18 13:11 

juteszembe: G, mint gnosis.

voltmár? hehe

 201. Licus — 2010-01-15 15:05 

Offoffoff, de ez egy nyelvtani gyöngyszem és épp az igeidők (angolban a magyartól eltérően szabályozott!) egyeztetéséről szól:

“…one of them knows Jesus Christ only as having been a good man; the other doesn’t even know He existED;…” – itt már lehetséges (de nem szükségszerű) az a fordítás, h a második nem is tud J létezéséről. (Bár ezt legpontosabban valami “has not even heard his name/about him” kifejezés fejezné ki.)

Az emberek közötti megértés legnagyobb akadálya a nyelv!

 200. Licus — 2010-01-15 14:58 

@csurtus: Jó a szemed, ez tényleg furcsa! Megnéztem az eredeti angolt. A kérdéses részben egy fordítási árnyalat nem jött át (pedig az irodalom igen kiváló művelője a fordító). Az eredeti szöveg szerint:

“…one of them knows Jesus Christ only as having been a good man; the other doesn’t even know He exists;…” – vagyis a második nem tudja h (vajon) létezik-e Jézus (=mint a keresztény vallásban posztulált alap); azaz lehet, h a vallásos hit szerint most is létező Jézus “NINCS is, csak mesebeszéd, utólagos kitaláció”. Azt nem állítja a szöveg, h az illetőnek ismeretelen a “Jézus” név/fogalom.

A fordításban soxor ennél millószor finomabb áranyalatokat is vissza kellene adni – gyönyörű és reménytelen munka.

 199. csurtus — 2010-01-15 12:19 

@Licus:

“A három Érdemes Mester közül, akit odáig olyan nagy becsben tartottam, kettő így nyilatkozott: egyikük Jézus Krisztust egyszerűen mint jó embert ismerte el, másikuk még a létezéséről se tudott; vagyis, egyáltalán nem ismerték Őt.”

Na ezt frankón nem hiszem el. Hogy az USA-ban létezzen olyan felnőtt (ráadásul egy közösség “oszlopos tagja”), aki ne hallott volna Jézusról…

Duane szerintem füllent.

 198. Licus — 2010-01-14 18:40 

Némileg félve írom le, mert valszeg a linkelt szöveg hitbeli részén kiakadnak néhányan és elmegy a vitánk ebbe az irányba, pedig itt a BESZÁMOLÓ a lényeg. Ez bennfentestől jön, pontosabban olyan protenstánstól, akit a hite végül kivitt mindebből: http://www.hagiosz.net/?q=kekpaholy

Ami mindenkit érdekelhet, az a TEVÉKENYSÉG, az atmoszféra, a miliő leírása. Középosztálybeli átlagemberek idomulása! Kb. a “Ha más nyakkendőt vesz a színházba, akkor nekem is azt kell tenem” szintjén. H aztán efelett/emögött mi van – nem tom, de ez a középosztálybeli informális, jó kapcsolatrendszt kiépítő “hadsereg” nekem nagyon zavaró, ideológiától függetlenül. Kisszerű…

 197. dizil — 2010-01-13 12:09 

@Gugyo:

ez télleg vicces

 196. Gugyo — 2010-01-12 19:56 

Véletlen:

illuminati visszafele

click ide:

http://www.itanimulli.com

aki bejegyezte:

http://www.dandomain.dk/produkter/domain-whois.html?domain=itanimulli.ORG

aki a DARPA (en.wikipedia.org/wiki/DARPA) nak dolgozik most éppen ennél a cégnél:

http://www.gtri.gatech.edu/

az illető egyébként feltaláló zseni és robotkatona programon dolgozik…mást már nem is engednek neki…

a vicchez persze megkapta az NSA engedélyt.

Mondtam, hogy van humoruk.

Hé szalmaemberek, lehet vicces ami igaz?

Madárijesztő

 195. dizil — 2010-01-11 08:49 

A nemzetállam fogalma nem része a szabadkőműves gondolkodásnak. (legalábbis az utóbbi 2000 évben)

Az USA létrejötte a Brit-Holland Kelet-indiai társaság történetéből jól megismerhető.

 194. korxi — 2010-01-10 22:14 

@dzsugasvili: “Soha nem volt és nem is lesz független Angliától. Pont ezt érték el a csak nevében függetlenségi háborúval a háború mindkét oldalát támogató londoni bankárok.”

RTFUBNHDBZHDFNTBZEDFZBWSZBADY

 193. egy hang — 2010-01-10 16:39 

@Doktor Kotász: ” Tehát nem a világ szabadkőműves mozgalma hozott létre egy országot”- sajnos de. A világ vakolóinak harmada, mintegy 2 millió a számuk az USÁban. Soha nem volt és nem is lesz független Angliától. Pont ezt érték el a csak nevében függetlenségi háborúval a háború mindkét oldalát támogató londoni bankárok. A Social Security(azaz az ottani TB) is az angol korona működteti. Nem köztársaság, hanem korporáció mivel minden betü nyomtatott(USA). Ez a legalapvetőbb megtévesztés, feljebb már belinkeltem sok tudnivalót erről. Ez a kis videó egész jól érezteti az illúziót. http://www.youtube.com/watch?v=_HfsKO22Ycc&feature=PlayList&p=F5692224BB057177&index=0

 192. dzsugasvili — 2010-01-10 13:43 

@Licus: Szerintem rossul fogod fel a dolgot. A háború azért volt, mert így tervezték. Nem az a kérdés, hogy viszonyultak a háborúhoz, hanem hogy milyenfajta együttműködéssel érték el, hogy legyen, és úgy follyon le, ahogy. És ez a helyzet az USA függetlenedésével is: azért függetlenedett, mert az angol páholyoknak ez volt az érdeke, pláne az amerikaiaknak.

 191. revolver — 2010-01-10 10:56 

elfelejtettem mondani, hogy a bagoly ott van az 1 dolláros elején. a jobb felső sarokban lévő 1 dolláros jel keretének a baloldalán ott figyel mindent. 😀

 190. dizil — 2010-01-10 10:52 

hátha nem minden konteos ismeri az Endgame c. filmet:

docler.hu/video/126028

 189. Licus — 2010-01-10 10:01 

Amúgy meg kiváncsi lennénk (biztos foglalkoztak a tudósok ezzel), h miként viszonyultak egymáshoz Anglia és az elszakadóban lévő amerikai gyarmat páholyai? V mit gondoltak egymásról az 1. vil. háb. alatt a német/francia/angol szabadkőművesek? Akkor is egymás keblén hevertek (különös tekintettel arra, h minden hadban álló ország politikai elitjének számos tagja páholytag volt (pl. angol király…)? Magyarán: támogatták a háborút????????? Ez kissé magasztos elveik arculcsapásának tűnne.

 188. Licus — 2010-01-10 09:56 

@Doktor Kotász: Vajon ma is működne ez? Feljebb azt írták (talán többen is), h a politika és a vallás TILOS témák a páholyokban.

Nagyon az az érzésem, h a szabadkőművesség kissé más volt eredetileg (jószándékú értelmiségi klub), mára viszont nagyon átalakult, tehát a jelenben látszó bizonytalan homályt se nem magyarázza, se nem menti a “hősi” kezdet…

 187. Doktor Kotász — 2010-01-10 08:18 

Nem értem, hogy miért misztikus vagy valami borzalmas titokra utalna az, hogy az USA alapító atyáinak nagy része szabadkőműves volt?

Ha a szabadkőművesek egy értelmiségi klub, és a 13 gyarmatnak vannak szabadkőműves páholyai, és azoknak a vezetői időnként találkoznak, akkor teljesen logikus, hogy szóba kerül közöttük, hogy milyen kár, hogy adót fizetünk az óhazának, hogy Angliában kinevezett kormányzók dirigálnak nekünk, meg úgy általában tele van a tökük az angol önkénnyal. Naná, hogy szerveznek egy zendülést, lázadást, egy függetlenségi harcot, ha úgy érzik, hogy képesek győzni.

Tehát nem a világ szabadkőműves mozgalma hozott létre egy országot, mert valami célja volt vele, és mára a világ legerősebb hatalmává tették, hanem az amerikai értelmiség egy szervezett csoportja képes volt a messziről kézivezérelt gyarmatokat egy szabad köztársasággá tenni egy lázadással.

 186. tiboru — 2010-01-10 07:34 

@revolver:

Egyszer talán igen, noha elég nagyot kell meríteni hozzá.

 185. revolver — 2010-01-09 22:48 

érdeklődnék*

 184. revolver — 2010-01-09 20:05 

érdeklődnél, hogy a rotschild bankárfamíliáról lesz-e post?

 183. tiboru — 2010-01-09 15:00 

@Eugenie Danglars:

No, majd legközelebb körülnézek…

 182. Eugenie Danglars — 2010-01-09 11:57 

Beoltattam magam, akkor ezek szerint most én is meg fogok halni? :((

Aki Debrecen főterének felújítását felhozta, ügyesen tette. Bár én írtózom az ilyen kurucinfó-féléktől, abban egyetértek, hogy aki legalább egyszer futtában végignézte a főteret, az észre fogja venni, hogy valami nem szokványos…

 181. csati — 2010-01-09 10:39 

@butatót: Mondjuk azon is szoktam mosolyogni, amikor “hatalmas haszonról” beszélnek az oltóanyag kapcsán. Hát nem tudom, mennyi haszon lehet egy oltáson, de még ha 1000 huf-tal számolok, akkor is pár milliárdos nagyságrend jöhet szóba – ilyen piszlicsáré összegért vernének át egy egész országot (meg persze ugyanezt mindenhol)? Basszus, bármelyik komolyabb fogyasztási cikken nagyobb haszon érhető el – miért nem azokat bundázzák meg?

 180. blerocs — 2010-01-09 07:39 

@dizil: Ez tényleg elég durva, köszi. Némileg a szakemberekre kell hagyatkoznunk, ha meg akarjuk érteni, mi történik, de úgy tűnik, hogy a cikkben említett fickó tényleg az.

 179. jaku — 2010-01-08 15:46 

😀

Ne haragudj, de ez a chip tenyleg butasag:) Ezer mas modon meg tudjak oldani, es ha igaz lenne, akkor egy ilyen vilag meretu osszeeskuves soran szerintetek barki hagyta volna, hogy ellenvelemeny jelenjen meg az ujsagokban az oltassal kapcsolatban?:D USA milliardokat kolt a chip elterjesztesere, es mszp vs fidesz ellentet miatt csak a fel orszag oltja be magat?:D

A legegyszerubb valasz, a gyogyszergyartok profitja, es ebbol a politikusok reszesedese, akik ezert “kotelezove” tettek.

Vagy van egy olyan verziom, hogy ez inkabb valamilyen szerum. Ha netan 5-10 ev mulva jon egy virus, akkor aki most be volt olta, az meghal, vagy az hal meg, aki nem volt be oltva.

En nem oltattam be magam, de nem a media miatt, racionalis ember vagyok, a szamoknak hiszek. Mivel a sima influenzanal nagyobb a halalozasi arany, ezert feleslegesnek tartottam volna az oltast, hiszen immar sokadik eve, a sima influenzaba se haltam bele:D

 178. egy hang — 2010-01-08 14:34 

Én javaslom hogy ezt a h1n1et vitát vmi más fórumon vagy poszt után folytassuk (miután tényleg azt reméltem h ezt lezárhatjuk). Még csak annyit tennék hozzá, hogy annyiban patikai, hogy volt régebben egy-két patikavezető, akit Volgával szállitottak, és voltak nekik ilyenolyan 3/3as és egyéb kapcsolataik. Mondhatni nekem ugyanugy a barátom mondta mint neked kártyaváros. Ezt és a nanorészecskéket alátámasztandó: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread494766/pg1

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=14168.php

 177. kártyaváros — 2010-01-08 13:46 

“h1n1(amibe nanorészecske van a tű végén, és mi fizetünk a virusért amiben 3 influenza halálos mixe van, patikai info)”

Mégis mit tudnak a patikában arról, hogy mi van a vakcinában? Ezt a baromságot…

Nekem viszont két barátom (egyik mikrobiológus, másik vegyésztehnikus) gyártja a vakcinákat, és ők adatták be maguknak elsőként. Nekem ez elég bizonyíték az ilyen baromságok ellen.

Amúgy meg a világg összes vakcinagyártója benne van és mindenki beleteszi azt a 3 vírust, meg az RFID-t? Azért ezt sem kis meló megszervezni 🙂

 176. egy hang — 2010-01-08 11:26 

@dizil: igazad van neked is.

 175. dizil — 2010-01-08 09:58 

@vészmerülés:

jó amit mondasz, de megfordítom:

1976-ban (a kapitalistáknál) már volt egy swine-flue hisztéria:

http://www.youtube.com/watch?v=ASibLqwVbsk

a Mézga Család említett epizódja 1978-ban készült (wiki szerint)

 174. vészmerülés — 2010-01-08 09:37 

@dizil: Lehet, hogy akik ezt a h1n1 mizériát kitalálták, látták a Mézga család azon részét, mikor Máris szomszéd tanácsadóként elrendelte a kötelező oltást :))

 173. Publius Decius Mus — 2010-01-08 09:31 

Nm tudom kik azok a szabadkőművesek, de pénzt-életjáradékot én is szívesen elfogadnék tőlük 🙂

 172. dizil — 2010-01-08 08:06 

@egy hang:

érdekes dolgokat linkeltél be, de a h1n1 oltás a népesség csökkentés miatt van és (még) nem chip.

továbbra is off:

Van olyan konteo olvasó, aki megmondja nekem, hogy ezt a hírt miért nem említi a legtöbb hazai médium?

http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/h1n1-vilagbotrany-a-kommunikacios-manipulacio-eloszele-301328

 171. harci kanyar — 2010-01-08 06:57 

Jó kis cikk a világméretű pénzügyi összeesküvésről:

Első rész:

http://www.ingatlanmagazin.com/9082/Giga_bukta_A_25_milliard_dollaros_IMF_hitel_nem_is_letezik_video

Második rész:

http://www.ingatlanmagazin.com/9104/Miert_parkol_4000_milliard_a_nemzeti_bankban_ha_a_gazdasag_haldoklik

Sok ilyen Drábik János professzor kéne nekünk. Nagy hiány van belőlük.

 170. butatót — 2010-01-07 20:22 

@proletair:

Végre a helyükre kerültek a dolgok. Már többektől hallottam, hogy a H1N1-et ŐK fejlesztették ki. A miértre eddig csak a gyógyszergyárak (amik köztudottan az ÖVÉK) extraprofitja volt a válasz, de most már tudom, hogy azért találták ki a H1N1-et, hogy így mindenkit becsipezhessenek. Jól ráfaragtak, mert még olyan országokban, mint a mienk, ahol nagy pénzeket adtak ki az oltóanyagra, is csak a lakosság kis részét sikerült beoltatni, arról nem beszélve, hogy sok helyen (pl. Szlovákia) eleve nem is oltanak.

Ha jobban átgondolták volna, akkor a csipet a gyerekkori kötelező oltásokkal adnák be, a felnőtteknek pedig az általános és elfogadott oltásokkal (pl. tetanusz). De azt is megtehetnék, hogy minden új injekciós tű eleve tartalmazza a csipet (nem lenne gond, hiszen ŐK gyártják az Ő gyáraikban) és így az egész populációt egykettőre RFID-kompatibilissé tennék. Vagy már megtették? De akkor minek szarakodnak a H1N1-gyel?

 169. Licus — 2010-01-07 13:31 

Előjött!

 168. Licus — 2010-01-07 13:30 

Hm, chipcsirip… gyere elő kommentecském!

 167. Licus — 2010-01-07 13:29 

Engem bizonyos konteók STÍLUSA zavar – valahogy olyan üldözésimánia-stichjük van, rémhírrel és városi folklórral szinezve, monománra hangszerelve. Ez a valódi, kreatív és értelmes, agytornáztató konteók lejáratása! Amit az oltással kapcsolatban eddig a chipről csiripeltek eddig ilyen hangvételben (chipcsirip…), az naon ebbe a kategóriába tartozik.

Mitől más az ilyen “konteó”? Talán a humor, a keresőkedv hiányzik belőle? teli van viszont BIZTOS, ledorongoló tudással (= tutira igaz, merta szomszéd néni unokaöccsének egy korábbi kollégája hallotta a patikában).

Miután ettől a stílustól sokan felkapjuk a vizet, EZÉRT fontos szem előtt tartani, h a legrémesebb rémhírterjesztő-stílusú össznépi konteó is LEHET – matematikailag – igaz. De ezt általánosságban, lábjegyzetként jegyeztem meg, nem pedig egy hang támogatására, bocs HangÚr…

 166. proletair — 2010-01-07 12:36 

@egy hang:

köszönöm!

de nem írnám le a kérdéseket még egyszer. Azért privátban válaszolhatsz, van kedved.

Este nem leszek gépközelben, de holnap ilyenkor már biztos.

 165. egy hang — 2010-01-07 12:29 

@proletair: este v a napokban privátba irj 1 mailt légy szives, válaszolok ahogy tudok

 164. proletair — 2010-01-07 12:25 

@egy hang:

Engedtessék meg nekem, hogy feltegyek még pár kérdést.

Ha ebben az oltóanyagban valóban van egy csip, akkor azt eddig hogy-hogy nem találta meg senki?

Ha én most elmegyek a patikába, és veszek egy ampulla anyagot (jár hozzá a fecskendő is) és elsétálok a cimborámhoz vele az ELTE-re, és ott bevágom az elektronmikroszkóp alá, vajon megtalálom e ezt a fránya adathordozót?

És mivel ez gondolom nem egy élő organizmus, hanem egy mesterséges anyag, a szervezetem nem lökné ki? A fehérvérsejtek nem akarnák felzabálni?

 163. proletair — 2010-01-07 12:14 

@vészmerülés:

bizony.

meg a bankkártya is. Meg a számítógépem is. Meg a navigáció a kocsiban. Ez az oltással megfigyelni dolog nagyon-nagyon bonyolult. De hátha kapunk rá választ, miért ezt a formát ötölték ki arra, hogy megfigyeljenek, és nyilván tartsanak.

 162. proletair — 2010-01-07 12:11 

@egy hang:

tök igazad van

De a kínzó kérdés még mindig itt lóg a levegőben.

Hogy rendelik az adataimat a csiphez? És mi van, ha soha nem kell az USA-ba mennem? Akkor engem feleslegesen oltottak be?

 161. vészmerülés — 2010-01-07 12:10 

Halkan jegyezném meg, hogy a mobiltelefon is alkalmas a tulajdonos megfigyelésére

 160. egy hang — 2010-01-07 12:01 

@proletair: ja és apropó egy hamisitott útlevelet ha már egyszer semmibe sem kerül neked akkor mán légyszives 😉

 159. egy hang — 2010-01-07 11:59 

@proletair: hehe, ez egyre mókásabb 😀

1: nem kell elferditeni amit irok

2:meg lehet benne találni a lényeget is

2(!:D):biztos sokszor álltál usába belépvén 3 gépnyi emberrel arra várva hogy amit elözöleg leadtál ujjlenyomatot meg retinamintát azt fél nap utazás után még 5 óra sorbanállás végén ismét verifikálják, ezért IS kellett az útleveled 🙂

3:tudom a kettő közti különbséget, azért irtam

4:nem attól releváns h url van mögötte, nem kell ferditeni, nem ezt mondtam hanem hogy támaszd alá valamivel, ami nem sikerült.

5: régen én is, de ez más. Az pont a floppy esete a blurayjel

6: nem zártad le mivel további háborgással zárod

7: nem azért néznek hülyének mert beoltattad magad, bár lehet most már emiatt is 😛

 158. proletair — 2010-01-07 11:51 

@egy hang:

Kicsit továbbgondolva (a szerintem mesébe illő) dolgot: ahhoz a csiphez, amit benyomnak az emberbe, hozzá kell rendelni jó pár adatot. Azt hogy adja meg az ember? Hogy rendelik hozzá a csiphez?

 157. proletair — 2010-01-07 11:33 

@Thaddeus Griffin:

az ellen nem véd. csak ha a vízbű nyeri ki a zoxigént:)

 156. proletair — 2010-01-07 11:32 

@egy hang:

1.jártál, csak nem vetted észre

2. végignéztem, de az RFID “hatótávolsága” azért nem túl nagy.

3. A Retinaszkenner is ki van fejlesztve. 4. attól hogy valamihez tartozik egy URL, attól meg nem lesz releváns.

5. nem mondtam, mi ellen nem véd, de ráhibáztál. Gyerekkorom óta egy köbméter injekciót kaptam, úgyhogy bennem már egy kisebb szerverközpontnak kellene üzemelnie. Inkább azon háborgok, hogy engem néznek hülyének, ha beoltatom magam.

6. én is:)

 155. egy hang — 2010-01-07 11:20 

@proletair: 1: én nem jártam scifinél

2: gondolom nyilván végignéztél mindent amit linkeltem, azért firtatod tovább ezt a dolgot.Van persze egyedi azonositó, de az rfid mindezt amiről beszélsz, távolról teszi lehetővé.

3: ez már ki van fejlesztve

4: nyugodtan támaszd alá a véleményedet valami releváns url-lel vagy akármivel

5: valóban, emberi butaság ellen nem véd, de ez már az előző kommentedből is kiderült számomra h azért háborosz fel, mert beoltattad magad.

6:részemről ezt az egész oltásosdit lezártam

 154. Thaddeus Griffin — 2010-01-07 11:19 

@proletair: atomtámadás? 😉

 153. proletair — 2010-01-07 11:18 

@egy hang:

Az útlevelet elég könnyű hamisítani, még csippel is. Kérdés, hány embernek van útlevele, és ha van, tényleg használja e? Nekem van, de úgy fog lejárni, hogy nem vettem elő sosem, pedig voltam már pár országban azóta.

Dolgoztam olyan helyen, ahol volt RFID. Hát a dolog még gyerekcipőben jár. A vonalkód még mindig jóval használhatóbb. Lehet hogy ez a jövő, de nem az ember azonosításában.

 152. maxt — 2010-01-07 11:17 

Rendben, hogy konteó blog, de üldözési mániáig nem kellene azért eljutni…

 151. proletair — 2010-01-07 11:09 

@egy hang:

Nem kell csip az emberbe, mert az ember tele van egyedi azonosítóval. Ott van az ujjlenyomat, de ott van szem. Csak egy kütyüt kell kifejleszteni, ami a retinát szkenneli. (Különvélemény c. film, ha már a scifinél járunk) És még csak konspirációra sincs szükség.

én már beoltattam magam. van viszont, ami ellen nem véd oltás…

 150. egy hang — 2010-01-07 10:41 

@proletair:

“RFID lehet, hogy olyan rövid életű technikai újítás, mint pölö a mágneslemez ” 🙂 sajnos ez a jövő

http://www.iot-visitthefuture.eu/

java.sun.com/developer/technicalArticles/Ecommerce/rfid/

azért van sok nagyvállalat összes termékén, raktárakban, külföldi kórházakban, kereskedelemben, az új útlevelekben ideheza is, a monitoring miatt.

‘A jövő városa’ ime: itknowledgeexchange.techtarget.com/semantic-web/tag/new-songdo-city/

http://www.zdlr.net/board/index.php?s=8045edd4c992b1010e4b680294ad6616&showtopic=14932

minden rfid..ez a barcode továbbfejlesztése. Ha ez ostoba susmorgás, menj oltasd be magad hogy benned is legyen vagy keress inkább rá. Milliónyi találat van az általam leirtakra.

 149. proletair — 2010-01-07 05:23 

@egy hang:

Noha a tudomány és a technika rengeteg csodálatos dologra képes, azért arra még várni kell, hogy egy szabad szemmel nem látható csip egy oltással a bőröm alá kerüljön.

Másrészt a RFID lehet, hogy olyan rövid életű technikai újítás, mint pölö a mágneslemez (a kis floppyra gondolok)

Mire a Föld lakóinak 2 %-át beoltanák, elavul…

Bármennyire is tudom élvezni a konteokat, ez az oltás körüli ostoba susmogás kifejezetten bosszant.

 148. Thaddeus Griffin — 2010-01-06 20:54 

@korxi: de ez szimplán snassz. Inkább transzatlanti, tőkés bankárcsoport 😀

 147. korxi — 2010-01-06 20:50 

@Thaddeus Griffin: Tudom, azért kérdeztem meg tőle:)

 146. Thaddeus Griffin — 2010-01-06 20:07 

Na, megette a kommentet a kurva blogmotor vagy mi. Szóval:

@korxi: burkolt zsidózás

 145. Thaddeus Griffin — 2010-01-06 20:07 

@korxi: burkolt zsidózás 😀

 144. korxi — 2010-01-06 19:51 

Mijaza nemzetközi bankár?

(eléggé gyakori szófordulatod ez)

 143. egy hang — 2010-01-06 19:17 

@Licus: megtaláltad a lényeget 😉

pont nem erről akartam h folyjon akármi,erről majd talán egy másik posztban vagy fórumon szerintem, de tessék

goldismoney.info/forums/showthread.php?t=408209

Amúgy egyesek szerint RFID chip van benne. http://www.abovetopsecret.com/forum/thread494936/pg1

 142. Licus — 2010-01-06 18:59 

(Mindezzel persze nem a nano-nünüke stb. valós volta mellett kardoskodom, hanem azt állítom, egy valódi dizsnóságról úgy is megpróbálhatják – nem ŐK v AZOK, hanem átlagos sötét erők – elterelni a figyelmet, h nagyon csacska konteó mezébe öltöztetik, amit aztán kapásból cáfol minden józan ember, és ezzel egy VALÓDI sötét pontot egyszer s mindenkorra tisztá(zott)nak vél a nagyérdemű publikum. Valaki mostanában szakterminusokat használva írt erről itt, de hirtelenében nem találom.)

 141. Licus — 2010-01-06 18:51 

@egy hang: Bármennyire nem akarlak bántani, ha konteó, legyen konteó!

Nekem gyanús a gomolygó, vad vád. Azt írod pl.: “h1n1(amibe nanorészecske van a tű végén, és mi fizetünk a virusért amiben 3 influenza halálos mixe van, patikai info)”. Ilyet olvasva néha már hajlok arra, h mindezt a gyanú szándékos lejáratásának fogjam fel – azaz h talán azért hangzik el soxor ÍGY, ilyen stílusban tálalva sok rém(es) hír, h az emberek azt mondhassák: “Ez vegytiszta flúg”, és egy legyintéssel elintézhessék – PEDIG valóban igaz (is) lehet. No ezt nem egészen tudtam pontosan kifejezni asszem:(

 140. egy hang — 2010-01-06 17:13 

Mindenesetre a mastermindok is tisztában vannak evvel, hogy a kép nem állhat össze, csak nagyon keveseknek.

Nagyon off, de konteó: nem véletlen az sem hogy egyesek “riogatnak” az izraelita honfelvásárlással. barikad.hu/node/44219 kuruc.info/r/26/51928/ kuruc.info/r/26/53155/ Ha ezt összerakjuk a virusokkal, az itthoni történésekkel, nyilván emögött is hasonló érdekek állnak.

Ez akkor 5 lett 🙂

 139. egy hang — 2010-01-06 17:12 

http://www.youtube.com/watch?v=s8xAP0PzdSk&feature=related

, sőt a h1n1(amibe nanorészecske van a tű végén, és mi fizetünk a virusért amiben 3 influenza halálos mixe van, patikai info), az RFIDsités http://www.outlawjournalism.com/news/?p=6590

meltingpot.fortunecity.com/chicon/321/mark_of_the_beast.htm mind az agymosásunk szerves része.

Ez igy egyszerre nyilván rengeteg, de ezekre rátalálni sem 2 perc, tudom sokakat nem érdekel, ez bizonyára emiatt is van http://www.truthcontrol.com/articles/most-people-cant-put-pieces-together-because-their-personality

 138. egy hang — 2010-01-06 17:11 

illetve hogy a 18.sz végétől az Isten, haza, család helyett van keresztényellenesség, nemzetállamok felbontása, forradalmak/háborúk (ahol az összes kirobbantásában és mindkét oldali finanszirozásában ugyanazok a nemzetközi bankárok jeleskedtek), agrárolló, középréteg felszámolása, mivel az csak addig kellett amig kirobbantották a forradalmakat és a tulajdon gazdát cserélt,eltűnt a nemesség; fals közgazdaságtani ismeretterjesztés (krematisztika van Arisztotelész óta, nem ökonómia,ezért is bukott meg az összes birodalom azóta. Mivel nem kamatmentes a pénz, ezért megéri szaporitani az eredeti funkciójához képest, ezért van infláció, defláció, áringadozás, korrupció, és mesterségesen gerjesztett válságok 1820 óta, valamint hogy 100 ember adja el azt marketinggel, menedzsmenttel amire nincs is szükségünk, illetve hogy a világ vagyonának nagyon nagy része nagyon kevés kézben összpontosul, illetve el van rejtve alapitványokban), majd a nők egyenjogúsitása, férfiszereppel felruházása a család további rovására, sorkötelesség amit eltöröltek, tankötelezettség (állam a szülő helyett, már 3 éves kortól készit a “harcra”, mókuskerékre), termelési válságok, mivel mindenhol tönkretették és privatizálták azt amivel az a nép/terület foglalkozott, továbbá a másság,szabadosság, homoszexualitás propagálása minden csatornán (ami a robotok emberibbé válásának és az emberek el”robotizálás”ának hegeli ellentétpárját feloldva a kettő közé vezet, ami méltó az ő istenük, Baphomet, a hermafrodita ördög jövoképéhez,ld.Baphomet vs. Washington http://www.illuminati-news.com/baphomet.htm), továbbá új kultúrák (konkrétan a beatkorszak, mint a Tavistock intézet szüleménye, akik a Beatles első pár számának a szövegét is irták, valamint a hiphop

 137. egy hang — 2010-01-06 17:09 

@Kullancs1983: ezt a sztorit..

a Rotary is egy a rengeteg álszamaritánus mellékszerv közül, mivel már tényleg nem tudják mire költeni azt a rengeteg pénzt,egy kis adakozással (amit aztán nagydobra vernek)

nagyon jól sikerül is palástolniuk azt a sok förmedvényt amit az emberiségre hoztak, amit ez is bizonyit:

http://www.wrprovince.co.uk/

Felmerül a kérdés, hogy miért kellene titokban akármilyen jóra esküt tenni (ami talmudista szokás, igy csapnak be bennünket gójokat) és innen bizonyosodhatunk meg, hogy nyilván nem jóra esküdnek meg (erről J.D. Rockefeller jut eszembe mikor’92ben a sajtó képviselőinek megköszöni hogy nélkülük nem mentek volna semmire,ha idő elott kitudódnak ezek a dolgok, akkor lehullott volna a szinfal is már 40 éve)

illetve amit nem találok hirtelen url-t, annak lényege hogy egyik vakoló a másik bűneit el kell kendőzze, függetlenül attól h törvényt sért a “magasabb igazság” miatt – az valamelyik alap könyvük 183.oldalán van, illetve hogy 7.szint felett a cégeikbe alattuk levő vakolókat is be kell épiteniük.

Emiatt is szomorú amit Lalo irt, hogy 12 évig volt lista hogy ki vakoló, ki nem, aztán még sem derült ki semmi-nyilván ezután már próbálkozást sem tesznek rá majd Angliában.

Ami minket, kisembereket érint az itt kezdődik http://www.truthcontrol.com/articles/treaty-1213-beginning-lie?flag_skip=1 kis szünettel itt folytatódik: http://www.the7thfire.com/Politics%20and%20History/YouInc.htm

http://www.youtube.com/watch?v=_HfsKO22Ycc&feature=PlayList&p=F5692224BB057177&index=0

atgpress.com/kifap/know0021.htm

 136. egy hang — 2010-01-06 17:09 

na nézzük 3ba

Buék mindenkinek, bár nem lesz vidám amit irok és nincs hosszú i-bocs. Előrebocsátom azt is hogy a linkek angolul vannak.

@Sztag: a 13 ebben a kontextusban valójában az illuminátus vérvonalat jelenti

http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/index.htm

illetve a templomos lovagrend nem lett megszűntetve , sőt az egyik azaz york rite ágban (ami tradicionálisan angol, mig a nevében scottish inkább amerikában terjedt el) elég előkelő helyen szerepel:

http://www.wacoscottishrite.org/images/masonmap.gif

@Charles Augustus Milverton: Az SS-sel illetve Hitlerrel kapcsolatban annyi, hogy az ő hadseregében is több mint 100000 izraelita szolgált,és félig ő is zsidó volt de ami ennél érdekesebb az a 2.pdf találat: http://www.google.hu/search?q=+Adolf+Hitler%2C+Founder+of+Israel+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a ami alapjában rengeti meg az iskolában tanultakat. Őt is ezek a nemzetközi bankárok támogatták, ahogy helyesen belinkelte már Sztag: reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html

illetve egy kicsit offnak tunhet, (valójában jövőnket sokkal jobban érint és szerintem senki sem hallott róla az az új élelmiszerszabályozás, ahol pl. a vitaminok toxinként szerepelnek) de az összes náci tudóst cakkumpakk fogták, és kivitték USA-ba a 2.vh után amire részben utal

http://www.youtube.com/watch?v=m6O1seVrONU

 135. tiboru — 2010-01-06 16:16 

@egy hang:

Mivel egy hang elküldte a kommentjét magánmélben, azzal a kéréssel, hogy töltsem én fel, megpróbáltam, de nekem sem sikerült.

Lehet, hogy túl hosszú vagy túl sok benne a link…

Talán rövidebb adagokban sikeres lesz, ezért kérem, próbálja meg több részletben.

 134. maxt — 2010-01-05 21:27 

@egy hang:

Mivel titkos szervezet kérésére lett törölve, nem tehetünk mást, mint tagadunk! 😀

 133. tiboru — 2010-01-05 20:38 

@egy hang:

???

Nem én voltam…

 132. egy hang — 2010-01-05 18:02 

hova lett az utolsó kommentem?

 131. riennevaplus — 2010-01-05 11:05 

“on” »» hadd linkeljem kedvenc inf.-bőségszarum idevonatkozóját: perceval.netfirms.com/sessions/941016.html

“off” »» íme egy aktuális konsp.-téma a bugyibombázóról, diör brads’n sziszters, szisszenjetek fel bátran, mert igaz is lehet, s akkor bőrünk a tét..: http://www.sott.net/articles/show/200106-The-Underwear-Bomber-Crushing-Freedom-With-Phony-Arab-Terrorism

 130. The Question (törölt) — 2010-01-04 22:43 

@tiboru:

Köszönöm, hogy maradhat.

De, a megfelelő támogató csapott le rám, csak már ifjúkoromban is látszott a naiv pofimon az “Ezt meg lehet szívatni” kifejezés.

😀

 129. tiboru — 2010-01-04 21:57 

@miamai:

BÚÉK neked is és mindenkinek!

 128. tiboru — 2010-01-04 21:57 

@The Question:

A releváns információt tartalmazó kommentekkel sosincs baj; természetesen maradhat.

Az életjáradék kérdéséhez meg csak annyit: lehet, nem a megfelelő támogató csapott le rád 🙂

 127. The Question (törölt) — 2010-01-04 21:08 

Újabb adalék:

Dr. Friedrich Wichtl:

Szabadkőművesség,

Világforradalom,

Világköztársaság

Gede testvérek Bt.

2005.

Eddig csak beleolvasgattam, de jónak tűnik.

A Blogírótól, illetve a Szerkesztőktől elnézést, amennyiben ez reklámnak számít.

Ezesetben kéretik törölni!!!

 126. The Question (törölt) — 2010-01-04 18:29 

@miamai:

Hiszek Neked…

De én miért nem kapok “életjáradékot”, ha elviekben regisztrált tag vagyok???!!!

:-))))))))))))))

 124. Psyman — 2010-01-04 16:53 

Nem olvastam végig a kommenteket, de az biztos, hogy a ragyogó háromszögben lévő egy darab szem Isten mindent látó szemére utal. Rengeteg templomban és festményen is megjelenik ez az ábrázolási mód.

A háromszög egyébként a Szentháromságot (Atya-Fiú-Szentlélek) szimbolizálja.

 123. miamai — 2010-01-04 14:17 

@The Question: @Kullancs1983:

AZOK tényleg tudnak valamit! Egy kis történetem van a nem is olyan közelmúltból. Az 60-as évek elejétől a 70-es évek végéig megyünk vissza. Itt Magyarországon élt két testvér, túl már életük delelőjén. Egyikük megözvegyült, másikuk sosem volt férjnél. Osztályidegenként, kitelepítés után se jövedelmük, se munkájuk. Amijük még megmaradt, szép lassacskán eladogatták, de már látszott a készlet vége. Gondjaikkal nemigen tudtak hová fordulni, egymás között tanakodtak, hogyan tovább. Egyiküknek eszébe jutott, hogy valamikor a 20-as években mintha hallott volna édesapjuktól a szabadkőművesekről, és mintha neki valami köze lett volna a szervezethez. Semmi konkrétumot nem tudott, csupán egyetlen dologra emlékezett: a papának volt egy pár fehér kesztyűje, amit csak olyankor vett magához (nem húzta fel), amikor amolyan titkos összejövetelekre ment.

A két testvér erről beszélgetett otthon, és tanakodtak, vajon igaz-e, nem-e, és ha igen, akkor a szervezet tudna-e segíteni rajtuk.

Majd egy pár héttel később egy ismeretlen feladótól érkezett egy kisebb összeg. Nem értették. Majd egy hónap múlva ismét, egy másik névvel-címmel egy hasonló összeg. Majd ettől fogva minden hónapban – csak mintha nyugdíj vagy fizetés lett volna. Mindig más névvel, más címmel. Egyszer-egyszer el is mentek a feladó címére. Nem létező házszám, nem létező lakó.

A pénzküldemények a testvérek halálával megszűntek – mintha elvágták volna. Arról, hogy valamelyikük meghalt, nem tettek közzé értesítést, a szűk családon és a néhány baráton kívül senki sem tudott.

Mondom én, AZOK már akkor is tudtak valamit – még ha az érintettek nem is tudtak róluk semmit. Hát ennyit RÓLUK.

Amúgy BUÉK a bloggazdának és minden olvasójának!

 122. Kullancs1983 — 2010-01-03 21:47 

Jo, nyilvanvalo hogy nem 16 eves papjeloltbol lesz a szabadkomuvesek vezerugynoke, es nem intez el gyilkossagokat meg figyelmezteteseket egy-ket ora alatt, csak mert egy osztalytarsa unalmaban a szabadkomuvesseggel piszkalja. De megiscsak ez volt.

 121. The Question (törölt) — 2010-01-03 18:44 

@jaku:

Én alapból paranoiás vagyok.

Aggasztott, hogy – elvileg – éveken át bizonyítanom kellett volna ahhoz, hogy megtudjam: Miről is szól ez az egész “cucc” valójában??!!

1 évvel később beszélgettem Róluk valakivel, aki hasonlóan járt, mint én.

Elkezdtünk kutatni, kérdezgetni.

Végül rájöttünk, hogy nem Isten szolgálatáról van szó, mindinkább annak a Mesternek kell a kedvében járni, aki beszervezett.

Kilépni nem tudsz, nem lehet, mert nem engedik, mivel titkok birtokában vagy.

(Hű, én tényleg parás vagyok. 🙂

 120. jaku — 2010-01-03 18:32 

@The Question: En peldaul szivesen csatlakoznek egy ilyen tarsosaghoz:D De engem nem hiv senki, bar valoszinuleg pap nem szivesen lennek, inkabb befektetesi oldalon erositenem a csapatot. Valszeg arra mar van eleg emberuk:DDD

 119. korxi — 2010-01-03 14:32 

Dehát gyerekek, ez esetben a blog minden postja csak a Szabadkőművesek 1.0-2.0 blogbejegyzés alkonteója csupán!

 118. Licus — 2010-01-03 09:29 

@Kullancs1983: “rotarys kombi mi az anyja kinjaert utott el majdnem” – Ha konteósként fogod fel, akkor világos, h mér CSAK MAJDNEM ütött el. Finoman utalt rá, h velük ne tréfálj:( A tréfád nem volt akkora, h tényleges elütést érdemeltél volna.

(Amúgy sztem is 99% valószínű a véletlen mint magyarázat: agyunk egy fontos eseményt összefűz egy időben közeli másik eseménnyel, ok-okozat viszonnyá alakítva az időbelit.)

 117. VulpesVulpes — 2010-01-02 19:51 

@Kullancs1983:

mert részeg volt a sofőr

 116. Kullancs1983 — 2010-01-02 19:26 

@The Question: Khm, a szoban forgo eset megtortentekor ha jol emlekszek 16 eves voltam, akarcsak az osztalytarsam. Akibol azota ha jol tudom pap lett. De hogy az a rohadt rotarys kombi mi az anyja kinjaert utott el majdnem… Na az a furcsa!

 115. The Question (törölt) — 2010-01-02 16:17 

@The Question:

döbbenteN

 114. The Question (törölt) — 2010-01-02 16:15 

@Kullancs1983:

Felbátorítottál, így én is megosztom Veletek a történetemet.

X évvel ezelőtt volt egy Mesterem, Akitől nagyon sokat tanultam, Akinek nagyon sokat köszönhetek…

Rengeteget beszélgettünk, s egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Egy alkalommal megkérdezte, nem lenne-e kedvem még több tudást “magamba szívni”!!??

Naiv voltam (maradok is az), s rávágtam: Hogyne, persze!

Mesélni kezdett a Rózsakeresztesekről.

Nekem csak annyi lett volna a dolgom, hogy az Általa hozandó könyveket tanulmányozzam, aztán bizonyíthatok, ha “bekerülök”. Ennyiben maradtunk.

A regisztrációmat meg is akartam csinálni, s döbbentem láttam-olvastam, hogy MÁR REGISZTRÁLT TAG VAGYOK, VALÓS, SZEMÉLYES ADATOKKAL!!!!! (Mondtam már, hogy naiv vagyok?)

Na, több sem kellett, berezeltem, nem kicsit, nagyon. Soha többet nem hoztam szóba, ahogyan Ő sem.

X éve tehát tagja vagyok egy olyan szervezetnek (?), csapatnak (?), ahova be sem léptem.

Hát ennyit Róluk és magamról.

 113. Kullancs1983 — 2010-01-02 15:57 

Van mar vagy tiz eve hogy tortent, azert merem leirni…

Egy szep nap unatkoztam az iskolaban, es unalomuzeskepp kitalaltam, hogy bebizonyitom az egyik osztalytarsamrol hogy szabadkomuves. Hogy o se unatkozzon ugye… Szoval odaballagtam, es mondtam neki, hogy tudom hogy o szabadkomuves. O ezt tagadta, ez volt az elso konkret bizonyitek. (Mert ugye a tagsag titkos.) Erre kezdett megtorni, es vegulis nagynehezen bevallotta hogy szabadkomuves. De en meg jobb ha vigyazok magamra. Ezzel eleg jol el is ment a nap hatralevo resze, es mit sem sejtve indultam haza. Utkozben kerultem egyet a konyvtar fele, majd kenyelmesen tovabbmentem. Epp egy nyugodt, nem tul jelentos keresztezodesen mentem volna at, mikor a semmibol felbukkant egy kek ford transit, es kis hijan elutott. Eppencsakhogy sikerult idoben megallnom hogy ala ne gyalogoljak. A kombi lassitas nelkul elhajtott, en meg ahogy csodalkozva bamultam utana, meg ki tudtam venni a hatso ajton a jelvenyt meg a rotary club foliratot… Hat ennyit roluk es rolam.

 112. The Question (törölt) — 2010-01-02 05:23 

@tiboru:

Szerény, nyomott véleményem szerint, Goebbels egyszer, először és utoljára sápadt el, halála bekövetkeztének felfogásakor…

Különben nem lett volna Goebbels…

🙂

 111. tiboru — 2010-01-01 12:07 

@pimpo:

Azt a védjegybitorlási pert megnéztem volna, amint Goebbels ott sápadozik és magyarázkodik az alperesi padban 🙂

 110. pimpo — 2010-01-01 10:10 

@tiboru:

“….Az SS simán kisajátította (akárcsak a náci párt a svasztikát), pedig …”

A harmincas évek egyik szinte utolsó röhögtető eseménye volt, amikor egy írországi Patyolat-cég felszólította a náci pártot, hogy a cégjelzésüket, amit ők sokkal korábban kezdtek hasznáni, hagyják békén, mert nemzetközi per lehet belőle.

A németek persze visitoztak a röhögéstől.

A cég azóta is használja a svasztikát a vizualis reklámjaira.

 109. tiboru — 2009-12-31 16:11 

@proletair:

Hát Norfolknak nekiláttam vagy háromszor, de valahogy nem tudtam végigolvasni…

Eco könyve pedig alapmű!

 108. tiboru — 2009-12-31 16:10 

@Charles Augustus Milverton:

Először is köszi a gratulát!

Másodszor: a koponya és a lábszárcsontok nagyon régi szimbólumai a halálnak, illetve az elmúlásnak (lásd még a Jolly Rogert, a klasszikus kalózlobogót).

Az SS simán kisajátította (akárcsak a náci párt a szvasztikát), pedig még katonai értelemben sem ők voltak az elsők: ha jól tudom, a Monarchia különleges egységeinek is ez volt a fegyvernemjelzésük, amit a gallérjukon viseltek.

A Skull and Bones ugyanezt tette: egy jó régi jelképet választott logóul, ami bónuszként meghökkentő és polgárpukkasztó (elvégre egyetemisták voltak az alapítók, akik szeretnek szokatlan dolgokat csinálni).

 107. helota (törölt) — 2009-12-31 16:08 

@Halálkufár:

Az ellentmondások feloldódnak egy magasabb szinten. A lényeg, hogy alsóbb szinten mindenkit be lehet fogni, kit ezzel kit azzal. Aztán végrehajtják a felsőbb szintről érkező utasításokat, ahol komoly stratégiai tervezés folyik. Nyílván a Máltai Lovagrend tagjai egy picit nagyobb rálátással bírnak a dolgokra mint az egyszeri inas.

A céljaik rögtön világossá válnak ha megismersz néhány infót arról, hogy kik lehetnek a legmagasabb 33. rend tagjai.

Minden rendszert az jellemez, hogy a vezetője milyen feltételek alapján foglalhatja el vezető szerepét.

A többit nem kívánom leírni. Mindenki megtalálhatja kellő menyiségű kutakodás után.

 106. proletair — 2009-12-31 15:56 

@tiboru:

Mivel nekem az első is hatalmas csalódás volt, így a legutóbbi Dan Brown könyv nálam nem jöhetett szóba:)

Mindig mondom: aki összeesküvéses-templomos lovagos-rózsakeresztes könyvet szeretne olvasni, az keresse Umberto Eco Foucault-inga című könyvét:)

Vagy Laurence Norfolk Lempriere Lexikon című remekét.

 105. Charles Augustus Milverton — 2009-12-31 15:53 

Sziasztok!

Engem nagyon foglalkoztat egy kérdés régóta, de eddig még nem kaptam rá választ. Félig OFF, de félig ON, mert úgy tudom a skull-and-bones is a szabadkőművesek egyik mellékága.

Szóval: szerintetek mit keres a skull-and-bones logója a waffen-ss-esek sapkáján?

http://www.rhteam.extra.hu/docs/wss2_elemei/image004.jpg

Egyébként gratula az oldalhoz Tiboru, lassan többen olvassák az oldalad, mint ahányan újságárosnál vesznek napilapot.

Peace.

 104. helota (törölt) — 2009-12-31 15:38 

@NoNickToday:

Igen ez elég világos.

Persze így van, de ha már van egy ilyen szint és az már régóta adott, akkor világos, hogy erre is lehet építeni. Hogy mit? Bármit. Nos ez az ami nem annyira tetszik a jónépnek, no meg az eddigi referencia, amit ez a társaság letett az asztalra.

Ugyanis ez a hatalom idézőjelbe tesz minden társadalmi, hatalmi és jogi berendezkedést. Ez meg megadja az alapot arra, hogy a kisember is tegyen erre. Ergo a kisember meglincseli a gazdagot a házáért, merthogy neki ez az eszközrendszer jutott átlépni a mások által is átlépett törvények felett.

Ezért a gondolatmeneted második fele hiányzik. Vagy azért mert tudod, hogy mit kellett volna leírnod és nyílván nem tetted, vagy azért mert a történet második fele nem teljesen világos előtted.

Pl.: nézd meg azt a vandalizmust amely néhány éve napi szinten uralja az európai fiatalok körében az utcákat. Párizs, Athén, Budapest és sorolhatnám. Ezek értelmiségi vandálok. Nagyrészük egyetemista és a társadalom felvilágosultabb részéhez sorolható.

Tévedés azt hinni bármilyen intelligenciát és szervezettséget képviselő erő szintjén, hogy a társadalom mérlegét mindig a megrendelt irányban kibillentve lehet tartani.

Kína eléggé lerázta eddig magáról a vakolókat. A muzulmán világ meg a demográfiai fegyverrel válaszol. Az európai fiatalság vandalizmussal.

Ahogy Guttenberg nyomdája felülírta az addigi hatalmi berendezkedést, az internet a jelenlegi hatalmi berendezkedést fogja felülírni. Ezt már Marshall McLuchan megírta.

Igen Magyarországon is a jelentősebb cégek vezetőinek egy része benne van a Páholyokban, de ez a potenciál nem abba az irányba hasznosul, hogy az a többségnek jó lenne. Az erre adott elutasító válasz a tömegek részéről nem a korlátolt látásmód jele, hanem csak önmaguk pozicionálása. Ergó egyre többen ismerik fel, hogy valójában melyik hajóban is ülnek és logikus viselkedés részükről, hogy nem hajlandók más hajóban evezni mint a sajátjukban.

 103. Lalo — 2009-12-31 15:12 

@Halálkufár: Azt írod: “Nos ha a vallásról és a politikáról nem lehet beszélni, akkor miről lehet?”

Szemléljed meg a blogom ezzel foglalkozó linkgyűjteményét és meglátod:

szkp0.blogspot.com/#szkrajzolatok

 102. tiboru — 2009-12-31 12:10 

Most fejeztem be az új Dan Brown-könyvet. Nekem csalódás volt, de kíváncsi lennék a véleményetekre.

 101. proletair — 2009-12-31 10:33 

@tiboru:

Csak azért is írtam halászt, mert egy jópár hivatkozás említi így. Meg valami ismeretterjesztő csatornán láttam, hogy milyen ügyesen pecázik:)

Azt meg szinte gondoltam, hogy a tábornok “ügye” annyira nem publikus:)

A posztban emlegetett 13-as számnak lehet még egy olyan olvasata is, hogy a templomosok nagymesterét 13-án végezték ki. Pénteken.

 100. tiboru — 2009-12-31 10:20 

@proletair:

A madár ügyében a bald eagle latin neve Haliaeetus leucocephalus, márpedig ez (a forrásaim szerint) magyarul réti 🙂

http://www.bird.eoldal.hu/fotoalbum/sas/rd.eo/2

A magyar tábornok ügyében meg magánban válaszolok 🙂

 99. proletair — 2009-12-31 08:49 

@tiboru:

Óriási poszt volt!

Egy észrevétel: tudtommal az USA címerállata a fehér fejű halászsas. Nem réti:)

Egy kérdés: Ki volt az említett 34 éves magyar tábornok? Ez módfelett érdekelne…

 98. Halálkufár — 2009-12-30 23:52 

A magyar symbolikus nagypáholy oldalán leírják: alapelv, hogy az ember elkötelezett híve legyen valamilyen felsőbb lénynek, de azt is leírják, vallásról nem lehet a gyűlésen beszélni.Nem számít a politikai beállítottság, de a gyűléseken nem lehet politikai témákról beszélni. Az oldalukon leírják a gyűléseken az élet fontos ön és köz építő kérdéseire keresik a választ, filozófiai stb előadásokat tartanak, amit aztán megvitatnak. Nos ha a vallásról és a politikáról nem lehet beszélni, akkor miről lehet? Ez már önmagában egy ellentmondás. Az is ellentmondás, hogy egyenlőségről meg ilyenekről beszélnek, közben a suttyó csóró senkik nem kerülhetnek be közéjük, békésnek sem mondhatóak mert bizonyíthatóan ott voltak minden vérengző forradalom mögött, az egyházat utálják de keresztények is lehetnek a tagjaik. A szabadkőművesség tele van ellentmondásokkal én a legnagyobb gáznak mégis azt tartom, hogy egy olyan szervezet miként létezhet, amelyről gyakorlatilag semmi konkrétat nem tudni, tagjainak számáról,céljairól stb. Nem vallás, leírják, akkor miért lehetnek felekezetként vagy miként bejegyezve? Na mindegy.

 97. tiboru — 2009-12-30 22:37 

@Lalo:

Köszi, ez utóbbit nem tudtam…

 96. Lalo — 2009-12-30 22:22 

@tiboru: B.5.) A brit próbálkozás-hoz:

Nagy-Britanniában igenis bevezették a bírák és néhány más foglalkozás képviselőire azt a kötelezettséget, hogy bejelentsék esetleges szabadkőműves tagságukat. Ezt a rendelkezést 12 éve Jack Straw javaslatára hozták és éppen napjainkban oldotta fel – Jack Straw igazságügyminiszter. A bejelentési kötelezettség feloldását az UGLE (az angol nagypáholy) kérésére azzal az indoklással hozták, hogy az elmúlt 12 év tapasztalatainak elemzése szerint nem voltak az eljáró bírók esetében szabadkőművességükre visszavezethető mulasztások vagy hibás döntések.

Részletesebben lásd: aprofan.blogspot.com/2009/11/feloldottak-angliaban-birak-bejelentesi.html

 95. tiboru — 2009-12-29 22:33 

OFF

Kérek minden KBK-tagot, hogy szíveskedjék a közösségi oldalt meglátogatni.

Adás vége; kikapcs.

 94. tiboru — 2009-12-29 16:43 

@fransancisco:

Hopp, tényleg…

 93. tiboru — 2009-12-29 16:42 

@Leadfoot:

Egy csomó mindenből szigorlatoztam eddigi életemben, de hála az Égnek, a nyelvészet kimaradt 🙂

 92. dizil — 2009-12-29 12:32 

@Nűnű:

akkor is hallani akarom, ha nem állnak elém

 91. maxt — 2009-12-29 10:27 

@Nűnű:

Én simán vállalnám. Egyrészt azért, mert valószínűleg nincs titok, csak a sok ködösítéssel takargatják a semmit, másrészt, ha van is valami, nem hiszem, hogy kifordítaná a négy sarkából a világot. (ha mégis akkor pedig kellemes meglepetés)

 90. Nűnű — 2009-12-29 10:12 

Vajon hányan vállalnátok be, hogy ha elétek állnának a 33. szinten álló szabadkőművesek, és megkérdeznék tőled, hogy:

“Akarod hallani a Nagy Titkunkat?”

 89. Licus — 2009-12-29 08:52 

@NoNickToday: A ködgerjesztés fontos funkció: ne látszódjon ki a lényeg, a “titok”! Ami nem a 55555555 szabadkőtestvér birtokában van, ők csak statiszták, a köd részecskéi. Valahol mélyebben már ott van egy maroknyi ember, aki tényleg hatalmat gyakorol. Úgy ahogy leírtad – találkozik, eszmét cserél, egyeztet. Mégcsak összeesküvés se kell hozzá. Ez így van fenn és lent is. (A társasházban is sokszor úgy dől el a felújítási pénz sorsa, h 2 lakó találkozik a kapuban és mond egymásnak valamit – mert a közgyűlésen 88-an vannak, és ott sose jut(ná)nak döntésre. Oda már TERVvel, KONCEPCIÓval kell menni…)

 88. Licus — 2009-12-29 08:09 

Parkinson törvénye (közgazdász, szakmai tudás+angol humor, 50-es évek vége???)adja továbbra is a legjobb magyarázat a titkos háttérirányító képződmények létrejöttére/elhalására – mert ez tényleg ált. emberi mechanizmus. Ha egy országot 500 választott képviselő kezd irányítani, a sok vitától minden lebénu, lelassul. Ekkor (mer dönteni azér lehetőleg kéne már) létrejön eg titkos mag, amely kicsi, tehát hatékony. Ez néhány évtized alatt legalizálódik, és mondjuk koronatanácsnak nevezik el. Aztán ez is túl-bővül,felhigul (80 tag…) és emiatt lebénul – akkor jön egy újabb apró háttérhatalom, abból alakul ki később pl. kormány. És így tovább. De ezt Parkinson 100000x humorosabban és érdekesebben meséli, olvassátok el!

Nekem úgy tűnik, a szabadkő társulat is ilyen hatalmi koncentráció volt bizonyos időszakokban. 10-15 “testvéries” ember könyebben dönt, mintha minden leendő USA állampolgárt/francia kisembert megkérdeznének a 18. sz-ban… H ma mi van, az tényleg ködbe vész. Biztos ők is felhígultak – mert a listán lévő 1 nagy név mellé mindig tessék 9999 törleszkedő divat-titkoskodót hozzáképzelni.

 87. Fat Abbot — 2009-12-29 07:22 

Nagyot nőtt a szememben a blog, a Simpson család említése óta 😀

Itt meg is lehet nézni:

http://www.wtso.net/movie/402-612_Homer_the_Great.html

 86. vészmerülés — 2009-12-29 07:17 

@Sztag: Az Utolsó Vacsoránál is 13 ültek egy asztalnál, a következményeket ismerjük…

 85. blerocs — 2009-12-28 21:26 

@Sztag: Köszi, elrontottam a címet, összekevertem egy olasz szerzővel (Guido Preparata: Conjuring Hitler – How Britain and America made the Third Reich)

@NoNickToday: Kicsit beleolvasva Suttonba, hasonló volt a reakciója a tiédhez, mikor először elolvasta a Skull and Bones listát:

“How did I feel? I felt then (as I do now} that these “prominent” men are really immature juveniles at heart. The horrible reality is that these little boys have been dominant in their influence in world affairs.”

 84. Sztag — 2009-12-28 21:07 

@blerocs: reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html

Itt van a könyv online változata, ha valakit érdekel. (a pontos címe egyébként Wall Street and the Rise of Hitler). És kösz a tippet!

Érdekesnek tűnik, majd átolvasgatom. De én is hallottam már olyan elméletet, hogy Hitler volt a legnagyobb cionista, hiszen a holokauszt nélkül nem születhetett volna meg Izrael állam, és minden áldozat a szent cél érdekét szolgálta… hát kissé paranoid így első hallásra, de van benne valami. Hogy ez a háttérhatalom mekkora részben szabadkőműves, és mekkora részben más (ha más) az érdekes kérdés. egy biztos: az a hatágú csillag valamiért minden konteóban előkerül előbb-utóbb.

 83. blerocs — 2009-12-28 20:49 

@NoNickToday: Szia… igen, ebben teljesen igazad van, hogy az ember úgyis csak saját magán tud segíteni elsősorban. Egy olyan berendezkedés lenne a legüdvösebb, ami az egyéni képességeket engedi érvényesülni a gazdasági, szellemi életben. A mostan mégsem olyan, sok mindenben inkább olyan, mint egy pénz által uralt gépezet, és talán többek közt azért is, mert bizonyos társaságoknak ez áll az érdekében, de igen, ez nekem is tök homályos terület. A legindividualistább filozófusok amúgy pont a németek voltak, Fichte, Nietzsche, Stirner, de a nép meg inkább ment a Führer után.

 82. King Size Lobster — 2009-12-28 20:43 

@Licus: Igazad van, bocs. Tényleg egybevettem két dolgot, de nem csúsztatni akartam, inkább csak nagyot haraptam és egy levegővel akartam elmondani két dolgot.

Fogalmazzunk inkább úgy, hogy követelni sem helyes azt, amit nem jutna eszedbe elvenni, mert a hangos követelőzés szép lassan elfogadottá teszi a gondolatot. Ha már annyit hallottad, miért ne? Egy csomó mindenhez szokunk hozzá ilyen alapon. Előbb megütközöl, de ha senki más nem néz oda, meggyőzöd magad, hogy akkor biztos jól van így.

Így lesz a követelőzésből elkobzás, csak közben eltelik pár hónap. A szóbeli anyázásból kisebb attrocitások, a végén meg népirtás. Kell idő hozzá, de a folyamat létezik.

A kőművesek nekem sme szimpik. Szerintem is van benne egy nagy adag “élvezem, hogy tag vagyok” mentalitás. Ennyi taggal a MÁV szakszervezet se bír. Akkor meg csak nevetséges bohócok, nem titkok örzői. Csinálnak dolgokat, de nem tudják, mi mit jelent.

Az őket övező ködöt meg részben ők fújják, részben mi itt.

 80. blerocs — 2009-12-28 20:38 

@Sztag: Annak, hogy Lenin és a nácik mögött is nyugati bankok és titkos társaságok álltak, a nagy kutatója Anthony c. Sutton közgazdászprofesszor, a “The Wall street and the rise of the Third Reich” című könyv szerzője. Videón is mesél:

video.google.com/videoplay?docid=6987303668075230852#

 79. King Size Lobster — 2009-12-28 20:35 

@blerocs: Lehet, hogy igazad van.

Nekem erről az jut eszembe, hogy az önállóságot elsősorban egyéni szinten kell elkezdeni. A racionalitás különböző variációi, objektivizmus, a libertariánusok (nem liberális, mielőtt eszdéeszezni kezd vki) is egyaránt megkövetelik az önállóságot és az egyéni felelősséget a saját sorsunk iránt. És nekem sok ilyen csoport (állítólagos) filozófiája emlékeztet erre. De olyan nagy a köd, hogy alig látni tőle valamit. A kőművesek emlékeztetnek amúgy a legkevéssé a fent általam leírt logikára. Igazából a maguknak örülő titkolózó ovisokra emlékeztetnek. Rituálék tuti nem használnak a független gondolkodásnak. Inkább tűnik majmolásnak, mint bármi egyébnek.

 78. fransancisco — 2009-12-28 20:33 

a bagoly ott lapul az egydollároson

farm3.static.flickr.com/2786/4137260225_96545cfc14_o.jpg

 77. dizil — 2009-12-28 20:12 

Ha valaki szeretne olvasni ezoterikus masont, ajánlom Manly P. Hall en.wikipedia.org/wiki/Manly_Palmer_Hall

könyvét: The Secret Teachings of All Ages

http://www.sacred-texts.com/eso/sta/index.htm

 76. Sztag — 2009-12-28 20:11 

Látom, hogy senki sem említette még, hogy a 13-mas miért is babonás szám. Érdekes, mert pont azért mert anno 1307 október (péntek) 13-án tartóztattak le és gyilkoltak meg rengeteg Templomos Lovagot (!) a rendet feloszlatván (hivatalosan később szűnt meg, de gyakorlatilag ekkor). Egyébként a péntek 13-babona elvileg innen (is) ered, de arra is kismillió magyarázat van.

A templomos-konteó itt beigazolódni látszik; új fedőszervezetre volt(/lehetett) szükségük.

Egyébként nem tartom nagyon valószínűnek, hogy a nagy diktátorok mögött is ők állnának/álltak volna. Szerintem csak a Nyugatot irányítják ők/valami hasonló szervezet. [Én ez(eke)t csak simán zsidónak mondom hétköznapi szóhasználatban, valszeg ott van a kutya elásva. De ez én vagyok]

 75. GeoThrasher — 2009-12-28 19:34 

És a mindenki által ismert X-akták sorozat

szindikátusa nem hozható párhuzamba “Velük”? Lehet, hogy ezek lepaktáltak a földönkívüliekkel? Közeledik 2012. december 21-e, holgyek, urak!

 74. dizil — 2009-12-28 18:26 

@thyles újra:

és kimaradt a G, mint gimmel (3. betű = hármas szám)

 73. Leadfoot — 2009-12-28 18:17 

“már ha az ɶ diftongust két magánhangzónak vesszük…”

Jujjuj… ilyet nyelvészet szigorlaton nem érdemes mondani, mert még a világ legeslegjószívűbb fonetika-fonológia tanára is úgy vág ki minket, hogy a lábunk sem éri a földet. 🙂

 72. tiboru — 2009-12-28 18:09 

@Licus:

Jogos, javítom!

 71. Licus — 2009-12-28 17:56 

@NoNickToday: OK volt sok minden amit mondtál, de egy valami NAGYON zavar. Ez: “…és ingyen követelni olyan mint vagyonokat elkobozni meg meglincselni az aktuális gazdagembert…”

Ez sajnos ritka szép példája a csúsztatásnak. Ugyanis valamit ingyen KÖVETELNI nem egyenlő azzal, h ELVESZEM, ELKOBZOM! te meg azon a szálon, ezeket azonosítva folytatod. Ne csapd agyon az érvelés ilyesmivel feleslegesen. Ettől kezdve szerecsenmosdatássá válik.

 70. blerocs — 2009-12-28 17:46 

@NoNickToday: Itt az önállóságról van szó, könnyen el lehet képzelni, hogy bizonyos körök nem akarják, hogy teszem azt Közép-Kelet Európa önálló, a saját lábán álló térség legyen, hanem a nyugattól függjön, és mindent meg is tesznek ezért. Nekünk meg nem kéne hagyni.

 69. Licus — 2009-12-28 17:19 

Amúgy manapság mindenben nagy divat az “átláthatóság”: üvegzseb, EU szabályozás, költségvetés, törvényalkotás. Egyfolytában ezt hozsánnázzák, erre törekszik állam és egyén. Igazuk is van.

A szabadmalteres vircsaft pont ennek az ellenvonata.

Apróság: nem “szabadelvű tudomány és művészet”, hanem “szabad” – mert SZABAD emberhez méltónak ezt tartották (septem artes liberales – ellenpont: rabszolga).

 68. Licus — 2009-12-28 17:13 

Már az 1.0 részben is fanyalogtam – egyre azon gondolkodom, miért ennyire taszító ez a társulat számomra. Van egyrészt egy misztikusra feltupírozott ideológiájuk (ami lehet h lufi csak, vagy akár világuralmi terv is). A másik oldalon pedig ott van gügye rítusokat halálkomolyan vevő törekvők/törtetők sokasága.

NoNickToday naon ésszerűen hangzik, de ha ez a működésmódjuk, akkor mért kell mindehhez ez a maszlagos körítés? Mér nem alkotnak klubot, pártot, sakkkört vagy bármi más (gitt)egyletet? Mér a homály? Jó, az is emeli a résztvevők “méltóságát” – no de vajon mit lát így belőlük mondjuk az adóhatóság??? v az ujságolvasó kisember?

 67. King Size Lobster — 2009-12-28 15:46 

Roppant butuska hatalmasembernek kell ahhoz lenni, hogy ne keressük más hatalmasemberek társaságát. Az ismeretségek kihasználása természetes dolog. Valahol olyan, mint a gravitáció.

Nagyon hülye lenne mondjuk a kokakóla vezére, ha úgy akarná felvenni a kapcsolatot teszemazt a shell vezérével, hogy betelefonál a shell fogyasztói vonalán. Találkoznak máshol és igen, beszélnek. És igen, ott eldőlnek dolgok. Valahol mindig fognak. Amikor a tömegek nevében új elit kerül hatalomra, az is megszerveződik. És akkor meg ott dőlnek el a dolgok és azokhoz kell menni kuncsorogni, azok tapossák a kisembert. Elit mindig van, és ott dőlnek el dolgok. Ha nem lenne, kezdenék aggódni.

Azok, akik elértek valamit, igen gyakran racionálisan gondolkodó emberek. (Most nem kell felsorolni minden dinasztiát, hogy ott már a papa is gazdag volt, stb.)

Ha racionálisan gondolkodsz, csodák csodája, a tények melletted állnak. (Az emberek ritkábban.) A felvilágosodás is a tényekről, a megismerhető, alakítható, jóindulatú világról szólt, aminek az ember mestere és építője, nem kiszolgáltatott kisnyuszi, akinek odasóz a jóisten, ha gondolkodni mer és kicsit enyhít a saját szenvedésén.)

Ha racionálisan gondolkodzs, nem rimánkodsz, panaszkodsz, imádkozol vagy lemondóan sóhajtozol, hanem teszed a dolgod. A dolgod az, amivel a célodat eléred. Célod pedig van, nem adják előre megrágva a szádba politikusok vagy reklámok, esetleg a családod. Igazából sokan itt csúsznak el. Hogy nincsen saját céljuk, amit egyénként el szeretnének érni. Az ilyenek meglepően hálásak tudnak lenni bárkinek, aki leköti a szabadidejüket, akár azzal is, hogy szívatja őket.

Továbbá nem, az hogy a saját álmodért dolgozol, nem azonos jelentésű azzal, hogy mások hátán taposol. Csak azt jelenti, hogy van célod.(Érdemes megkülönböztetni, hogy ha valaki tényleg beléd rúg, attól, ha csak emlékeztet rá, hogy neked is inkább dolgoznod kéne. Ugyanúgy fáj, de nem mindegy.)

Ha ebbe a csoportba tartozol, igen nehezen viseled a mindenféle zűrös frusztrációkkal dobálózó vanabíkat, kisembereket és összeesküvés-gyártókat. Természetes, hogy inkább azokkal beszélsz, akik úgy gondolkodnak, mint te. Mint ahogy midnenki a saját véleményközösségébe szeret járni. (Tudom, vannak, akik az ellenséghez járnak figyelni és ott pumpálják a vérnyomásukat.)

A bildebergbe konkrétan csak meghívással lehet menni. Ha sikeres vagy, felépítesz egy céget, vagy eljutsz a csúcsra egy már eleve nagy cégben, esetleg politikai vagy véleményformáló körökben elérsz valamit, meghívnak. Most kiderült, hogy a kőművesekhez is.

Ez azért illeszkedik a fenti logikába, nem?

Az egyetlen dolog, amin lehet puffogni, hogy nem mondanak el nekünk mindent. Bármi is legyen az a minden.

De ezt sem tudom nagyon elítélni, az információ is hatalom és ingyen követelni olyan mint vagyonokat elkobozni meg meglincselni az aktuális gazdagembert, hogy megszerezzük a házát. Egyesek kedves szórakozása ez és a történelemben időről-időre van is alkalmuk kiélni az elkobzó-lincselő tömeg-ösztönüket.

Nagyon szégyellném magam, ha az ő oldalukon lennék.

 66. tiboru — 2009-12-28 15:33 

@trekken:

Köszönöm az elismerést neked és minden olvasónak! A poszt csak a kommentekkel együtt lehet teljes – ez utóbbiért a köszönet benneteket illet!

 65. Ren42 — 2009-12-28 15:30 

Tegyük hozzá, hogy arról az ominózus három világháborús levélről először 1955-ben ír William Guy Carr, ami egy picit hiteltelenné teszi az egészet.

 64. riennevaplus — 2009-12-28 14:59 

@egy hang: magyar nyelven ritkán olvasni ilyen jó (és jól megírt) összefoglalását _annak, ami van_, mint drábik írása! klassz!

ami azonban véleményem szerint még hiányzik ahhoz, hogy összeálljon a mozaik, az a hiperdimenzionális beavatkozás a föld-sárgolyó ügyeibe. hogy ennek a hatalomfaktornak a létezése még kevésbé szembeötlő, mint a _hálózat_ több mint elmosódott sziluettje, természetesen megnehezíti a dolgokat, mint ahogyan a hülyepecsét is, amit azonnal megkap az, aki ezt szóba hozza.

de ahol egy elfogulatlan, bátor, szabad akarat van, pórázról engedett intelligencia, ott van egy út is, perspektívával. mégha egy-egy pillanatra a hiperdimenzionális-nwo skyline fel-feltűnő délibábja belé is fagyasztja kunyhókhoz szokott pucánkba a vörös liquidumot.

aki azonban már akár csak egy villanást is látott a képből, az az egészet is látni akarja, fagyot puca ide, fagyott puca oda. venceremos!:)

tiboru, príma blog, príma munka!

 63. sutyerák — 2009-12-28 14:55 

..meg talán nem is olyan nagy gond,hogy van valami társaság aki tudja,hogy mit tegyen,hogy kézben tartsa a dolgokat.

-mert ha pénzt és hatalmat már fölösleges is keresniük,hisz meg van,-azért a Földre csak vigyáznak,mert ez az ő lakhelyük is.

 62. sutyerák — 2009-12-28 14:44 

Tényleg! A Gnózis kimaradt. Az a tudást jelenti,ugye?

Aztat meg nem hinném,hogy a Rockefellerek a Rotschildok kezében lennének.

Épp tegnap láttam két filmet róluk a Híresek és Gazdagok sorozatban.

Az egyik nagy öreg Rocki kegyetlenül elbánt az ellenfeleivel a Standard-Oil létrehozásakor,később a nemzeti gárdával lövette a sztrájkoló bányászait is,-ám már az első keresetéből is mindig 10%-ot adományozott szegényeknek,19?-évesen.

Nagyon ellentmondásos pofák.

 60. Illés Béla — 2009-12-28 14:07 

Nagyon érdekes és elgondolkodtató írás.

A Ministry-írt is egy számot anno N.W.O

címmel.

Az eredeti klip sajnos nem található,de szerintem ezen is átjön a mondanivaló.

Nézzétek hallgassátok szeretettel. 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=CR_ld-JhPxo

 59. egy hang — 2009-12-28 13:56 

“A háttérhatalom működésének az elemzését rendkívül megnehezíti az, hogy az elmúlt két évtizedben a kutatók kevés empirikus bizonyítékkal és kellően bizonyított ténnyel rendelkeztek e hatalom szervezeti felépítéséről és működéséről. Az empirikus kutatásnak ez a gyengesége lehetővé teszi, hogy a kutatók állításait egyszerű címkézéssel “összeesküvési” elméletnek minősítsék és érdemi elemzés nélkül félretolják. A hatalomról általánosságban – elvont módon – viszonylag könnyen lehet vitázni, mert a vita résztvevőinek nem kell cáfolhatatlan bizonyítékokkal alátámasztaniuk állításaikat. A hatalomról való véleményalkotáshoz gyakran a feltételezések és spekulációk is elegendőnek látszanak.”

Carroll Quigleyről sem esett 1 szó se, pedig ő sem volt akárki. Nézzetek utána. A nem-véletlen elméletekről

“azt is kifejtette, hogy bárki, aki ezzel a témával foglalkozik, az leküzdhetetlen akadályokba ütközik. A Georgetown Egyetem professzora a saját példáját hozta fel ennek alátámasztására, mert történészi és egyetemi tanári karrierjét csaknem teljesen derékba törte az a mintegy húsz oldal, amit a Kerekasztal Csoport tevékenységének szentelt könyvében.”

“Aki utal ennek a háttérhatalomnak a létezésére, azt érdemi vita nélkül ma is félresöprik azzal, hogy az úgynevezett összeesküvési elmélet híve. Összeesküvés pedig – legalábbis a hivatalos tudományosság szerint – a valóságban nincs, nem is lehet, s csupán hozzá nem értő amatőr kutatók és szélsőséges politikusok fantáziájában létezik. Miért? Nos érvekkel alátámasztott válasz erre a miértre nincs.”

“a háttérhatalom íratlan alkotmányának legfőbb szabálya szerint háttérhatalom nem létezik, és a központi irányítás is csak az összeesküvési elmélet híveinek az elmeszüleménye. Nos, aki meg akarja ismerni a világtörténelem mozgatórugóit, mindenféle elmélet nélkül is beleütközik a háttérhatalom létezésébe.”

“Az összeesküvés valóságának empirikus kutatói, akiket a háttérhatalom amolyan “elméletgyártóknak” szeret minősítgetni, már több évtizede állítják, hogy a hatalmas ország(USA) politikai és társadalmi viszonyait döntően a szervezett pénzhatalom határozza meg.”

“Abból kiindulni, hogy az események nemcsak véletlenül következnek be, hanem tervszerűen átgondolt stratégia is érvényesül a háttérben egy gondosan felépített hálózat segítségével, sokkal tudományosabb, mint az abszolúttá emelt “véletlen-elmélet” elfogadása. Különösen akkor igaz ez, ha a világstratégia létét – az általános titkolódzás ellenére – egyre több bizonyítható tény támasztja alá, és ha a tervszerű háttérirányítás feltételezésével a múlt és a jelen eseményei logikusabbakká és érthetőbbekké válnak.”

Az idézetek Dr. Drábik gondolatai, és válasz pár értetlenkedőnek remélhetőleg

 58. pcr — 2009-12-28 13:22 

II. Erzsébet rossz példa , ő sem csak úgy került bele a buliba , a királyi családba született bele.Van egyáltalán diplomája?

 57. rmr — 2009-12-28 13:14 

emberek, a bloggernek nem sok munkát hagytok ám, ha minden ötödik komment vmi klasszikus összeesküvéselméletet boncolgat

 56. pcr — 2009-12-28 13:11 

@egy hang:

Mondjuk ezt szerintem az amerikaiak pont lexarják.

Utána meg amyúgyis a nemtomhányadik Lófejű Károly kerülne a trónra brrrrr.

 55. ronnierocket — 2009-12-28 13:10 

@pimpo: “It is a commonly believed fallacy that for a short time, the Pike letter to Mazzini was on display in the British Museum Library in London, and it was copied by William Guy Carr, former Intelligence Officer in the Royal Canadian Navy. The British Library has confirmed in writing to me that such a document has never been in their possession.”

“To date, no conclusive proof exists to show that this letter was ever written.”

Ezeket egy elég elkötelezettnek tűnő konteó-hívő írta erről a levélről, itt: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

 54. rmr — 2009-12-28 13:05 

kimaradt, hogy ‘G’, mint Gnózis

 53. egy hang — 2009-12-28 13:03 

Létezik egy hármoszor kb 2 órás filmsorozat, the Illuminati cimmel, az elsöben szentelnek kb 40 percet Angliának, a királynőnek stb.. elmondanak sokmindent benne. Viszont amit az előbb belinkeltem youtubeos videót, az 10 percben eléd tárja h az angol király (most éppen nő) tulajdonképp törvény szerint az összes amerikai állampolgár felettese hogy finoman mondjam. http://www.youtube.com/watch?v=_HfsKO22Ycc&feature=video_response 8:35nél

 52. Szarazinda — 2009-12-28 12:39 

Örül a gyerek, ha játszik, kábé ennyi az egész szabadkőműveskedés. Felnőtt emberek infantilis és fontoskodó bohóckodása, ugyanolyan, mint a mindenféle borlovagrendek, meg mensahungariqa, meg az összes többi.

Ja, hogy ennek évszázados rutuáléi és jelképrendszere van, amelyek jóval összetettebbek mondjuk a borlovagokéinál, meg a menzásokéinál?

Na és, az a lényegen nem változtat. Memosolyogtató vicc az egész.

 51. maxt — 2009-12-28 12:37 

Megintcsak úgy érzem az üldözési mánia erősebb, mint amekkora port vernek fel ezek a színjátszókörök.

Ha hatalmukban álna az elveiket képviselni, akkor nem így nézne ki a világ. Ha lenne titkuk, akkor az kiderült volna. Ha valami nyilvánvaló, és nem csak homályos spekuláció, akkor úgy kell kezelni.

A felmutatható “bizonyítékok” kb ugyanolyan értékűek, mint amit egy csillagászokból álló kutatócsoport tett néhány évvel ezelőtt:

A világ minden nagyvárosában megtalálták azon épületeket, melyek pontosan a felettük található csillagokat jelzik. Pontosabban átjelölték a csillagtérképről a házakat, aztán ezeket jelenítették csak meg egy térképen.

Nettó átverés, de rengetegen elhitték.

A “titok-csali” minden szektánál működik, ahogy a hataloméhség is. Már csak rá kell jönni, hogy a szcientológusok most konkurencia, vagy mellékág, mert a hatalmi nyomulás és zsarolási hajlam elég sok hasonlóságot mutat.

 50. Thaddeus Griffin — 2009-12-28 12:37 

Na végre, azt hittem, sosem lesz már hétfő 🙂

Egy szavazat a P2-re, mint soron következő 😀

 49. Dr.Traktor — 2009-12-28 12:35 

Na ha hiszünk Pikének akkor már a 4. fázis megy!

 48. pcr — 2009-12-28 12:17 

Anglia ?

Ott alkotmányos monarchia van ott csak egy kitűző a királynő , egy dísz , mint a korona ékköve.

 47. egy hang — 2009-12-28 12:12 

@pcr: az angol királynő 🙂

off: ha mindenki tisztában volna evvel ( mek.oszk.hu/01500/01560/html/ ) akkor itt elég kevés embert lehetne félrevezetni

 46. pcr — 2009-12-28 12:08 

Koedukált páholyok?

@tiboru:

Vannak ott 33-as szintű tagok is?

Pár éve még nem volt csak a franciáknál.

 45. tiboru — 2009-12-28 12:06 

@pcr:

Vannak már női páholyok is, főleg az irregulárisoknál.

 44. pcr — 2009-12-28 12:01 

Érdekes , hogy míg a páholyokban megférnek egymás mellett zsidók és katolikusok , reformátusok és episzkopálisok persze mindannyian férfiak , addig a világtársadalomnak a felét kitevő nők ki vannak tiltva ebből a titkos szektából.

 43. pcr — 2009-12-28 11:50 

Nekem úgy tűnik , hogy a szabadkőművesség célja a néptömegek primitív szinten való tartása , a tudás eltitkolása , éhbérért dolgoztatás , kussoltatás ha kell zsarolással egybekötve.

Számomra ez nem különb a rabszolgatartás intézményétől és itt most Magyarországra gondolok.

 42. egy hang — 2009-12-28 11:49 

Sokan sok helyről vezetik le a szabadkőművesek eredetét, egyesek Salamon királytól, mások Heródes alatt az akkor titkosan megszerveződött keresztények mintájára megszerveződött zsidóktül vezetik le, mindenesetre ha valaki veszi a fáradtságot,a Zsidó Enciklopédiában benne van hogy az ő találmányuk. Nem véletlen továbbá az összefüggés a francia forradalom óta az összes(!) háborút mindkét oldalán támogató pénzoligarchiával sem. Először a nemzetállamokat kellett megszűntetniűk. A fő ellenségük a katolicizmusban van, mivel az adhat tartást és több pápa irt enciklikát a titkos társaságok ellen. A 60as évek óta igen erős a befolyásuk Vatikánban is. Szabadkőműves alapitotta mindkét amerikai pártot is, eleve nem is kerülhet senki csak kiválasztott a húsos fazék közelébe. Ez ugyanúgy az emberek megosztását teszi lehetővé.

Minekután ez a rengete vagyon ami ténylegesen néhány dinasztia és alapitvány kezében van és csak spekulativ célokat szolgál, ráadásul birtokolja az összes csak nevében Nemzeti Bankot(GB, FR, D,USA, H), az összes korporációt a legfontosabb ágazatokban(közlekedés, média, oktatás, hirszerzés, továbbá össze van fonódva az ENSZ, Világbank, Nemzetközi Befektetési Bank, Római Klub, Bilderberg csoport, Counfil of Foreign Relations, Royal Institute of International Affairs, Skull and Bones, Trilateral Commission és még sorolhatnám milyen barátságosnak tűnő intézményekkel, ember legyen a talpán aki kibogozza hogy milyen érdekek mentén halad tovább világunk az értékek mellőzésével. Trianont is már 1917-ben eldöntötték hogy igy lesz köszönhetően szomszédos országok vakolóinak, mint Benes. Továbbá a kapitalizmus és a szocializmus is csak egymásnak ellentmondónak látszó fogalom, valójában a célja ugyanaz, és igen jól meg is fér egymás mellett (lásd Kina-USA megállapodás ma), csak az egyikben pénzeszközökkel, a másikban terrorral tartják a rabszolgát az elit irányitása alatt. A szimbólumok tényleg fontosak nekik (pl id.Bush 1990 szept 11-én jelenti be az NWO-t, az új világrendet, és 10 évvel később belső munka a 9/11, amiben inkább az utána az emberekre oktrojált törvények/elnöki rendeletek az érdekesek, mivel folyamatosan bővül az elnöki jogkör is kb 100 éve). Pár angol hivatkozás ami érdekes: http://www.youtube.com/watch?v=_HfsKO22Ycc&feature=video_response

http://www.youtube.com/watch?v=J4QcW8y5ou8

illuminatusobservor.blogspot.com/

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica08.htm

 41. gothmog — 2009-12-28 11:47 

@pcr: De mindehhez semmi szükség világösszeesküvésre. Csak néhány korrupt vezetőre, meg a szükségre. Ugyan ki használna feketemunkát, ha senki nem lenne hajlandó azt végezni?

 40. gothmog — 2009-12-28 11:44 

@pimpo: És ebből máris látszik, hol bukik meg az összes világuralmi törekvés, amennyiben -feltéve, hogy az általad hivatkozott levél tényleg létezik- nem számolt -nem számolhatott- az atomenergiával, Kínával, a fosszilis energiahordozóktól való függéssel, és ezek kifogyásával, vele párhuzamosan a globális felmelegedéssel, túlnépesedéssel, stb. Például.

 39. pcr — 2009-12-28 11:42 

@Barát Csaba:

Tehát a dúsgazdag “előkelőségek” azért használják ki a magyar dolgozókat , mert azok megengedik és befogják a szájukat.

Ki engedélyezi burkoltan a fekete munkát , ki engedélyezi a kölcsönmunkát minimálbérért , ki ad adókedvezményt az amúgy is dollárbilliókban bővelkedő cégeknek?

Talán nem a felelős vezetőréteg , akik 20 éve nézik , hogyan megy tönkre ez az ország , mindezt a zsebükbe dugott milliókért .

Mások verejtékén könnyű gazdagodni.

 38. VulpesVulpes — 2009-12-28 11:39 

végre tiboru! már szenteste is ezt vártam =) most olvasok.

 37. Barát Csaba — 2009-12-28 11:33 

@pcr:

“A dolgozók rabszolgaként való tartása és az egyszerű emberek életének semmibevétele is a céljaid közé tartozik?”

természetesen nem, de semmi olyan dolgot nem mondtam ami ezt sugallná

a vagyonosodás és mondjuk a nekem tetsző nézet terjedése, nem feltétlenül jár azzal, hogy amiatt másoknak rosszabb lesz, könnyen lehet hogy amellett másoknak is jobb lesz

egyébként úgy gondolom, hogy a népre rázudoló rossz dolgok jelentés részéről ők maguk tehetnek, pontosabban amiatt, mert nem tudnak megfelelően számban összefogni azért, hogy kiálljanak magukért

bárhol a világban, bármilyen témában, bármilyen apró közegben, ha hagyod a dolgokat magad mellett, akkor kb. 100%-os bizonyossággal lesz olyan aki egyre jobban megpróbál kihasználni, pusztán csak amiatt mert megteheti és mert nem szólsz vissza, ez a fajta mondhatni törvényszerűség ugyanúgy érvényes nagyobb közösségekre és országokra is, a különbség talán csak annyi, hogy a nagyobb számok, méretek miatt, a folyamat hosszabban mutatkozik meg, 1 ember esetében akár már pár hónap, egy ország esetében meg mondjuk 20 év

 36. fingerbangs — 2009-12-28 11:25 

@pimpo: dobj egy linket ha valoban letezo dokumentum (segitek: nincs ilyen tartalmu irasa, ez egy ub)

 35. Az egydolláros és Vergilius — 2009-12-28 11:25 

Egy ismerős nick (de szépen hangzik ez) kérdezte tőlem, hogyan lehetne lefordítani az egydollároson lévő latin feliratokat, s miután megnéztem és utánaolvastam a bankjegy történetének, megtetszett a téma. Először is a lényeg:S ami minket külö…

 34. geraz — 2009-12-28 11:10 

Nagyon jo kis cikk, ugyesen utalt a dollar koruli dolgokra, a zeitgest c. film nagyon jo, mindenkinek javaslom.

A minap lattam az Explore channelen egy nagyon jo kis filmet angolul errol az egesz szabadkomuvessegrol, mindenkinek javaslom h toltse le es nezze meg:

http://thepiratebay.org/torrent/3464109/%5BDocumentary%5DFreemasonry_And_The_Illuminati_NWO_Occult

http://www.torrentdownloads.net/torrent/1230799/the+shadows+-+part+1+-+freemasons+secrets+exposed+-+dvd+rip

http://www.divxturka.net/documentaries/267497-secret-societies-2009-skull-bones-freemasons-illuminati-bilderbergers-cfr.html

PS: Kar h nincs vmi secret society aki a foldet es az artatlan termeszetet es embereket akarja megmenteni a mai modern embertol….

 33. pcr — 2009-12-28 11:10 

@Barát Csaba:

A dolgozók rabszolgaként való tartása és az egyszerű emberek életének semmibevétele is a céljaid közé tartozik?

Ki az aki nem szeretne gazdag lenni?

Node kis hazánkban ez a dolog már a rabszolgatartás felé tolódik el.:(((

 32. Barát Csaba — 2009-12-28 11:06 

“Céljuk a hatalom birtoklása, a vagyonosodás, és hosszútávú (százévekben értve) átalakítása a világnak.”

valamennyire minden embernek ez a célja, nekem legalábbis mindenképp 😀

 31. pcr — 2009-12-28 11:05 

A Soroskövetkező kormányban nincsenek szabadkőművesek ?

Alulművelt jog-ászok és diploma nélküli közgazdászok kíméljenek jeligére a kiadóba.

 30. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-28 11:01 

@MACISAJT: inkább a leendő kormányprogram… de csak félve mondom:)

 29. pcr — 2009-12-28 11:00 

Henry Kissinger-t ragadtam ki , akinek a könyve szigorúan ajánlott irodalom a töri szakos hallgatók részére.

Ő az a nagyfiú aki megúszta a Watergate-botrányt és a következő kormányban is megtartotta pozícióját , hiába próbálták később különböző háborús bűnök miatt kihallgatni.

Egyszerűbb lett volna ha ír egy könyvet arról , hogyan zsarolt , nyalt , és lopott a Nixon és a Ford kormányban.

 28. baliquez — 2009-12-28 10:57 

 27. Barát Csaba — 2009-12-28 10:55 

jópofa klub lehet ez, habár én jobban kedvelem a nyíltabb helyeket

 26. andzsin — 2009-12-28 10:55 

De éppenséggel a Rockefeller, Warburg vagy DuPont dinasztia is ide tartozik. A történelemben találunk érdekes tényeket, akkor is ugyanilyen volt a nagypoltika , mint manapság:

Pierre Samuel DuPont 1799-ben Jefferson, akkori amerikai alelnök, hívására az Egyesült Államokban telepedett le. Jefferson maga is illuminátus szabadkőműves volt, és Pierre Samuel DuPont barátja. Ezt a barátságot arra is kihasználta, hogy ő legyen az amerikai kormány első számú lőpor-szállítója. E privilégium 1802-es megszerzésével – Jefferson ekkor már elnök volt – a DuPont vállalat fokozatosan Amerika és a világ hadiiparának fontos részévé vált. Ma már a DuPont család is a pénzoligarchia legfontosabb családjai közé tartozik.

 25. andzsin — 2009-12-28 10:49 

Említsük meg a Rothschildokat is by the way:)

A Frankfurtból származó Rothschild dinasztia megalakulásától kezdve szoros kapcsolatban állt az illuminátusokkal. Miután Adam Weishaupt illuminátusai be lettek tiltva Bajorországban, ez az okkult háttérhatalom, amely az európai titkos társaságokat koordinálta, részben a carbonarik mozgalmává, az Alta Venditá-vá alakult át, amelyet Karl Rothschild vezetett. A Rothschild dinasztia számos tagja tartozik “a tizenharmadik vérvonalhoz”. A dinasztiaalapító Mayer Amschel Bauer, aki felvette a Rothschild nevet, pénzkölcsönző volt Frankfurtban, majd pedig Vilmos hesseni választófejedelem vagyonának a kezelője lett. A francia forradalmat követő háborúk során pénzügyleteivel óriási vagyonra tett szert. Mayer Amschel öt fia számára kizárólag befolyásos illuminátus családokból választott házastársat. Ugyanígy lányait is csak ranggal és névvel rendelkező illuminátus bankárokhoz adta feleségül. Az a privát politikai-pénzügyi információs-hálózat, amelyet az első Rothschildok megszerveztek, jelentősen hozzájárult pénzügyi birodalmuk kiépítéséhez. James Rothschild, a francia Rothschild ház alapítója, Európa vezető bankjává fejlesztette a párizsi Rothschild bankot. Ez a bank XVIII. Lajostól III. Napóleonig minden francia uralkodót finanszírozott. Az első tényleges nemzetközi bankházként olyan pénztranzakciókat tudtak ügynökhálózatuk és magán hírszolgálatuk segítségével végrehajtani, például a Napóleon elleni koalició idején, amely abban az időben – a pénz szállításának a veszélyessége miatt – ilyen transznacionális kapcsolatrendszer nélkül nem lett volna lehetséges.

Heinrich Heine, a nagy német költő ezért mondta egy alkalommal: “A pénz korunk istene, és Rothschild a prófétája.” Az 1900-as évek elejétől kezdve nagyrészt a Rothschild dinasztiától és a vele együttműködő befektető bankároktól függ, hogy Európában, illetve a világ más részén hol, és mikor legyen infláció, defláció, valutastabilitás, és konjunktúra. A Rothschild dinasztia vagyona családi alapítványban van, amelynek a vagyonmérlege nem nyilvános, de szakértők 1995-ben 7000 milliárd dollárra becsülték. Évi öt százalék növekedést figyelembe véve ez a vagyon ma körülbelül a 8400 milliárd dollár lehet. Sok más bank, pénzintézet, és vállalat mellett a Rothschild ház ellenőrzése alatt áll a Bank of England, IBM Ltd., Barclays, J.P. Morgan Bank, US-Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokio Pacific Holding, Shell, Kuhn, Loeb and Co., Arrow Found Curacao.

 24. MACISAJT — 2009-12-28 10:49 

@pimpo:

Érdekes és tanulságos az 1929-es gazdasági világválságot kirobbantó okokat és következményeket összevetni

a 2008-éval…

 23. MACISAJT — 2009-12-28 10:45 

@Maestro:

Az tény, hogy a jelenlegi “kormányprogram” egy Oriens-CEU produkció..

És az is, hogy például ma már egy karácsonyi Népszavában(!) nyíltan

coming outolhat Furmann Imre, a “rendszerváltás” MDF-nek egykori alelnöke:

“Énbennem minden további nélkül megfér római katolikus vallásom és szabadkőművességem.”

Húsz évvel ezelött ilyenektől mindenkit kivert volna a víz.

Ma már mintha ebbe is beletörödtek volna.Ez van hát ez van.

 22. andzsin — 2009-12-28 10:43 

Imho nem kell túl sok ész hozzá, hogy az ember lássa, hogy a háborúk és bizonyos történelmi események nem véletlenül alakultak úgy, ahogy.

A szabadkőművesek a nyilvánosság felé mindig tagadják, leplezik, vagy kicsinyítik politikai tevékenységüket, befolyásukat. Ha viszont behatóbban tanulmányozzuk a történelmet, akkor egyre több bizonyítékkal szembesülünk, amelyek azt bizonyítják, hogy a páholyok tevékenysége állandóan összefonódott a politikával. Elsőnek az tűnik fel, hogy a szabadkőművesek mindig a hatalom közelében voltak találhatóak. Cáfolhatatlan tények tanúsítják, hogy aktívan részt vettek a 18-ik, a 19-ik és a 20-ik század forradalmi mozgalmaiban. A francia forradalom óta folyamatosan kimutatható a szabadkőművesek befolyása, illetve cselekvő részvétele a bekövetkezett világeseményekben. Európában például valamennyi brit miniszterelnök, Franciaországban pedig az összes köztársasági elnök – De Gaulle kivételével – szabadkőműves volt.

Napóleon csaknem valamennyi marsallja, és a vele szemben álló hadseregek katonai vezetőinek a többsége is szabadkőműves volt. De szabadkőműves volt Dél-Amerika számos történelmi személyisége, mint például San Martin, Simon Bolivar, Porfirio Diaz. Mexikó talán az egyetlen ország a földön, amelyben a szabadkőművesség 1917 óta nyíltan gyakorolja a politikai hatalmat.

Az Egyesült Államok is szabadkőműves irányítás alatt áll. Csakhogy ennek a szabadkőművességnek egy jelentős irányzata történelmi okokból kezdettől fogva szemben állt, és szemben áll a mai napig az illuminátusokkal. A jelenlegi elnök, és elődje, Bill Clinton is, valamint további tizennyolc amerikai elnök, úgy mint Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, A. Johnson, Garfield, McKinley, Theodor Roosevelt, Taft, Harding, F. D. Roosevelt, Trumann, L. B. Johnson, Ford, Reagan, és idősebb George Bush is szabadkőműves volt. Lincoln nem volt szabadkőműves, Eisenhover sem, de ő is a szabadkőművességet irányító pénzoligarchia támogatásával lett elnök. Kennedy is hiányzik a listáról. De olyan nagy befolyású személyiségek is szabadkőművesek voltak, és szorosan együttműködtek a nemzetközi pénzoligarchia saját elit szervezetével, az illuminátusokkal, mint Edward Mandell House, Wilson elnök bizalmasa, vagy Henry Kissinger, aki egyes források szerint a pénzoligarchia legbelsőbb koordináló intézményének az élén áll, vagy Boutros-Ghali korábbi ENSZ főtitkár, avagy a két Dulles, Allen, aki a CIA-t vezette, és John Foster, aki az Egyesült Államok külügyminisztere volt.

 21. Krajcs — 2009-12-28 10:43 

Várjuk a folytatást! 😉

 20. gapinthebreath — 2009-12-28 10:39 

Ajánlott kiegészítő olvasmány a poszthoz:

Világépítés és világpusztítás

Szabadkőműves hagyományok a politikában

Beszélgetés Bakos Józseffel

http://www.okotaj.hu/szamok/31-32/ot31-06.htm

 19. tiboru — 2009-12-28 10:35 

@pcr:

Ó, ez nem olyan meglepő; 34 éves magyar tábornok nálunk is volt vagy 15 évvel ezelőtt. Biztosan szuper kvalitásokkal rendelkezett.

 18. Maestro — 2009-12-28 10:35 

Biztos vagyok benne, hogy ŐK léteznek. Nevezhetjük őket szabadkőművesnek, rózsakeresztesnek, zsidó nagytőkének, földönkívülieknek, de a nemtranszcendetális értelemben felsőbb hatalom ami áll mögöttünk és befolyásol, irányít.

Bár ezzel kapcsolatban felmerültek bennem dolgok. Tegyük fel, hogy tényleg léteznek ezek a valakik. Céljuk a hatalom birtoklása, a vagyonosodás, és hosszútávú (százévekben értve) átalakítása a világnak.

dolog1# – minek? Ha valakinek léje van meg hatalma, akkor az ő saját kis életében élhet mint hal a vízben, nincs mitől tartania. Ha pedig szeretné, hogy leszármazottainak is hasonló élet jusson, nem hiszem hogy világháborúkat kell kirobbantani az optimális állapot eléréséhez, elég lenne annyi, hogy figyu srácok, ezt így meg így és akkor nem lesz baj.

dolog2# Ha mégis úgy döntenek hogy világháború és egyéb szélsőséges dolgok kellenek a boldoguláshoz, akkor ebben van valami ellentmondásos. Elvégre már annyi pénzük van hogy nem tudják mire költeni, és nem is akarják mert _mindenük_ megvan. Ha pedig lebombázzák a fél világot, akkor hol költik el ezt a pénzt?

rosszat sejtek az elkövetkezendőkre…

a poszt viszont no.1 Tiboru!

 17. tiboru — 2009-12-28 10:34 

@Gloria Mundi:

Véletlenek nincsenek 🙂

Hivatalos magyarázat szerint a körző a munkásosztállyal és a parasztsággal szövetségben menetelő (haladó) értelmiséget szimbolizálta.

 16. pcr — 2009-12-28 10:32 

Rabszolgatartó , ültetvényes családból az ember egyszer csak államelnök lesz.

A vagyon ugyebár nem számít?

George Washington -miért pont ő?

21 évesen , hogyan lehetett már őrnagy?

 15. RIO — 2009-12-28 10:22 

bocs a dupláért, de itt a magyar kőműves 2:

http://www.nagyoriens.hu/

 14. RIO — 2009-12-28 10:21 

magyar vonatkozás 1:

http://www.szabadkomuvessopron.hu/

 13. Zahal — 2009-12-28 10:11 

az amerikai alapító atyák közül többen szabadkőművesek voltak, mert rajongtak azokért az újító és felvilágosult szellemű dolgokért, de többet belemagyarázni értelmetlen.

 12. tron. — 2009-12-28 10:09 

Atyaég komolyabb Biblaiismereteim és más tanulmányok is annyira azt támasztja alá amit Pike mondott.

 11. MantaMann — 2009-12-28 10:00 

@MantaMann: De valójában már talán zajlik is.

 10. MantaMann — 2009-12-28 09:57 

@pimpo: 2012

 9. pimpo — 2009-12-28 09:49 

Az illuminátus ellenőrzés alatt álló amerikai szabadkőművesség vezetője, Albert Pike, 1871 augusztus 15-I dátummal levelet írt az olasz carbonarik vezetőjének, Giuseppe Mazzininak. Pike ebben a levélben (amely katalogizált dokumentum a British Museumban) kifejti, hogy az új világrend kialakításához három világháborúra van szükség.

– Az első legfőbb célja a cári Oroszország legyőzése, s ott az illuminátusok és ügynökeik irányítása alatt álló rendszer kialakítása lenne. Oroszországot ezután mint mumust lehetne használni és sakkban lehetne vele tartani számos más országot. Ez megkönnyítené az illuminátus stratégia megvalósítását.

– A második világháborút a német nacionalisták és a politikai cionisták közti ellentétek kiélezésével lehetne kirobbantani. Ez a háború lehetővé tenné a most már illuminátus birodalomnak számító Oroszország befolyásának kiterjesztését, és elvezethetne Palesztínában Izrael államának a létrehozásához.

– A harmadik világháborúhoz a cionisták és az arabok közötti ellentét kiéleződése vezethetne el. Ezt a konfliktust világméretűvé lehetne kiszélesíteni. Ebben, a kultúrák közti konfliktusban vezető szerep jutna a nihilistáknak és az ateistáknak, akik olyan helyzetet alakítanának ki, amely védekezésre kényszerítené világszerte az embereket. Az átlagemberek csalódva a civilizációt romboló forradalmárokban és kiábrándulva a kereszténységből, amely nem volt képes útmutatást adni e pusztulás elkerülésére, keresni fogják az igaz megoldást.

A szabadkőműves Albert Pike szerint ez természetesen annak az elérése lesz, amire az egyetemes szabadkőművesség törekszik.

 8. pcr — 2009-12-28 09:49 

Az “érdekes” az a dologban , hogy a 33.-ik fokra csak olyan sezmélyek léphetnek , akiknek a családja már évszázadok óta örökli a tagságot és dúsgazdag valamennyi , a többi ember csak rabszolga ebben a gépezetben.

Nekem az egyik rokonom Rózsakeresztes , állítólag őket is elegáns fekete öltönyös középkorú úriemberek irányítják , felvetnek napi politikai és gazdasági kérdéseket a csapatban , aztán ezeket a kérdéseket kell megvitatni , az eredmény , amire jutnak , ki tudja hová kerül.

A nagymamám temetésén is ott voltak a tagok több fiatal fekete öltönyös gazdag ismeretlen férfiú és szintén ismeretlen öreg hölgyek.Tudtommal a nagyszüleim nem voltak tagok.

 7. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-28 09:47 

@Lalo: ezt most dekonspirációs céllal írtad? persze az is szórakoztató, de mennyivel jobb azon agyalni, hogy a szomszéd lakást burkoló józsi bácsinak félbehagyott piramis van az öngyújtóján…:)

Az amcsik küldetéstudata viszont valóban lenyűgőző, és sokkal jobb magyarázat a szabadkőművesség erre, mint azok a világi hüjeségek, miszerint maguknak húzták fel az országot, meg másmilyen társadalomfejlődésen mentek keresztül és hasonlók.

Kattintgathatnék, de inkább kérdezek: Wilson nem volt véletlen szabadkőműves?

 5. twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX — 2009-12-28 09:19 

Lassan nem merek kimenni az utcara, mert kiderul a szomszed svab nenirol, hogy zsido szabadkomuves aki szabadidejeben FATAH alvo ugynok Al-Kaida terroristanak alcazva.

 4. érdeklődő — 2009-12-28 09:15 

Erről az jut az eszembe, hogy debrecen főterét úgy újították fel egy kb. 10 éve, hogy ezek a szabadkőműves jelképek benne legyenek a térben. Legalábbis a kurucinfósok ezt mondják…

magyarsors.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3321&Itemid=79

 3. Gloria Mundi — 2009-12-28 09:10 

Grat a posztért, főleg a dollárt találtam érdekesnek. A szem a templomokban mindenütt látható, valóban. Mert az igazi Big Brother maga Isten 🙂

Körző: az NDK-címerében is ott van. Véletlen?

 2. Lalo — 2009-12-28 08:30 

Néhány megjegyzés:

Azt írod: “történelmük hajnalán a szabadkőművesek (minden ellenkező híresztelés ellenére) igenis hittek egy felsőbbrendű lény (mindközönségesen: az Isten) létezésében.”

A reguláris, angol irányzat tagjai szempontjából a jelen idő indokolt; a francia vagy latin irányzat tagjai pedig legalábbis lehetnek hívők.

A piramis és a mindent látó szem csak részlegesen és újonnan szabadkőműves jelkép – ha valaki ilyesmit akar látni, akkor érdemes templomba járni. A Batthyányi téri szent Anna templom homlokzatán is van egy jól kifejlett példány, s a még futó Kálvin kiállításon is megcsodálható egy.

Az anagrammákba nem érdemes belemenni – kis ötletességgel bármi kihozható a betűk permutálásával. Ráadásul a hatszögből csak 5 szöget használ fel. Kínos…

Hasonló a helyzet a számokkal is – bármiből bármi kihozható.

Pike szavai Luciferről mindig – itt is – töredések… Ráadásul a felvilágosodás számos nem szabadkőműves képviselője is “zászlajára” tűzte.

Joseph Smith, a mormonizmus megalapítója nem egyszerűen szabadkőműves volt, hanem – megalapozott vélemények szerint – szabadkőműves rituálékból állította össze az új vallást.

A P2-t kizárták a szabadkőműves nagypáholyból – még a botrány előtt.

Hogy Lenin, Castro stb. szabadkőműves lett volna, merő kitaláció. Kubában a forradalom előtt jelentős számú szabadkőműves volt a legfelső vezetésben, ma egy sincs. Annak ellenére, hogy egyedüliként a “keleti” blokk országaiban, Kubában sohasem tiltották be a szabadkőművességet.

 1. NagyTeve — 2009-12-28 07:58 

Remélem, lesz 3.0 is 😀

És BUÉK Nektek is!

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök