2011-02-13–17:00

Szabadkőművesek 1.0

Igen, jól látjátok: bárhogyan is próbáltam, akármennyire is igyekeztem, ezt sem tudtam elkerülni. Úgy jártam, mint a JFK-gyilkossággal: a téma szerepeltetése nélkül folyamatos hiányérzetünk lenne, hiszen konteóblog szabadkőművesek nélkül olyan, mint disznóvágás pálinka, swingerklub dugás, vagy politikai elit korrupció nélkül: nem az igazi.

Lássuk akkor, miről is beszélünk.

Rögtön egy alapelvvel, s az ebből fakadó (látszólagos?) ellentmondással kezdem. Azt ugye senki nem vitatja, hogy minél kevesebben tudnak egy titkot, ez annál nagyobb biztonságban van. Minél kevesebb tagja van egy titkos egyesületnek, annál jobban tud titkot őrizni. Szokták volt mondani, hogy amit ketten tudnak, az már nem titok.

Oké, akkor mi a helyzet egy olyan társasággal, amelynek (óvatos becslések szerint) a világon szanaszét több, mint ötmillió (egyes vélekedések szerint hatmillió) tagja van?!

A szabadkőművesek rendületlenül állítják, hogy ők nem egy titkos társaság, csupán egy olyan társaság, amelynek titkai vannak. Játék a szavakkal? Ködösítés? Nyelvészeti zsonglőrködés? Porhintés a közvélemény amúgy is csipás szemébe?

Járjuk körül tehát azt a társaságot, amelyről tíz- és százezrek (ha nem milliók) meggyőződéssel állítják, hogy a földkerekség legbefolyásosabb és legösszetartóbb csapatát alkotják, amelynek tagjai – többek között – a CFR és a Bilderberg-csoport mögött állnak, s akik saját törvényeik, meggyőződésük és eszmerendszerük elvárásai szerint nap mint nap szájízüknek megfelelően alakítják a világ történéseit, s – ahogy mondani szokás – rajta tartják hüvelykujjukat az események ütőerén.

Magasztos ügyünk az emberiség haladása, legfőbb óhajunk a gondolat szabadsága, küldetésünk a lelkismereti szabadság, s végső célunk: egyenlő jogok biztosítása minden ember számára.


(Részlet a francia/skót rítus szerinti szabadkőműves-esküből
)

A szabadkőművesek egyik legnagyobb titka az eredetük. A sorozat első részében történelmi visszatekintéssel folytatjuk tehát, felvillantva a legelterjedtebb elméleteket arra vonatkozóan, hogy honnan is jöttek. Kérlek benneteket, ne kezeljétek felületesen ezt a posztot, mert a továbbiakban szükség lesz az itteni ismeretekre. Na és a konteó-záróvizsgán hagyományosan legalább két kifejtős kérdés szokott lenni ebből a témakörből.

1.) A gyökerek

1.1.) A történelem előtti idők

A legmerészebbek azt állítják, hogy a szabadkőművesek ős-ősei azok az építőmesterek voltak, akik a mindent elpusztító Vízözön után nekiláttak (szó szerint) újjáépíteni az emberi civilizációt (piramisok, etc.). Egy ilyen szakember joggal emelkedett ki a mindenkori plebszből, hiszen számos olyan tulajdonsággal (és ismerettel) kellett rendelkeznie, amivel az átlagos halandó nem: tisztában kellett lennie az építőanyagok (a fa, a kövek, habarcsok, téglák, cserepek, stb.) fizikai tulajdonságaival, a sík- és térmértannal (térlátás képessége!), jól kellett tudnia rajzolni és mások rajzát értelmezni, képben kellett legyen a fizika (statika, dinamika, esetenként a hőtan vagy a szilárdságtan) törvényeivel, számításokat kellett tudnia végezni, egyszerű (majd később egyre összetettebb) szerszámokat és gépeket kellett terveznie és működtetnie, továbbá titoktartónak is kellett lennie, elvégre a tudás már akkor is hatalmat jelentett; biztonságos, tartós és mutatós épületek megtervezésének és kivitelezésének képessége pedig jelentős hatalmat és befolyást.

1.2.) A bibliai idők

Időrendben a második elmélet Salamonig, Izrael harmadik királyáig (időszámításunk előtt 970 – 930) nyúl vissza. Az addigi (ideiglenes) szent sátor helyett a már letelepedett zsidók számára egy maradandó kőtemplomot építtetett Jeruzsálemben, mégpedig Hirám Abiff főníciai építőmester (más források szerint király) segítségével.

„Ímé azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenem nevének (…)”

(Királyok első könyve, 5:5)

Hirám vezette be a háromosztatú „kasztrendszert” a munkásai között: volt inas (tanonc), segéd és mester, míg ő maga volt a mindenki fölött álló Nagymester (építésvezető). Minden hierarchikus lépcsőnek megvolt a világos tennivalója, feladatai és természetesen a titkos jelkép-rendszere is. Történt egyszer, hogy három segéd (Jubelo, Jubela és Jubelum) elhatározta, hogy megszerzik a mesterjelszót, melynek birtokában egyedül is képesek lesznek templomot építeni. Hirám ellenállt, ezért meggyilkolták. A történet folytatódik ugyan, de bennünket tovább ez most nem érdekel; a lényeg, hogy az eredetmítosz megszületett: a Titok (és az Eszme) megvédése érdekében egy virtigli szabadkőműves akár az életét is feláldozza. És persze Hirám örökösei (ideológiai leszármazottai) a mai szabadkőművesek.

1.3.) A római Collegia

Ez a szervezet (egyfajta egyházi céhként) az ókori Róma papjait és papnőit tömörítette. Tagjai tisztában voltak a varázslás, a kuruzslás, a szemfényvesztés és más hasonló tudományok titkaival, s a kőkemény összetartás (ma úgy mondanánk: testületi szolidaritás) jellemzte őket. Ismerték a szentély- és templomépítés elméletét és gyakorlatát, ezért bizonyos elméletek szerint belőlük eredeztethető a szabadkőműves mozgalom.

1.4.) A Templomos Lovagrend

1119-ben az első keresztes háború két francia obsitosa (Hugues de Payens és Godefroi de Saint-Omer) elhatározzák, hogy a szentföldi keresztény zarándokok védelmére létrehoznak egy harcos szerzetesrendet, amelyik majd jól odavág az igencsak elterjedt fosztogató bandáknak. Baudouin de Bourcq (aki akkoriban a roppant hangzatos Jeruzsálem Királya címet is viselte) áldását adja a vállalkozásra, s bázisul (mintegy telephelyül) a Templom-hegyet jelöli ki számukra (ahol a régi, salamoni templomnak már csak a hűlt helye volt).

A szerzetesrend elfoglalja tehát a főhadiszállást, elkezd terebélyesedni, majd seccperc alatt lovagrenddé alakul. Megmagyarázhatatlan gyorsasággal elképesztően gazdagok és befolyásosak lesznek (állítólag megtalálták a frigyládát, de ez egy másik konteó, nemsokára ez is élesedik itt, a blogon!), egész Európában terjeszkedni kezdenek és egészen megsemmisítésükig (a XIV. század legeleje) valóságos (de konkrét területtel nem rendelkező) államként léteztek, akik függetlenek voltak minden világi hatóságtól, s csak a mindenkori pápának tartoztak elszámolással.

Nos, egyesek szerint a szabadkőművesek a templomosok utódai; ezt az elméletet a lovagrend által építtetett várak, kastélyok és templomok egész sora hivatott alátámasztani, Portugáliától a ma már Ausztriában található Lékáig (Lockenhaus).

1.5.) A középkori kőműves-vonal

A legvalószínűbb eredetmítosz (ha egyáltalán van ilyen) azonban mégiscsak a konkrét mesteremberekhez köti őket: eszerint a gyökereik a középkorig nyúlnak vissza, arra az időszakra, amikor a keresztény templomokat Európában elkezdték tömegesen építeni. A komoly szakértelmet igénylő építőmesterség (ahogyan azt mi is kifejtettük az 1.1.-es alpontban itt fentebb) kidolgozta saját szakmai fogásait, titkait, amelyeket a mester (jól felfogott egyéni és csoportérdekből) fokozatosan és lassanként adott csak át a segédeknek, azok meg az inasoknak, hogy a sima, képesítés nélküli kubikosoktól és biorobotoktól megkülönböztethetőek legyenek.

Ahogy telt-múlt az idő, céheikbe (különféle megfontolásokból) elkezdtek olyan személyeket is bevenni, akik a szó szoros értelmében nem voltak ugyan építőmesterek (kőművesek), de jelenlétük (és a céhhez való tartozásuk) stratégiailag fontos volt számukra: pénzemberek, települési döntéshozók, tanácsnokok, jogászok, orvosok, tanítók, egyházi emberek. Ők lettek idővel a „spekulatív”, a „befogadott”, avagy később a „szabad” kőművesek, vagyis azok, akikre a szakma belső, konkrét szabályai csak áttételesen voltak érvényesek, hiszen „szabadgondolkodók” voltak. Szabadkőművesek.

Szimbólumaik (és bizonyos közvetett célzások a létezésükre) először az 1330-as években, Londonban készült Holkham Biblia illusztrációiban, illetve az 1390-es években pergamenre vetett, ugyancsak angliai Halliwell-kéziratban fedezhetők fel. Ez utóbbi (a geometria dicsőítésén túl) még életvezetési tanácsokat is ad, megfogalmazván, hogy egy valódi szabadkőművesnek hogyan kell viselkednie a dolgos hétköznapokban, noha magát a szót (freemason, freemasonry) nem tartalmazza, csak a mason (kőműves) kifejezést.

2.) A kézzelfogható kezdetek

A legkorábbi dokumentum, amely minden kétséget kizáróan szabadkőművesekről szól, egy 1641-es skóciai feljegyzés, amely arról tanúskodik, hogy bizonyos Robert Moray skót nemes bebocsátást nyert egy edinburghi központú, katonai irányultságú és érdeklődési körű szabadkőműves-páholy tagjai közé. Alig öt évvel későbbről származik egy másik dokumentum, melynek beszámolója szerint Elias Ashmole urat (itt jobbra) felvették egy angol páholyba. A két nevet pedig a Royal Society (gyakorlatilag a Brit Tudományos Akadémia) kapcsolja össze, melynek később (1660-ban, alig két évvel a Lordprotector, Cromwell Olivér halála után) mindketten az alapító tagjai voltak. Ugyancsak közös pont kettőjük élettörténetében, hogy mindketten meggyőződéses rózsakeresztesek voltak (akikről talán majd egyszer bővebben is mesélünk).

3.) Földrajzi megoszlás

3.1.) Brit földön

A XVII. század második felétől a szabadkőművesség eszméje úgy terjedt az angol és a skót ifjú nemesek között (valamint a polgárság felső rétegeiben), mint az influenza egy latyakos, enyhe decemberben. Népszerűségének kettős magyarázata van.

Egyrészt a titokzatosság. Az emberi természet 300 évvel ezelőtt is olyan volt, mint napjainkban: ki ne szeretne egy rejtélyes, válogatott társaság tagja lenni, titkos kézfogással, jelszavakkal, szimbólumokkal, rituálékkal? Másrészt azon  (mondjuk úgy: dialektikus) egység vonzereje, amellyé a szabadkőművesek összegyúrták a felvilágosodás humanista filozófiáját a keleti eredetű okkultizmussal.

Az ifjak (és kevésbé ifjak) özönlöttek hát a páholyokba (ahogyan az egymástól függetlenül létező, de többé-kevésbé azonos alapelveket valló szabadkőműves csoportokat nevezték), és egyre komolyabb befolyásra tettek szert a brit társadalomban. A páholyokat egyes csoportok később „oriens”-nek nevezték át, de ez ne zavarjon meg senkit

1717-ben (mindmáig tisztázatlan mozgatórugók által vezérelve) négy londoni páholy a nyilvánosság elé lép: tagjai egy közös, ünnepélyesen elköltött ebédet követően (melyre a beszédes nevű londoni Goose and Gridiron, vagyis a Liba és Rostély pubban, egészen pontosan ale-house-ban került sor június 24-én, Keresztelő Szent János napján) nyilatkozatot adnak ki, amelyben tájékoztatják a közvéleményt, hogy a négy csoport egyesül és létrehozzák az Angliai Nagypáholyt (Grand Lodge of England, GLE), amely önhatalmúlag minden angol páholy elöljárójának, illetve feljebbvalójának szerepét osztja magára.

Furcsa lépés egy titkos szervezettől, ugye? A konteósok szerint persze mindez elterelés volt, hiszen a valóban titkos dolgokat, a még titkosabb tagnévsort és a legtitkosabb valódi terveket sohasem osztották meg a nagyérdeművel, de hogy befogják a kíváncsiskodók száját, ezt a pár tucat nélkülözhető idiótát odadobták a közönség elé, villámhárítónak és lakmuszpapírnak.

Láss csodát, a színrelépőket semmiféle atrocitás nem érte; a brit átlagpolgár elkönyvelte őket, mint egy újabb, gentlemanek által létrehozott és látogatott klubot, oszt’ jónapot.

Persze akadtak páholyok, amelyek berzenkedtek a GLE nyomulása miatt. Ők később megalakítják a rivális Angliai Ősi Nagypáholyt (Ancient Grand Lodge of England, AGLE), szemben a modernnek (brrrr!) mondott (bélyegzett?) GLE-vel. A két szervezet végül 1813 novemberében összeolvad, létrehozván az Angliai Egyesült Nagypáholyt (United Grand Lodge of England, UGLE). 

Az általánosan elfogadott kategorizálási elvek szerint az angol típusú páholyokban elvárás az istenhit, de azt senki nem írja elő senkinek, hogy melyik vallás szerinti istenben és milyen rítus szerint higgyen az illető. A „reguláris”-nak nevezett angol rendszerű páholyokban hagyományosan kerülik a vallási és a politikai témákat, néhol egyenesen tiltottak.

Az angolokkal közel egyidőben létrejönnek az ír és a skót nagypáholyok is.

3.2.) Amerikában

Az Újvilág betelepítésében élenjáró britek már a kezdetek kezdetén magukkal vitték a szabadkőművesség gondolatát (és gyakorlatát) Észak-Amerikába is. A gyarmatok függetlenné válását követően az USA-ban is sorra alakulnak a nemzeti páholyok, minden tagállamban egy-egy. Voltak próbálkozások, hogy (brit mintára) ezeket összeolvasszák, de a kezdeti lelkesedést felváltotta a regionális féltékenység, ezért végül minden maradt a régiben. Pedig még egy olyan Nagymestert is kinéztek maguknak, akivel senkinek nem volt problémája: maga George Washington (meggyőződéses szabadkőműves, Virginia állam Nagypáholyának tagja) lett volna az egyesített USA Nagypáholy első embere…

Mondanunk sem kell: az USA-ban döntően angol típusú (vagyis reguláris) páholyok működnek – lásd az előző alpont végén olvasható meghatározást.

3.3.) Franciaországban

Talán senkit nem fogok meglepni azzal, hogy a nemzetközi szabadkőműves mozgalom legnagyobb belső választóvonala (majdnem törésvonalat írtam) a hagyományos angol-francia barátság mentén húzódik. Huszonegyedik század ide, Európai Unió oda, ez a két nemzet évszázadok óta ott rúg alá egymásnak, ahol csak tud; miért pont a szabadkőművesség lenne üdítő kivétel?

Szóval 1728-ban formálisan is megalakul a kontinentális Európa legrégibb szabadkőműves csoportja, a Franciaországi Nagyoriens (Grand Orient de France, GOdF). Az együttműködés (pontosabban a békés egymás mellett élés) a britekkel szépen alakult kereken másfél évszázadon keresztül, mígnem 1876-ban a gallok fogták magukat, és a szekularizált, republikánus eszméktől feltüzelve a GOdF kijelenti: mostantól kezdve tagjai számára nem kötelező az istenhit, s készen áll ateistákat is soraiba fogadni. Ez volt az úgynevezett laïcité (világiság) hajnala a szabadkőművesek között.

A britek felszívják a vizet és pikkpakk megszakítják a kapcsolatokat francia kollégáikkal; azóta a kontinentálisok (avagy liberális, adogmatikus, latin vagy irreguláris szabadkőművesek, ahogy a vonulatot még emlegetik) és az angol regulárisok között a viszony enyhén szólva is fagyos. Egyetlen francia páholy tartotta fenn a hitéletbéli feltételt, regulárisként definiálva önmagát: a Francia Nemzeti Nagypáholy (Grande Loge Nationale Française, GLNF).

Ebből talán
kikövetkeztethető a másik nagy különbség is a két áramlat között: míg ugye a brit emlőkön nevelkedett szabadkőműveseknél a vallás és a politika tabutémák, addig a franciák semmiféle ilyen korlátot nem látnak fontosnak fenntartani. Szerintük felnőtt, értelmes, szellemileg független és kreatív emberek bármiről beszélgethetnek és vitatkozhatnak, akár páholyon belül, akár azon kívül.

A harmadik különbség: a franciáknál már nőket is felvesznek, az angolok hallani sem akarnak róla.

Nektek melyik a szimpatikusabb?

Oké, nem kell színt vallani, költői kérdés volt.

A vallás(talanság) kérdésében kifejtett véleményük miatt a francia irregulárisok kihúzták a gyufát a katolikus egyháznál is: több pápa érezte kötelességének, hogy jól beolvasson nekik. Az első jelek már a francia forradalom idején megmutatkoztak, amikor a szabadkőművesek nyíltan amellé a forradalom mellé álltak, amely letaszított trónjáról egy, a pápa által felkent királyt és egyfajta obskurus egyenlőség, szabadság és testvériség mellett tették le a voksukat.

A pápák közül is kiemelkedik a meglehetősen konzervatív XIII. Leó, aki 1884-ben a Humanum genus című enciklikájában a szabadkőműveseket (egy kalap alá véve) nemes egyszerűséggel a Sátán szolgáinak nevezi, akik a totális hatalom megszerzésére és az anyaszentegyház megsemmisítésére törekednek.

… a szabadkőműves szövetkezet másfél évszázad alatt minden várakozás ellenére annyira elterjedt, s éppoly ravaszul, mint arcátlanul a társadalom minden osztályába betolakodván, egyes államokban az uralmat magához ragadta.

Lám, a szabadkőművesek elleni konteók egyik klasszikussá nemesedett példája…

Azóta egy kicsit enyhült a vatikáni szigor. 1983-ban XVI. Benedek (akkor még csak Joseph Ratzingerként, mezei bíborosi beosztásban) kiad egy egyházi állásfoglalást (“Nyilatkozat a szabadkőműves társaságokról”), amely a katolikusok számára továbbra is tiltja a szabadkőműves aktivitást és előírásai szerint ezek nem vehetnek részt a szentáldozásban.

Ja, amíg el nem felejtem: a francia orientációt már az 1700-as évek közepétől elkezdték „skót rítusúnak” is nevezni, s manapság inkább már csak így hivatkoznak rájuk. Állítólag egy Andrew Ramsay nevű skót fazon tiszteletére történt ez, aki a hagyományos 3 lépcső helyett (inas-segéd-mester) bevezette a 33 (igen, harminchárom!) lépcsőből álló új hierarchikus rendszert.

Csak hogy egyszerűbb legyen, gondolom.

3.4.) Idehaza

A Magyar Királyság területén az első páholy 1750-ben jött létre, méghozzá Erdélyben, Brassóban. Nálunk is főleg közismert értelmiségiek csatlakoztak, akik közül itt és most említsük meg „csak” Kazinczy Ferencet vagy Kármán Józsefet. Két emberöltő múlva a császár (valószínűleg vatikáni nyomásra) betiltja a szabadkőművességet. A ’48-as forradalom alatt majdnem feltámadnak (maga Kossuth is felkarolta a gondolatot), de aztán jönnek az osztrákok…

A Kiegyezés számtalan hozadéka közül ki kell emeljük a páholyok újraengedélyezését. Hazatérnek a szabadságharc emigrációba kényszerített alakjai, akiket Nyugat-Európában már felavattak: Türr István, Klapka György, Andrássy Gyula, Pulszky Ferenc. Szaporodnak a páholyok, mint gomba az eső után; mindkét rendszer mellett tucatnyi alakul. Az első (még német nyelvű) páholy 1868 októberében jön létre; ez volt az Egység a hazában (Einigkeit in Vaterland). Alig fél év múlva létrejön az első magyar nyelvű is, amely felvette a Corvin Mátyás, az igazságos nevet.

1870-ben az angolszász rítusúak a Jánosrendi Nagypáholyban, a francia/skót orientációjúak a Magyar Nagyoriensben egyesülnek, a szokásos marakodásokkal. Aztán olyasmi történt, ami példa nélküli az egész szabadkőműves történelemben: 1886. március 21-én a két Nagypáholy félretesz minden ellentétet és egyesül (!!!) a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyban, s nagymesterévé Pulszky Ferencet (itt balra) választják. Az első hivatalos páholyházat Budapesten 1896 tavaszán avatják, a Podmaniczky utca 43. [javítva: 45.] szám alatt.

És mielőtt a mai posztot befejezném, szeretnék egy példálózó jellegű, a XIX. század végének, XX. század elejének magyar szabadkőművesei nevét tartalmazó listával búcsúzni:

Benedek Elek, Heltai Jenő, Bölöni György, Ady Endre, Benczúr Gyula, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Wekerle Sándor, Zwack Ákos, Jászi Oszkár, Benedek Marcell, Gundel János, Kernstok Mihály, Kresz Géza, Xántus János,  Reinitz Béla, Bláthy Ottó, Kuncz Aladár, Liszt Ferenc, Móra Ferenc, Rózsahegyi Kálmán, Szabó Ervin…

Nemsokára folytatjuk a második résszel. Addig is kívánunk mindenkinek boldog ünnepeket!

Ápdét: a szabadkőműves-konteók kibővített verzióját elolvashatod a 2014. május 24-én a könyvesboltokba kerülő Konteó2-ben, további 29 válogatott összeesküvés-elmélettel együtt.

 

Kategória: EgyébCímkék: , , , ,

205 hozzászólás

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

 205. rdos — 2016-08-30 22:56 

Csak egy egyszerű család lennének? A dinasztia alapító “Mayer Amschel Bauer”, aki aztán lecserélte a nevét. Vörös cégérre.

http://mediavadasz.info/a-rothschild-haz-tortenete/

 204. cseko46 — 2014-06-02 19:03 

AZ MINTHA IGAZ LENNE HOGY EZEN EMBEREK KEDVELIK A GEOMETRIÁT.
AKIK EDIG IRTAK VAGY BETARTOTÁK A TITKOLOZÁS KÖVETELMÉNYÉT ,VAGY NEM ISMERIK E TANT.

Én a magam részéről egyet értek a szabad alkotóval Leonárdó Davincsi urral.
ABBAN HOGY EZ A TUDÁS HALMAZ (.az emberről magáról szól.) Elvetem azt a nézetet hogy holmi arisztokratikus misztika maradjon. És csak az ugy nevezet belső körön tanulva lehessen . Elsajátitani.
Azt gondolom hogy az ANTALTISZI történések érvelésel meg magyarázva a tövábiakban kezelhetők.
Könkrétan: Valyon az arany bányászatra tervezet továbra is bárgyu érzéketlenséget kell produkjáljon. De hiszen többre képes. A körök felylődési alanya. A CIVILIZÁLT UTT. ARRA KÖTELEZ MINDEN ELŐTE JÁRÓT.HOGY HA KAPCSOLATOT TALÁL HOZZÁ támogassa.
Aki keresi,AZ ILLÉS szekerét az találja meg magában a férfi és a női agyfélteke össze fonódását.

 203. Bocimaster — 2010-06-02 14:05 

Bilderberg csoportról friss anyag:

http://www.youtube.com/watch?v=pmM61kSMTR0

 202. Dr. Otto Von Schnitzelpusskrankengescheitmeyer — 2010-01-25 20:51 

@blerocs: Egész pontosan, mivel a lovagrend eredetileg a Szentföldre zarándoklók védelmére alapult (nem kevés probléma volt akkoriban a megélhetési útonállókkal), ők találták ki, hogy az egyszeri vándor induláskor leadja a vagyonát a templomosoknak, kap érte agy pofás kis iratot (gyakorlatilag csekket) amit aztán a Szentföldön beválthat zsozsóra, így a bandita uraknak sem jelent olyan zsíros falatot.

Ami rájuk bízott vagyont a lovagok Európában befektettek, annak a hasznából fedezték a Szentföldi kifizetéseket. Zseniális. Gyakortlatilag ők találták fel a bankot, hát nem csoda, hogy mocskosul meggazdagodtak.

Mondjuk ez is volt a végzetük: a már említett Fülöp, francia király tőlük vett fel gigahiteleket az angolok elleni hadjárataihoz, aztán ahelyett, hogy visszafizette vola, jól kinyiratta az összes templomost. Elragadó férfiú, én is szívesen üzleteltem volna vele.

 201. StopSzmog — 2010-01-21 00:50 

@tiboru: kösz!

 200. tiboru — 2010-01-20 23:33 

@StopSzmog:

Igen, évszámok, különféle időszámítások szerint.

 199. StopSzmog — 2010-01-20 23:24 

A számok mit jelentenek? Évszámok?

pl. Grand Orient de France, GOdF

5736

Magyarországi Nagyoriensnél: 871 illetve 991

 198. egy hang — 2010-01-12 13:20 

@Gugyo: ez de kemény

 197. Gugyo — 2010-01-11 19:59 

@Licus: jó a példa amit kérdezel.

Ez is egy érdekes helyzet. Mi közönséges sárból és szalmából gyúrt emberek (Egyiptom vagy Strawman pl OZ a csodák csodájából) nem látunk párhuzamos valóságokat, igazságokat melyek egy térben vagy egy gondolati sikon érvényesek. Mert ez ügye lehet utólagos vicc, mégis igaz és az NSA is tudja, hogyne hiszen ott ezen mai napig jót nevetnek de a legjobb , hogy ott született az ötlet. MInt ahogy a legtöbb nagy leleplező filmet is az illumináltak készítik, arról ami már nem is olyan vicces ha elhisszük, hogy igaz, de inkább nem akarjuk elhinni. Na ez a szalmaember lét lényege.

Én is szalmaember vagyok mert pl. repülőgépmernök létemre 5 év után fogtam fel, hogy a Pentagon romos falán nem látszik egy több tonnás utasszállító kerozinnal teli szárnyának robbanási nyoma vagy pl. egy 1984-es műhold felvételen látszik a 93-as járat becsapódási háromszöge azé a gépé ahol egyetlen egy hullazsák sem pedig nagy roncsdarabok nincsenek az esemény ill. közvetítés napján a területen. Pedig én már láttam saját szememmel, hogy néz ki egy lezuhant gép után a terep. Lehet, hogy más nem ennyire vak én is még csak pislogok.

Egyébként ennek fényében a kedvenc filmem az “Airport77” és a “Lost”.

Ismétlem a flmet: Misztikus játék (1982) Tom Hanks – nézd a számokat (is).

Erről az oldalról már elküldtek a zárt osztályra, most kintről írok mert kiengedtek cigiért. De megyek vissza mert jön a vacsora osztás.

 196. Licus — 2010-01-11 07:17 

@Gugyo: Nem hittem a szememnek. Hogy jöttél erre rá???? Nem lehet, h ez az “átlinkelés” valami utólagos vicc?

 195. Gugyo — 2010-01-10 20:46 

Véletlen:

illuminati visszafele

click ide:

http://www.itanimulli.com

aki bejegyezte:

http://www.dandomain.dk/produkter/domain-whois.html?domain=itanimulli.ORG

aki a DARPA (en.wikipedia.org/wiki/DARPA) nak dolgozik most éppen ennél a cégnél:

http://www.gtri.gatech.edu/

az illető egyébként feltaláló zseni és robotkatona programon dolgozik…mást már nem is engednek neki…

a vicchez persze megkapta az NSA engedélyt.

Mondtam, hogy van humoruk.

Hé szalmaemberek, lehet vicces ami igaz?

 193. Licus — 2009-12-29 19:37 

@1szerű mozdonyfütty: Kicsit off: Akármekkora is volt az általuk levett sáp, azért ők télleg a bőrüket vitték a vásárra. Mikor kell ma egy bankárnak egy tucat vad szaracént karddal aprítania? És ismerve testületük kínos és szomorú végét, nem kívánnánk ugyanazt néhány mai “tiszetsséges” bankárnak is?

Ami nem off: Minden titkos társulat sokak szemében szálka – “aki titkolózik, annak vaj van a fején” alapon. És valóban utálhatják, üldözhetik is őket. Lehet, h sokan EZT az adrenalinnövelő veszély-érzetet keresve mennek titkoskodni??? Békés polgárok, akiknek kell valami kaland. Nohát vakolnak!!!

 192. 1szerű mozdonyfütty — 2009-12-29 18:21 

@csurtus: 10%! Ó, bár jönnének vissza…Megtanítani gazdaságosságra azokat itt fölöttünk, akik javarészt fordított díjszabást alkalmaznak (90% az ő épülésükre).

No de mind1, Tiboru, kösz ezért a cikkért is, és persze BUÉK mindenkinek.

 191. blerocs — 2009-12-27 22:22 

@doomguard: Szia, oké, de ha a templomosok reguláját említed, azt is hozzá kell tenni, hogy azt Clairvaux-i Szent Bernát írta, aki a ciszterci rend reguláját is készítette, és nagyon sok lelki életre vonatkozó parancsot és tanácsot is írt a templomosoknak, vagyis a katonáskodás mellett egy nagyon erős elmélkedő, meditatív vonal is volt. A katonáskodás, oké, erről se tudom mennyire volt meghatározó, de a fő célja – amit ma már nehéz megérteni, és ma értelmetlen is volna – az volt, hogy Krisztus születési helye Európai irányítás alatt legyen, szóval ez nem egészen világi cél, nem a hatalom, földi javak kedvéért való hódítás.

 190. csurtus — 2009-12-27 18:57 

@doomguard:

A templomosok 10% “kezelési költséget” számoltak fel minden “csekkért”.

Vagyis ha 100 egységet adtál fel, a címzett 90 egységet kapott kézhez.

Nem gyenge.

 189. doomguard — 2009-12-27 15:30 

@blerocs:

Márpedig a templomosok igencsak világi, katonai szervezet voltak, eltérően pl a johannitáktól, akik betegápolással kezdték, és ezt meg is tartották a végletekig. Őket nevezték anno ispotályos lovagoknak. A templomosok katonai rend volt, a szentföldi zarándokok védelmére alakult. A pénz-váltó rendszert is azért építették ki, hogy a zarándokok biztonságosabban utazzanak. Igaz, hogy szerzetesi fogadalomhoz hasonlót tettek, de ez erőteljesen katonai dolgokra irányul. (nem hátrálok meg 3 ellenféllel szemben, a feljebbvalóim utasítását mindig követem..etc..) Kimagasló harcértékük is ennek köszönhető, valamint ez volt a kiindulási alapja a róluk szóló legendáknak.

Forrás: Walter Zollner: keresztes háborúk története

Egyébként a lovagrendekről alkotott nézetek időről időre, és helyről helyre változnak.A római katolikus Európában jelentősen túl vannak misztifikálva, míg az ortodox részeken (kérdezz meg egy lengyelt, és egy németet a Német (teuton) lovagrendről…2 totálisan szembenálló véleményt fogsz hallani) szinte alig tudnak az emberek róluk valamit.

Még egy apróság róluk. A lovagsággal kapcsolatos híres “eszmék” (mint a szűziesség, ártatlanok védelme, etc..)CSAK a nemességre vonatkoztak. A többiek mehettek a levesbe. Profán vagy nem, ez (volt) a valóság.

 188. Licus — 2009-12-27 11:19 

@blerocs: Igen, épp a MÁSKÉNT élés megértése a nehéz. Más kategóriák léteztek! Képzeljük csak el, az egykori templomosok ma körülnézve hogy csodálkoznának mondjuk a mi beat/rock stb. stztárokért rajongó, őrjöngő tömegeinken! A szabadkőművesek megjelenésükkor a (még nem létező politikai) pártokat is pótolták. Addig ilyen fajta (világi) szervezetek nem voltsak. És minden újdonság vonz…

 187. blerocs — 2009-12-27 10:15 

@doomguard: Köszi az infót. Valóban nem tudok sokat a templomosokról, de szerintem nagyon nehéz beleélni magunkat egy másik kor hangulatába, vagy megítélni, hogyan gondolkoztak. Még 100 évvel ezelőtt is mennyire másképp gondolkodtak az emberek, hát még 800 éve – szerintem akkor egész Európában másképp álltak a kereszténységhez, volt egy ösztönösebb megértésük, vagy érzésük róla, ezt Novalis úgy írja le az “Európa” című írásában (1800), hogy (a korai középkorban) “a hit és remény korszakát még nem váltotta fel a tudás és birtoklás korszaka”. Nem akarom idealizálni az akkori világot, és a templomosokat, de másrészt nem is kéne őket lehúzni vmi profán, világi szervezet szintjére, mert egyáltalán nem azok voltak. Attól, hogy mi nem értjük az ereklye meg szentföld mániájukat, még nem biztos, hogy tévedésben voltak.

A Grál pedig kehely is, de több is annál.

 186. doomguard — 2009-12-27 09:30 

@blerocs:

A templomosok bankrendszere igenis profitorientált volt. Mivel a hadviselés akkoriban sem volt olcsó dolog, és ők akkoriban igencsak harcos-harcias rend voltak. Épp emiatt tudták kiépíteni a váltóra alapuló pénzkölcsönzési rendszert is, hisz tudták szavatolni a biztonságot és a stabilitást. Hitelezni nem hiteleztek. Egyébként ténylegesen elég véreskezű banda voltak, ráadásul kőkeményen kivették a részüket a keresztes háború alatt zajló ereklyeexportból. (nekem erről mindig egy fekete vipera epizód jut eszembe 🙂 )

A Grálról meg csak annyit, hogy ez is egyéni elbírálás alá esik. Mindenki döntse el mit hisz el róla. Vannak emberek, nem is kevesen, akik hozzád hasonlóan “New Age” stílusban tekintenek rá. Daniken és a pre-asztronautika hívei gépként, a katolikus közösség jó része kehelyként, a gnosztikusok szerint nem is létezik…szóval, ahány csoportosulás, annyiféle verzió..és mind “komolyan” gondolja. 🙂

 185. blerocs — 2009-12-27 08:53 

@trekken: Szia, ez szerintem komoly kérdés, és talán nem is blogban kéne megvitatni, de: a Grált őrző közösség nem földi, hanem érzékfeletti közösség, ahogy a Grál vára sem egy földi kastély valahol, hanem a szellemi világban található (ezt nem olvasmányokból, hanem saját tapasztalatból tudhatom.) A Grál őrzői az embernél sokkal felelősségteljesebb, tisztább lények. Azt, hogy mi a Grál, ezt mindenkinek magának kell kideríteni, akit érdekel, de biztosan nem fizikai átöröklés útján jut el hozzá az ember.

 184. riennevaplus — 2009-12-26 22:17 

@blerocs: óh, szerintem olvass tovább; a konteozás sohasem azt jelenti, hogy most valaki megmondta a tutit, és mi azt elhisszük, hanem az összinformáció feldolgozása során (mentében) kell megteremteni a verifikálóképességet (bocs):)

az intelligencia működése közben önmagát csiszolja, csak működtetni kell.

ha azt mondja az ember, hogy “igy van” meg “úgy van” és leteszi a seggét egy padra, hogy belebüfizze a konzekvenciát egy mondatba, egy spirálfüzetbe, egy notebookba, akkor intelligenciája éppen olyan anyagivá merevedett, mint a szálkák a fara alatt a pad léceiben.

hogy christopherson azt mondja, hogy a holy grail egy vérvonal, és nem egy tárgy és ez jézus házasságából kell, hogy következzék, az egy dolog; egy más dolog az, hogy bár igaz a vérvonal teória, noha nem ezen a szentesített vonalon, ami úgy tűnik, jézus említésekor a legkisebb történelmi-szociológiai kompromisszum kell, hogy legyen, hanem még durvábban igaz, másképp, pahhhbazze, házasság nékül, például így (sajnálom, ez megint egy csenneling, de cnn, spiegel és az index még nem hozta:))

perceval.netfirms.com/sessions/941005.html

 183. blerocs — 2009-12-26 19:22 

@trekken: Belenéztem, szerinte meg hiteleztek is, nem tudom, ennyire nem ástam bele magam a témába… de érdekes észjárása van ennek az A. Christophernek: Jézus életében “gyanúsan sok” Mária volt, és mikor meglátogatja Máriát és Mártát Bethániában, az utóbbihoz beszél, előbbihez nem, tehát logikus – a szerző szerint -, hogy Mária a felesége. Hát, khm… 🙂

 182. riennevaplus — 2009-12-26 17:37 

@blerocs: alex christopher részletesen beszél erről pandora’s box c. könyvében. a pdf letölthető, konteosoknak alapmunka, sajnos csak angolul:

http://www.docstoc.com/docs/977984/PANDORAS-BOX—The-Ultimate-Unseen-Hand-Behind-the-New-World-Order

 181. blerocs — 2009-12-26 16:12 

@bioLarzen: Oké, végül is itt a “rendszer”, vagy hálózat az újdonság. Tehát, hogy pl. egy Portugáliában kiállított nyugtával pénzt vehetett fel egy franciaországi vagy lengyelországi templomos “fiókban”. Ezt amúgy egy templomosokról szóló cikkben olvastam, nem gazdaságtörténeti munkában, szóval lehet, hogy korábban is volt ilyesmi. Hitelezéssel tényleg nem foglalkoztak. Pénzváltók pedig már az ókorban is voltak.

 180. bioLarzen — 2009-12-26 15:27 

@blerocs: Na, ez kutatás/kutató kérdése… James Burke Connections c. könyvében pölö a bankrendszer alapjait a kora-középkori európai városok nagyvásáraihoz közi, ahová messzeföldről érkeztek árusok és kialakult a váltó-bódé, ahol szabott áron tudták a sokféle külhoni pénzt ottanira cserélni.

Mondjuk, itt a bankok más-más funkcióiról beszélünk, ez is tény.

bio

 179. blerocs — 2009-12-26 13:46 

Üdv,

a templomosokról szóló kis részhez annyit tennék hozzá, hogy ők építették ki az első európai bankrendszert, váltókkal, csekkekkel. (pl. azért, mert rendszeresen küldtek pénzt az Európai területeikről a szentföld felé, meg legtöbbjük “világi” érdeklődésű, tevékeny ember volt). Ez a bankrendszer nem profitalapon működött, egy templomosnak nem lehetett saját vagyona, belépéskor az addigi vagyonát is a rendre kellett átruháznia. Mivel az általuk kiépített bankrendszer megbízható volt, azt a világi urak is használni kezdték… innen a nagy vagyon.

Ma is elkelnének ilyen bankok.

 178. vészmerülés — 2009-12-25 14:16 

@Licus: Igazad van, mondjuk a jelképeket két részre lehetne osztani:

1. átvett – a mindent látó szem, piramis(háromszög), élet kulcsa

2. saját – körző, derékszög, szögmérő, kalapács

 176. Licus — 2009-12-25 12:52 

@vészmerülés: Vigyázz, itt van sok érvelés banánhéja: vagyis h MI MILYEN szimbólum. Van millió olyan (jel)kép, ami sok korban megjelenhet és meg is jelenik (szem, háromszög, nap, hold, horogkereszt stb). Puszta ottlétük egy falon kevés, tudni kéne a korabeli ‘ideológiai’ hátterüket is.

Ld. a mostani vitát az Árpád-sávokról v a turulról:(((

Mondjuk az USA (sok esetben szabadkőműves) alapító atyái által jóváhagyott szimbólumrendszer (állami pecséten stb.) esetében nehéz a kapcsolatot tagadni. De attól, h ők is használták, a mindentlátó szem egy keresztény templomon/ban még nem lesz ELEVE szabadkőműves jelkép.

 175. Loxon — 2009-12-25 09:58 

@oramuves: Templomban még nem látta? Nézzen jobban körül. Kezdheti mondjuk a Batthyány téren.

 174. oramuves — 2009-12-24 23:56 

@vészmerülés: Az “all seeing eye” (mindent látó szem) gyakori szimbóluma istennek. Templomban még nem láttam.

Anno az irodalomtanárom mondta, hogy a Mátrix tele van keresztény párhuzamokkal, pl Trinity = szentháromság, Neo = Noé, aki megújítja a világot. Belefér az Építész is.

 173. vészmerülés — 2009-12-24 22:58 

Valaki látott már templomon szabadkőműves szimbólumokat?

A Nagy Építészről elsőre a Nagy Tüsszentő jutott eszembe, másodjára pedig az, hogy a Mátrix utolsó részében a főgórét – a Mátrix megalkotóját – is Építésznek hívtak. Fura egy párhuzam…

 172. tiboru — 2009-12-24 14:35 

@The question:

Van ez így.

Neked, továbbá mindenkinek (a lehetőségekhez és a körülményekhez képest) gondtalan, békés ünnepeket kívánok a magam, továbbá a lemilblog, a milstoryblog, a nemfelejtjükblog és a csurtusblog szerkesztőségeinek nevében is!

tiboru

PS: Azt mindenkinek tudnia kell, hogy a ma esti ajándékokról ŐK gondoskodnak, nem a Jézuska…

 171. The question (törölt) — 2009-12-24 13:09 

@tiboru:

Juj! Ezek szerint fransancisco véletlenül spoilerezett? 🙁

Mindenesetre köszönjük, hogy Karácsonykor is “gondoskodsz” rólunk, s várjuk a folytatást.

Legyen szép, békés, nyugodt Szentestéd!

 170. tiboru — 2009-12-24 13:01 

Kérnék szépen még egy kis önmérsékletet, mert most készül a 2.0.

Köszönöm.

 169. tiboru — 2009-12-24 13:00 

@fransancisco:

Ez a következő poszt témája is (lett volna)…

 168. fransancisco — 2009-12-24 12:44 

szabadkomuves jelképek az egydollároson (meg még másról is)

blog.poznanici.com/weblog/2009/02/21/illuminatusok-es-szabadkomuvesek-a-poznanicin/

 167. The question (törölt) — 2009-12-24 11:40 

@thyles újra:

Bizony, ez egy konteóblog.

Épp’ ezért, összeesküvés-elméletnek jól hangzó felvetés.

Te is közénk tartozol, frankón “fertőzött” vagy. 🙂

 166. tiboru — 2009-12-24 10:26 

@thyles újra:

Ó, dehogy. Felnőtt emberek vagyunk, kérem szépen, ez meg egy konteóblog!

 165. rmr — 2009-12-24 00:47 

@tiboru:

@The question:

maguk kérem flörtölnek?

 164. The question (törölt) — 2009-12-23 19:40 

@tiboru:

Kiválóan tudok emberséget értékelni – persze négyszemközt. 🙂

Részleteket talán majd magánban. 😛

 163. Rókakígyó — 2009-12-23 17:29 

az összetartozás nagymértékben tudja az önbizalmat növelni, még akkor is ha csak névelges sokszor. Ebből az következik, hogy a világhatalmat gyakorlók önbizalomhiányban szenvednek.:) Vagy nem?:)

 162. Kirani — 2009-12-23 17:02 

@dizil: SEMMI sem véletlen. A svájci bankrendszernek azon pici morzsája, amit mi, egyszerű halandók is láthatunk vagy tudhatunk, szerintem csak mézesmadzag. Sokkal durvább dolgok (=jóóóval több pénzeszköz és egyéb javak) vannak ott felhalmozva.

Az ország ilyen szintű működése mindenesetre ellentmond minden logikus és józan érvnek. A kedvencem, amikor a svájci honatyák évről-évre túltervezik az egyébként is pozitív költségvetésüket, és nem ám holmi párezer frankkal, úgyhogy gyorsan kiírnak egy népszavazást, hogy ott döntsön a sok honfitárs, mire költik a többletet. Íme egy 2007-es hír erről (akkor a tervezett 900 millió frankos büdzsétöbblet véletlenül 3.4 milliárd lett):

http://www.20min.ch/news/schweiz/story/11431601

A svájci pénzügyi háttér pedig remek lehetőség arra, hogy egy világméretű összeesküvést/árnyékkormányt/egyéb nagy tervet nyugodt körülmények között kitervelhessenek és irányítsanak. Ha hozzávesszük a stabilitást és a függetlenséget, akkor meg pláne. Szóval szerintem Svájc durván benne van.

 161. Eugenie Danglars — 2009-12-23 16:57 

A Karácsony is csak egy nagy összeesküvés… de azért legyen boldog mindenkinek. 🙂

 160. tiboru — 2009-12-23 15:05 

@The question:

Kiválóan tudok túlzott szerénységet gyógyítani – persze négyszemközt 🙂

Részleteket talán majd magánban 😛

 159. Lucius Flavius Arrianus — 2009-12-23 14:41 

@Halálkufár:

Mivel birtokában vagyok az ezoterikus tudásnak – de még hogy! -, elárulok neked valamit. Salamon tényleg nem létezett, zsidó vircsaft az egész, a történettudománnyal együtt, cuzammen. Amit itt, eme weboldalon látsz, az is csak illúzió – pontosabban, virtigli összeesküvés. Se tiboru nem létezik, se NagyTeve uraság, sőt, még én se. Ha jó leszel, elmondom majd, kik, hogyan és miért csinálják a konteóblogot, habár – szerintem – sejted 🙂

 158. Lucius Flavius Arrianus — 2009-12-23 14:32 

Szép Karácsonyt mindannyiuknak, hölgyeim és derék uraságok.

 157. The question (törölt) — 2009-12-23 13:56 

@NagyTeve:

Azt szeretem. Juj! Jaj! Még! 🙂

 156. The question (törölt) — 2009-12-23 13:54 

@Halálkufár:

Úgy “látom”, hogy a szerzőt nem bántottad meg, engem viszont annál inkább!!!

Javaslom Neked, ha ennyire otthon vagy e témában, írj egy posztot a Szabadkőművesekről.

Tudod, én nem fogadom el, ha alpvetően jó szándékú embereket cinikus hangnemben oktatnak ki. Ez nem AZ A BLOG, ahol nálam az ilyen hozzászólások ne vernék ki a biztosítékot!!!!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánok Neked.

Ui.: Izgatottan várom a Te posztodat, a Te tudásoddal, a Te megközelítésedből!!

 155. NagyTeve — 2009-12-23 13:54 

@The question: nem lennék biztos, hogy Te kevesebbet tudsz mint én (tiborurol nem nyilatkozom, Ő mindent tud 😀 ) Ellenben tutommal mindenki a tudást olvasás és gondolkodás útján szerzi meg …

Nem igazán értettem az önostorozásodat … de ha ez a kedvenc sportod, gyere el a következő bulira és majd testületileg fogunk ostorozni miközben te kéjesen nyögsz 😀

 154. The question (törölt) — 2009-12-23 13:45 

@NagyTeve:

Ez az, amit soha nem mernék bevállalni… (Tudom, tudom, soha ne mondd, hogy soha!)

Rendelkezem egyfajta tudással, ami persze a tizedét sem teszi ki a Te tudásodnak, Tiboru szintén túl okos és tájékozott hozzám.

Lényeg: Nem tudok vitatkozni, s 2 perc alatt meggyőznél arról, hogy férfi vagyok és csúnya. 😉

A jelenlegi állapotomat köszönhetem 1-2 tanáromnak, s főképp’ az exemnek.

Nagyon szeretnék ám csatlakozni a közösségetekhez, de a jellemem, a személyiségem gyenge ehhez.

Így maradok hát virtuális, félművelt, s az ellenszenvem csak nő a Szabadkőművesek irányába.

Nos, egy igazán buta csajszi “vallomását” olvashattad. 🙁

 153. NagyTeve — 2009-12-23 12:55 

@Loxon: @fransancisco: a Bratianu családnak több tagját hívták Ion-nak. Az első I.C. Bratianu (1821-1891)valóban a Fratia nevű karbonári társaság tagja volt. A XX. sz. eleji politikus Ion I.C. Bratianu volt (1864-1927), ő az 1. sz. alatti személy fia volt. Egyéként a családban még volt egy sor C.I. Bratianu is, valamint C.I.C. Bratianu is … es így tovább a végtelenségig 😀

 152. Loxon — 2009-12-23 11:34 

@fransancisco: Mondtam ilyet? Miért ne lehetett volna tagja? Benes vagy Kossuth sem állt meg egy páholynál.

 151. fransancisco — 2009-12-23 11:01 

@Loxon:

“Brătianu a Frăţia tagja volt.”

vagyis?

nem lehetett tagja a Grand Oriensnek? Is?

 150. Loxon — 2009-12-23 10:44 

@fransancisco:

Ion C. Brătianu a Frăţia tagja volt.

en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry_in_Romania

Nikola P. Pašić adott utasításokat a „Fekete Kéz”-nek.

( egy szabadkőműves, tehát langyos áttekintés: web.mit.edu/dryfoo/Masonry/Reports/yugo.html )

Milan Rastislav Štefánik valóban, Csehszlovákia harmadik alapítójának tekinthető.

hu.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik

 149. tiboru — 2009-12-23 08:42 

@Halálkufár:

Még egy mondat az általad említett agyi rabságról, kötöttségekről és korlátokról:

Nem tudom, más hogy van vele, de én csak a saját koromban éltem/élek, más korokról közvetlen tapasztalatom nincs.

Ami pedig engem illet, az intellektuális, agyi szabadságommal tökéletesen meg vagyok elégedve, kötöttségeimhez, korlátaimhoz pedig – ezek szerint – annyira hozzászoktam, hogy nem is tűnnek azoknak.

Boldog ünnepeket neked.

 148. tiboru — 2009-12-23 08:36 

@Halálkufár:

Salamon létezéséről, illetve nemlétezéséről:

Ahogyan azt mindannyian tudjuk, ez egy konteóblog. Nem akarom senki vallási (ideológiai, világnézeti) meggyőződését bántani, de Salamon konkrét létezéséről kábé annyi tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, mint Jézuséról, Krisnáéról, Odüsszeuszéról vagy Artúr királyéról. És mégis elég sokat hivatkoznak rájuk.

Ha csak históriailag többoldalúan igazolt tényekkel és személyekkel operálnánk, ez nem összeesküvés-blog lenne, hanem a kollégákkal ( toriblog.blog.hu/ és sirasok.blog.hu/ ) vetélkedve történelem- vagy régészblogot vezetnénk.

A megértésről és a tudásról:

Eszem ágában sem volt olyan célt kitűzni magam (illetve a poszt) elé, hogy megértessem az olvasókkal a szabadkőművesség alfáját és omegáját, azt meg végképp nem, hogy a szabadkőműves tudást (ha van ilyen egyáltalán) tálcán kínáljam egy-két, párezer szavas cikk formájában.

Sajnálom, ha benned (vagy bárkiben) ilyen várakozásokat ébresztettem volna, vagy ha fogalmazásom félreérthető lenne.

Ahogyan azt többször le is írtam: nem teszek mást, mint nyílt forrásokból morzsákat szedek össze különböző témákról, hogy aztán az, aki kedvet érez hozzá (és ideje, energiája is van), utánaolvashasson és kiegészítse tudását.

És persze hogy jókat beszélgessünk, hiszen (ahogyan azt egy huszadik századi erdélyi költő mondta volt): két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd…

 147. tiboru — 2009-12-23 08:13 

@Lalo:

Igazad van, módosítom a fordítást.

 146. fransancisco — 2009-12-23 07:49 

@fransancisco:

a “pravda vítězí” név a csehszlovák címerbe is bekerült

ao-institut.cz/04_obrazky/prezstandbg.jpg

 145. fransancisco — 2009-12-23 07:47 

edvard beneš a prágai jan amos komenský [a.k.a. komenius] No. 1. szabadkőműves páholy nagymestere volt, valamint tagja volt a pravda vítězí [„az igazság győzni fog” (husz jános)] páholynak is. (e páholyok a Monarchia felbomlasztására és az antant államok szabadkőművességével való szoros együttműködésre törekedtek.) beneš, masaryk, bratianu, pasics a legsötétebb rítusú francia rend a “Grand Oriens” tagjai voltak, meg jászi jakubovics oszkár

meg a tót konkvisztádor – stefánik, öt késöbb a csehek egy “sikeres” repülögépbalesettel kilötték a nagy csehszlovak triumvirátusból

ion brateanu román miniszterelnök is megmondta, már mindjárt erdély bekebelezése után a román parlamentben: „nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet gazdaságilag és katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországban az életképességnek szikrája is van, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük.”

 144. dizil — 2009-12-23 04:03 

@Kirani: Akkor nem véletlen a svájci bankrendszer sem? :))

 143. dizil — 2009-12-23 03:56 

Grat. Tiboru, hogy ebbe belevágtál, de egyetértek Halálkufárral: itt ezoterikus kutatás nélkül (most először) nem lesz ötös az írás.

Látom a hozzászolásokban, hogy sokakat félrevisznek az un. nyitott páholyok (melyeknek pont ez a célja).

Ha valaki Londonban jár (Holborn, Great Queen str. asszem), be lehet menni a Grand Lodge múzeumába.

Esetleg rendezhetünk konteo blog kirándulást oda! 🙂

ezaz:

en.wikipedia.org/wiki/File:Freemasons.hall.london.arp.750pix.jpg

 142. Halálkufár — 2009-12-23 00:26 

Nem akarom megbántani a szerzőt, mert fontos, hogy érdekes témákkal foglalkozik, de alapból rossz irányból indult el, ennek a szervezetnek a megértéséhez ezoterikus tudás kell, ami nem István a telejósdából, hanem egyfajta tudás, amit kívülállók nem érthetnek meg, ezo, csak egy benső kör értheti meg, azért mert beavatást, vagyis fokozatos megértést igényel, egy mester által.

Azt a tudást amit birtokolnak nehéz leírni, szervezeti egységeiket viszont már rég átjárta a zsidóság, melyek nem kimondottan világuralmi célokat terveztek, de szétszórva mégis a világ döntő pozícióiban jutottak a szervezet által. A lényeg ebből az egészből, hogy a szabadkőművesség nem az, aminek indult, kb az 1800-as évektől már nem az.

Salamon pedig nem létezett, ennyit megtehetett volna a szerző, hogy ennek utána néz, de nem az ő hibája hanem a hivatalos történészeké. Semmilyen bizonyíték nincs rá, ahogy a zsidó népre se, de ez már messzire vezetne, azt jobb ha tudjátok, Salamonra létezésére, uralkodására semmilyen bizonyíték nincs.Itt ülünk és folyamatosan beszopjuk ezt a kamu halmazt ami a múltunknak lett hazudva. A szabadkőművesség elméleti gyökerei,melyek ma már szemmel láthatólag eltűntek, üres okkultista szimbolikává züllöttek, ez ma már csak egy mindent behálózó gazdasági érdekkapcsolat, egy kirakat közösség, ami az 1700-1800-as években rossz irányba indult el. A fő erejét egy csomó idióta adta, akik bevették, hogy a bankárok útjában álló uralkodók az egyenlőség és a szabadság legnagyobb ellenségei, közben olyan hihetetlen mély társadalmi szakadékok, olyan hihetetlen egyéni rabság, kötöttség és agyi, lehetőségi korlátoltság még sosem volt mint most. A szabadkőművesség eredeti tudása viszont túlmutat a mi ismert korunkon, de nem is akkora titok, rengeteg helyen kutatták ugyanazt amit ők. A kulcsszó az építés.

A tudásuk veszélyes is az avatatlan egyénre, ezért kell titokban tartani.

Az viszont érdekes, hogy a nép nem kéri számon tagjaikat és teljes titokban működhetnek.

 141. Lalo — 2009-12-22 23:12 

@tiboru: Kedves tiboru!

Azt a “Franciaországi Nagypáholy”-t (GOdF) javítsad már át légy szíves “Franciaországi Nagyoriens”-re, mert tényleg összekeverhető így a Grande Loge de France-szal.

Ráadásul Nagyoriens nem is csak Franciaországban van, hanem sok más helyen is, az olasz nagyoriens szintén latin/francia irányzatot követ, de például a Grande Oriente do Brasil reguláris, az UGLE és az USA nagypáholyai is elismerik annak.

És hát van itthon is nagyoriens, a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület.

De ha annyira le akarod fordítani, akkor legyen Nagykelet, de Nagypáholy semmiképpen se!

Üdv: Lalo

 140. tiboru — 2009-12-22 21:47 

@gothmog:

Hát, szerintem azt mondaná, amit szegény Beke Kata mondott (ha minden igaz) 1990 áprilisában: Jézusmária, győztünk..!

 139. gothmog — 2009-12-22 20:59 

Azért az mindig is érdekelt, hogy mihez kezdene a “világuralommal” aki végülis -a sok pályázó közül- megszerezné.

 138. NagyTeve — 2009-12-22 20:43 

@The question: sztem meg gyere el a köv lemilbulira és megbeszéljük 😀

 137. Kirani — 2009-12-22 19:49 

Remek bejegyzés, mint mindig. A felbukkanó könyvajánlókat külön köszönöm, az előttem álló szabadságos időszakban igyekszem mindre sort keríteni.

Engem egyszerre nyűgöz le és bosszant fel az, amit persze mindenki sejt, hogy kicsiny kis országunkban (meg az egész világunkban) már régen le vannak osztva a lapok. Mégpedig a szabadkőművesek, a Bilderberg-csoport és számtalan társuk ténykedése okán. Felbosszant, hogy totál mindegy, hogy melyik párt milyen nagygyűlést/fórumot szervez meg, mikorra ígéri x vagy y az eurót bevezetni kis hazánkban, vagy ki rúgja a mindent eldöntő gólt az egyébként fogadási csalással átitatott focimeccsen. ŐK már régen tudják, ki nyeri a jövő évi választást, mikor lesz itt euró, és ki lesz a 2010-es Bajnokok Ligája győztese. Mi meg itt lent törjük magunkat, hogy némi kis befolyással bírjunk a dolgokra, időt, energiát, fáradságot, költséget nem kímélve. Nem beszélve a fenti eseményekkel járó izgalmakról. Hurrá.

Másfelől lenyűgöz ez a szervezettség, ez a feltétel nélküli engedelmesség a tagoktól, és persze a szervezeti piramis csúcsa(i), ahol a terveket kigondolják és a szálakat mozgatják.

Kicsit off, de aztán kiderül, hogy mégsem:

Svájc fennállása és szinte (?) tökéletes működése számomra szinte hihetlen. És az iszonyatos, elképzelhetetlen mérvű és módú szervezettségük és beállítottságuk erősen hajaz a fenti csoportokéra. Gyanús, gyanús.

 136. Licus — 2009-12-22 19:29 

Egyenjogúságért kűzdenek, de a nőkre ez nem vonatkozik. Egyenlőséget hirdetnek, de kéjes-rangkóros örömmel szaporítják a fokozatokat – meddig is? 99-ig? Marakodnak és osztódással szaporodnak, mint… mint a magyar közelmúltban a kisgazdák vagy a szocdemek. Ez nem egy titokzatos, veszélyes hatalom, egy egy vicc.

 135. plimplim — 2009-12-22 19:00 

Kedves Mindenki!

Ha érdekel a téma és sok az időtök, akkor javaslom a youtube-on keressetek rá a “titkos társaságok” címre, így magyarul és ott megnézhetitek az átfogó ismertetés szinkronizálva(!), bár oda kell figyelni a részek sorrendjére mert kissé szanaszéjjel találhatóak:

Titkos társaságok – Szabadkőművesek(5 rész)

Titkos társaságok – Illuminátusok (5 rész)

Titkos társaságok – Amerikai Szabadkőműves Államok (6 rész)

Titkos társaságok – CFR,Skull & Bones,Bilderber csoport (5 rész)

Érdemes megnézni.Jó szórakozást…

 134. Valandil — 2009-12-22 18:44 

@NagyTeve: Tudom, hogy a wiki nem komoly forrás, de ez érdekes:

en.wikipedia.org/wiki/Illuminati

(modern szekció)

 133. Licus — 2009-12-22 18:38 

(Monthy Pithon = Monty Python. Úgy viszojlygok tőlük, h már a hejesirrásom is kiakadt)

 132. Licus — 2009-12-22 18:35 

Jólfésült pubik önelégült piramisjátékos világmegváltása nagy titokzatosságok közepette:( NEM tudom a misztikus ködfelhőjüket komolyan venni. Előbb lennék sintér, mint ilyen kőakármi (pedig a kutyákat naon szeretem!!!)

 131. Licus — 2009-12-22 18:29 

A SZABADkőműves állítólag attól volt szabad a középkori szóhasználatban, h a földrajzilag helyhez kötött (varga-, pék- stb.) céhekkel szemben tagja mehettek akárhová – merthogy katedrális-építők voltak, abból pedig általában 1 városban max. 1 épült, utána menni kellett máshova vakolni.

Valahogy olyan gittegylet szaguk van… az a kötényke a frakkon! Meg a vakolókanál ILYEN miliőben! Mintha Monthy Pithon találta volna ki őket, a nagyzoló neveikkel együtt.

Persze lehet h belekever(ed)tek a történelembe néhanapján, de ami dereng nekem róluk, az macskajancsik uborfárakapaszkodása. Ha már nem született hercegnek, nem lett kőgazdag bankár, valahogy mégis a plebs FÖLÉ akar kerülni.

Nagy nevek köztük? Há Istenem, divat és törleszkedés is van a világon.

 130. The question (törölt) — 2009-12-22 16:08 

világuralomra-törő

 129. The question (törölt) — 2009-12-22 16:08 

@NagyTeve:

Ne haragudj! Segítettél, igen, segítettél, csak nem biztos, hogy helyes következtetésre jutottam…

Azóta kb. 5-6 órát olvastam a támáról, s képzeld, ugyanolyan ellenszenvesek, mint eddig, talán egy picivel (?) jobban.

S nem engem minősít, hanem Őket!!!!

Számomra egy ócska, ultraliberális, világuralomratörú brancs.

 128. The question (törölt) — 2009-12-22 15:39 

@tiboru:

A kulcs itt van:

“… in every parts of the World … “

 127. vészmerülés — 2009-12-22 13:14 

@Eugenie Danglars: Ott én is elő szoktam fordulni 🙂

 126. Gibbons — 2009-12-22 13:03 

OFF, vagy mégsem?

@tiboru: olvastam a lemil-en a ’91-es moszkvai puccs történetét, Pat Robertson a New World Order-ben (nemtom magyarul létezik-e), azt állította, hogy a pu(n)ccs is szabadkőműves mesterkedés volt, azért volt ilyen bénán megszervezve és kivitelezve mert csak színjáték volt, a célja pedig alapvetően a nagy medve gyengítése, és visszafordíthatatlanul “reform” pályára állítása volt.

persze a könyv régi, azóta elég sokminden változott (ex KGB-s Putyin stb.)

 125. tiboru — 2009-12-22 12:17 

@Eugenie Danglars:

A Szuverén Máltai Lovagrendről talán majd szó esik egyszer; a Máltai Szeretetszolgálatot meg inkább nem bántjuk 🙂

 123. NagyTeve — 2009-12-22 11:29 

@Valandil: http://www.pagrandlodge.org/mlam/presidents/washington.html

tudtommal az illuminátusok a XVIII. sz. végére már kihaltak … de ezt viszont tiboru biztos jobban tudja 😀

 122. pimpo — 2009-12-22 11:12 

Ami egy átlag, gyanútlan járókelő számára leginkább felfoghatatlan, az a belső szabályzatnak az a kis része, hogy a beavatott életével teljes mértékben rendelkezik a cég, még olyan esetekben is szó nélkül kell követnie az utasításokat, amikor halvány szellentést sem ért az egészből, hogy mi miért történik.

Egy ilyen apróságban szaladt lyukra szegény Nagy IMre, aki bötüre csinált mindig mindent, csak egy cardinalis hibát követett el:

szóltak neki, hogy alá kell irni, hogy behívta (megint) a szovjet csapatokat, erre nemírta alá, szégyenszemre valami Hegedüsnek kellett aláírni.

Utána próbált ilyen harmatgyönge érvekkel, hogy még nem is volt kinevezve miniszterelnöknek (csak 28-a után lett az, az ortodox KB nevezte ki),

utána hiába csinált mindent, ahogy Andropov és a végig ottkevergő tov. Mikojan előírt, Bezzeg Kádár elvtárs pontosan tudta, mennyire életbevágó az utolsó parancs…

Tipikus eljárásnak lehet mondani ezügyben Rajk László és Maléter megrövidített történetét. A magyar szabadkőmüvelés legszebb emlékei.

 121. Eugenie Danglars — 2009-12-22 10:59 

ha már így kapcsolódnak a különböző rendek és titkos társaságok… a máltai lovagrendről nem fogunk valamikor elcsevegni? 🙂 lehet, hogy korántsem olyan húdetitokzatos, mint az itteniek legtöbbje… de engem valahogy mindig is érdekelt, miért éri meg nekik világszerte ennyit jótékonykodni.

 120. pimpo — 2009-12-22 10:41 

17-ben, mikor berobogott Trockij úr Jacob Schiff newyorki bankír 20 millió dollárjával, és 264 munkatárssal, akik rövidesen érdekes módon az ujonnan felállított kb-ban találták magukat, a Lenin elvtárssal érkezett szakértőkkel egyetemben (na azért szorítottak helyet 13 etnikai orosznak is, meg miegymás) rövidesen kiderült, hogy az egész társaság a Grand Orient ritualén nevelkedett, ezért azt teljesen átvették az új Párt szisztémájának is… Késöbb némi ellentét keveredett “Koba” elvtárssal, aki tökéletesen értette a nyelvezetet, de voltak némi hiányosságok az életrajzában (csak apai ágon volt felsőbbrendü, továbbá nem Grand Orient volt szegény, hanem Rózsakeresztes…) Ezért aztán ő az adminisztrativ trükkök sorával (kiküldött küldött elvtársakat a köztársaságokba, majd ment az üzenet, hogy moszkvába kell utazni küldötteknek, megszavazni az új vezetőséget, erre evident, hogy a saját küldöttei mentek vissza szavazni…) átvett hatalom szinte első rendeletével betiltotta a szabadkőmivességet. Hehe…

(a CCCP eddig még csak szórványokban kiadott történetéből…)

 119. pimpo — 2009-12-22 10:23 

“…a valamiféle magasabb szintű szellemi lényben való hit, amelyet Világegyetem Nagy Építőmesterének hívtak….” sajnos így nagyon patetikus, pontosan mint a blog nyitócikkének a bevezetése.

Azóta nyíltan terjesztik, mert már tulsúlya van az illetőnek. A nagymestert köznéven LUCI FERinek nevezik, minden tudás atyjának, stb. Egyes hizelgők nem átallják azonosnak venni a nagy Yehovával sem, mások ezt csak akkor engedélyeznék, ha győzött.

 118. visszakettopadlogaz — 2009-12-22 10:14 

hat most mar egyel tobb ok hogy varjam a karacsonyt – es a veget 🙂

… abba ne hagyd mert szethasitalak! Rompez! 🙂 – Rejto Jenotol ideztem

 117. Bukowszky — 2009-12-22 10:11 

szerény meglátásom szerint jótékonykodni a velejükig romlott gazemberek szoktak, üszkös lelkiismeretüket valamelyest megnyugtatandó szórnak pár garast a plebsznek, végtelenül álszent módon.. az igazi tisztességes emberek DOLGOZNAK egy jobb világért.. nem átutalgatnak 2 dollárt hetente az éhezőknek Afrikába (nem mintha itt Magyarországon nem lennének éhezők), hanem odamennek és embereket gyógyítanak meg kutat fúrnak.

 116. Bukowszky — 2009-12-22 09:54 

egyszer együtt ebédeltem megilletődött tudatlan első éves senki kis egyetemistaként két magas rangú hazai szabadkőművessel, ők azt mondták, hogy nem az Istenben való hit a feltétel, hanem a valamiféle magasabb szintű szellemi lényben való hit, amelyet Világegyetem Nagy Építőmesterének hívtak. (épp tegnap posztoltam egy bejegyzést a Világegyetem Nagy Építőmesterének címezve kicsiny blogomban)

 115. Valandil — 2009-12-22 09:42 

@NagyTeve: Fejtő Ferenc (aki maga is vakoló volt) az I. vh-t lezáró békéket szabadkőműves mesterkedésnek tartotta. (Magát a háborút is egyébként.)

Érdekes lehet még a szabadkőműves-illuminátus kapcsolat, ill. pl. az USA elnökei közül mennyi volt ennek a 2 szervezetnek a tagja.

 114. Bukowszky — 2009-12-22 08:49 

az egész egy üzlet.. ezt a fene nagy “titkot” árulják, meg a hókuszpókuszt. Némiképp visszaélnek az emberek természetes kiváncsiságával, tudásvágyával és a törekvésükkel, hogy vigyék valamire. Sok naiv meg azt hiszi, hogy majd a szabadkőműves felebarátai segítenek neki boldogulni az életben, és ezért a vélt kapcsolati tőkéért képes szinte az életét feláldozni.. pedig a dolog éppen, hogy fordítva működik. Azok a címeres gazemberek érdeklik a magasabb szinteken lévő szabadkőműveseket, akik már eleve magas, befolyásos pozícióba bűnözték magukat.

 113. Eugenie Danglars — 2009-12-22 08:42 

@dzsugasvili: off. hát tudod, mikor én jobban megismertem pl. Mátyás király viselt dolgait (és az már a középkor igencsak “érett” szakasza), bizony elég nagyot csalódtam. Kurva nagy ferdítések (és idealizálások, meg démonizálások) vannak a mai, iskolai tankönyvekben, mert a gyerekek és fiatalok még nem tudnák értelmezni ezeknek az történelmi szereplőknek az árnyoldalait és személyes motivációit. Ezért sarkítva kapják róluk az infót.

 112. tiboru — 2009-12-22 06:57 

@Csanad:

A kulcs itt van:

“…in some parts of the world…”

Ezzel a mondatrésszel bármit meg lehet magyarázni 🙂

Paul Naudon könyvében (Histoire générale de la Franc-Maçonnerie, Paris, 1987, Office du Livre, )258 pp, ISBN 2-8264-0107-6) többször és egyértelműen leírja, hogy a skót rítus (ahogy ő mondja: l’écossisme, vagyis a “skótság”) a francia irregulárisok egyik jellemzője.

Naudon amúgy jogász, történész – és nem utolsósorban magas beosztású szabadkőműves. Szintén ő írja, hogy elég széles rituálé- és elnevezés-palettáról válogathatnak a páholyok; lám, ez az új-zélandi itt, amit te említesz, egy kicsit (?) keveri a rózsakereszteseket a szabadkőművesekkkel 🙂

 111. Csanad — 2009-12-22 02:49 

Biztos, hogy a francia orientációt nevezik skót rítusnak?

Felénk legalábbis másképp gondolják:

“A very warm welcome to the web site of the Ancient and Accepted Rite for New Zealand, well known to many Masons as the Rose Croix.

The first three degrees of free masonry are but the wonderful entrance to the great Temple of Freemasonry. Those who would seek more light, more knowledge of the mission and symbolism of Freemasonry, a more complete interpretation of the teachings of the Craft degrees, as well as acceptance into a very special fellowship and Brotherhood, can obtain these within the Ancient and Accepted Rite. Known in some parts of the world as the Scottish Rite, the Rose Croix follows the Christian teachings. It builds a superstructure on the firm base of the three craft degrees, and so provides a means whereby the earnest seeker after truth may receive further and deeper knowledge and understanding of the same great truths.”

Ezek alapján, a Skót Rítus kifejezetten kötődik a kereszténységhez.

http://www.freemasons.co.nz/cms/other-masonic-bodies/rose-croix/

 110. Panther V. — 2009-12-22 00:26 

Fő térről jut eszembe: Budapestnek melyik az? Nyugati, Oktogon, Hősök tere? Ehhez a háromhoz elég közel van a Podmaniczky 45.

 109. pimpo — 2009-12-22 00:10 

Próbáltam körbejárni a témát, amennyire csak “kívülállóként” lehetséges. Megragadva a fantáziákat

a töméntelen adat Drábiktól és Mónus bácsikától, ehhez egy svéd bolhapiacon talált szabadkömüves kiadás 1960-ból a teljes országos tagnévsor, címekkel mindjárt két jóismerössel, akik vigyorogva, hogy 33-as nincs is, egész Svédországban (úgytuggyák) a 9-es a legnagyobb… a dán TV nemrégen egy sorozatban bemutatta a fontosabb mazonit-székházakat, kicsorduló gazdagság, és mükincsgyüjtemények, de a szöveg olyan pirulós kiscserkészek jótéteményei szinten.

Mindenesetre Malmöben, Göteborgban, Stockholmban a fötérhez közel, óriási palotában székelnek…

 108. terra incognita — 2009-12-21 22:49 

@dzsugasvili: 1. 1000 nem a középkor “érett” szakasza. 2. amit te államnak hívsz, az akkor nem létezett. 3. azért ahhoz csatlakozott mert ki akarta lőni a keleti kereskedőket, ezen keresztül a riválisait – úgy nagyon egyszerűsítve. 3. a stílusod minősíthetetlen. hüjézd akit a tükrödben látsz.

 107. The question (törölt) — 2009-12-21 22:44 

@NagyTeve:

Nem írtam, hogy segítettél. 😉

 106. dzsugasvili — 2009-12-21 22:40 

@terra incognita: Te is valami neoliberális vagy marxista szempontból nézed a törit, ahol minden régi király despota szemét népét leszaró mocsok. Pedig ha tárgyilagosan néznéd, tudnád, hogy a középkorban, főleg az érett szakaszában, főleg pedig az Árpádoknál az államérdek=saját hatalmi érdek. Minden föld a királyé eleinte, amiből aztán majd csak II. András alatt ajándékozgattak el. Addig ez az ország magánvállakozás volt. Szóval a könyvek a kereszténység felvételét speciel jól okolják.

 105. bastian — 2009-12-21 22:25 

A szabadkőművesnek végig kell járnia a ranglétrát és csak akkor kerülhet egyre magasabb pozícióba, ha a “civil” életében is előrelép, megszerez bizonyos gazdasági, politikai pozíciókat. Pl. Hunvald is tagja volt egy ilyen szervezetnek, de csak alacsony szinten, mivel még csak önkormányzati szinten “működött”. Martonyi, Bokros, Járai, Surányi már olyan pozíciókat töltöttek be, hogy részt vehettek a Bilderberg gyűlésen. Azért nem szivárog ki sok információ, mert csak a szervezet csúcsán lévők akik rendelkeznek a “tudással”. Addig nagyrészt csak rituális “marhaságokkal” foglalkoznak.

Tehát tévedés azt hinni, hogy valaki csak úgy tag lesz, ahhoz elég sok gazemberséget kell végigcsinálnia mondjuk a politikában, amíg “kiérdemli” valaki.

 104. terra incognita — 2009-12-21 22:22 

@gothmog: neeem, az nem. csak azt jelenti h nem vagy még elég öreg a józanul bulizáshoz:) de feltétlen jelezd, ha a másik kettő is bekövetkezik. és akkor küldöm a kényszerzubbonyt.

 103. VulpesVulpes — 2009-12-21 22:18 

@Samuzia: Magyarországot meg Szent István, és most millió embernek nincs munkája.

 102. gothmog — 2009-12-21 22:14 

@terra incognita: ha a háromból egy megvan, az gáz? A kiesett idő-élmény. Tavaly szilveszterkor például…

 101. nagytomsky — 2009-12-21 22:06 

Nézzetek utána neki: Hamza D. Ákos

 100. terra incognita — 2009-12-21 22:05 

@gothmog: majd kiderítjük. vannak pillanatok amikre nem emlékszel? gyakran ébredsz idegen ágyban egy hulla mellett? gázolsz rendőrt zebrán?

 99. gothmog — 2009-12-21 21:56 

@terra incognita: …elbizonytalanodtam… lehet hogy tényleg én vagyok?

 98. terra incognita — 2009-12-21 21:53 

@gothmog: vagy valójában ŐK azok, h teszteljék, valóban kiléptünk-e a mátrixból. vagy maga a mátrix az. vagy a moszad. sőt, most h így gondolkodom, lehet h te vagy. :))

 97. anyátok — 2009-12-21 21:38 

A páholy szó tudtommal onnan ered, hogy az angol kőművesek rendszeresen találkoztak kocsmák boxaiban, s az ilyen boxokat később ott is, máshol is (pl. a magyar kávéházakban is) páholynak hívták.

 96. gothmog — 2009-12-21 21:36 

@terra incognita: A linkajánlós cikknél

konteo.blog.hu/2009/07/13/ajanlo_linkek

kettőt linkeltem, egyikük stílusa erősen illeszkedik. Bár lehet csak tanítvány, vagy tök független is. Vagy csak szívat minket.

 94. terra incognita — 2009-12-21 21:24 

@Gugyo: aha. de ez szent istvánról meg a törikönyvekről jutott eszedbe? nem fogok tudni aludni a válasz nélkül:)

 93. Gugyo — 2009-12-21 21:18 

Véletlen coincidencia (a lexikonban már a “C” betünél tartok)

Nagyfater mondta:

Terra Incognita – innen élve nem lehet kijönni, mármint a legfelső szintről: JFK

Gothmog: tudtam, hogy elkezdődik.

 92. terra incognita — 2009-12-21 21:16 

@gothmog: ezesetben előásom a szekrényem mélyéről a kényszerzubbonyt. aztán vagy átadom neked, vagy dekonspiratívan megkérdem a címét:)

 91. NagyTeve — 2009-12-21 21:15 

@gothmog: Jéééééézus! beleolvastam a hsz-be … csak a pilisi csakrát hiányolom LOL

 90. gothmog — 2009-12-21 21:10 

@terra incognita: Haggyadazt, mi egyszerű kommentelők csak műkedvelő konteósok vagyunk, ő az egyik igazi. Tippem is van, hogy pontosan kicsoda.

“Gugyo 0 bejegyzést írt és 6 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.”

“2009.07.02. óta tag.”

 89. gothmog — 2009-12-21 21:07 

@tiboru: csatlakoztam… monnyuk furcsa volt, hogy semmi eskütétel, meg még a titkos kézfogást se mutatta meg senki. 😮

 88. terra incognita — 2009-12-21 21:05 

@Gugyo: te, nem vágom én ezt most, de miért is nekem címezted?

 87. tiboru — 2009-12-21 20:56 

@Eugenie Danglars:

Nem szégyen az, ne szabadkozz 🙂

 86. kanca — 2009-12-21 20:50 

Most találtam csak rá erre a blogra. Már régebben próbáltam keresgélni csak puszta kiváncsiságből, hogy kik is ezek a szabadkőművesek, mit is akarnak, mik a céljaik. Jó a poszt mert valamit megtudtam de az elemi kérdésekre nem adott választ.

 85. Eugenie Danglars — 2009-12-21 20:48 

Régen én is gyakran megfordultam egy páholyban… Valhalla Páholynak hívták… de sajnos nem szabadkőműves dolog volt, csak egy könyvesbolt. 🙁

Zavarban vagyok, nem tudok mit hozzáfűzni. :((

Alapvetően engem a szabadkőművesek (shock!) sosem izgattak különösebben. Nálam az agyonhájpolt dolgok sokszor elvesztik a bájukat, és ha nincs meg az a kellő varázs és titokzatosság, akkor valahogy nem is tud az adott dolog foglalkoztatni. 🙁

@ Gugyo 2009.12.21. 21:29:06:

Úristen. o.O

 84. NagyTeve — 2009-12-21 20:45 

@The question: én köszönöm, hogy segíthettem 😀

 83. The question (törölt) — 2009-12-21 20:33 

@tiboru:

Köszönöm.

 82. The question (törölt) — 2009-12-21 20:32 

@NagyTeve:

Köszönöm.

 81. Gugyo — 2009-12-21 20:29 

Terra Incognita

“Ki itt belépsz hagyj fel minden reménnyel!”

“Aki kiváncsi hamar megöregszik.”

Hát én köszönöm, megöregedtem.

Nagyapám mondta nekem amikor mik kicsi Fools voltam (phüle – ókori egyiptom legalsó réteg: kenyérpusztítók, mai szóval egysejűek, amik mik vagy muk) hogy amikor Bunuel ládikáját Ők majd kinyitják és megmutatják őrzői (Andalúziai kutya) akkor fogunk pislogni mindannyian.

Aki álmatlan éjszakákat akar, az olvasgathat és gondolkozhat. Most még le lehet állni.

Alapoldal amiért pár éve még élve darabolás, de minimum egy gyors, kockacukornyi szívelégtelenség járt volna:

illuminatusobservor.blogspot.com/

és az emberiség emlékezete érdemes végignézni az összes filmet nagy utazás az elmének és a jövő is benne van:

http://www.youtube.com/user/BravoMindExpressions#g/u

aki egyébként akarja látni a jövőt ide is befizethet:

írja be a keresőbe (google-wiki):

Lewis Caroll

en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Ripper_suspects (3.2)

Aliz csodaországban (szótár – CH-ALICE)

CERN – AlICE hadron pont – film

Fehér Nyúl: kevés az időnk

Donnie Darco – mikor mutatták be ? – dátum és figyeld a történetet és a szöveget a mozis jelenetben.

Képlet c. film – fehér nyulak a végén.

Rodolfo és a fehér nyúl.

Füles magazin – zakós szamár és a nyakkendő és az öltöny.

Állj tükör elé öltönyben, hány háromszöhet látsz és hányszor kötöd fel magadat egy héten? Suit – wikipédia

Reagan elnök mikor született?

Mit mond a hernyó az ALICE csodaországban : A.E.I.O.U (Y) – minden hiába jön az Y.

Tutanhamon melkasára az egyiptomiak “TOY” jelet tettek a fáraó mellkasára.

T- Time

O- Tejút – Nap – Föld viszonya

Y – Year, You – és a Nagy Bada Bumm

(lyukaszó csillag – Korán)

Kik építették és kalapálták Dendera Templomába a 12 zodiakus jegyet és a Virgin jegy mellé azt a bizonyos vonalat (Bunuel film első három perce)

Papok-Orion csillagkép ORION TV embléma, nézi a fools mélyen nézi) – Dendera – (szabad)kőművesek – kivonulás – Salamon temploma – Svájc – Svájci Gárda – Bornholm szigetek – Svédország (hol nem volt világháború?)- Hajók és városok a röghegység alatt (óidők)

írd be keresőbe + youtube vagy wiki:

Tetra Pack

Norway 2012 bunker

Svájci bicska, hegyi bunkerek

Egyébként közlöm: van humoruk mivel az a kiemelt inteligenciához tartozik:

California (Sonoma – Sodoma megye) és Los Angeles (bevezető úton a 7 angyal oszlopával és a 7 kürttel: jelenések könyve) – ja , hogy sivatag. Kősziklára építsd házadat ne homokra! Meg van írva.

Kemény jelenet lesz amikor 12.960 év után kiömlik ismét e kehely.

Ez kemény ha kivárod a végét:

http://www.youtube.com/watch?v=HyuhhH2g5lY&feature=PlayList&p=52A81C31E25EC8DD&playnext=1&playnext_from=PL&index=25

Wikipédia:

MI történt a világban eddig

szeptember 11-én ?- angolul

9.11 (Mozes I. 9:9, 9:10, 9:11) szivárvány – hét szín, hét bolygó vagy ha tetszik

6.11 a 6th kapu az óra számlapján utolsó Virgin zodiac – KEVÉS AZ IDŐNK SIETNI KELL!

és az ég oszlopai (Citibank logo) összeborulnak (Raiffeisen bank logo)

Szavak (google, youtube):

Bohemian Grove (Grave)

Illuminati Hollywood

D.U.M.B.S.

Monarch Project

MK-ULTRA

Phoneix Program

(Ez utóbbi három már működhet élesben a föld alatt is.)

Keanu Reeves wiki – Matrix – Keleti szél – Mary Poppins keleti szél és az IKREK!

Ez utóbbi három már működhet élesben a föld alatt is.

Az szép lesz amikor a Nagy Bada Bumm és Zombiland túlélők és ők ismét találkoznak – AVATAR.

Néhány magyar freemason filmek a boldog kádári időkből:

A múmiai közbeszól

Hahó, Öcsi

Mézga család nyaral – lásd az oltásos rész pl.

vagy :

http://www.youtube.com/watch?v=kNbF9CWJN3o

(kedvencem a szemüveg)

Egyébként tisztelt a vallást, ezt is és mindegyiket!!!

Tisztelik az elvhű embereket : Pl. az amis-okat akik jól ismerik a titkot, nem is használnak áramot meg műanyagot meg nem vesznek fel hitelt sem.

Na ennyi elég mára. tetszés szerint mostmár lehet harsányan nevetni vagy sírni vagy egyszerre mindkettőt,

és aki ki akarja venni a pészmékeréből az elemet egy rántásra az menjen el a Természettudományi Múzeum “Darwin világa kiállításra” és olvassa el a kiállítás központi plakátját az aulában.

Utána hívjon taxit.

 80. MantaMann — 2009-12-21 20:18 

@VulpesVulpes: Akkor másik páholy, másik tag…

A nicked ismerős, még mohaa-s időkből.

 79. tiboru — 2009-12-21 20:16 

@The question:

A következő részben kitérünk az általad feltett kérdésekre (is); még egy kis türelmet kérünk.

 77. NagyTeve — 2009-12-21 20:04 

@The question:

Kik azok a Szabadkőművesek?

épp most mondja tiboru .D

Miért érzek ellenszenvet irántuk?

jó kérdés … szerintem azért, mert csak olyasmit olvastál, ami ellenük szól … esetleg olvashatsz olyasmit is, ami tőlük ered … vagy írj nekik, elvégre millió páholy van a n

eten … tudtommal magyar páholyok is.

Ez engem minősít?

erre te kéne válaszoljál 😀

A 33 hierarchia elnevezése is brutális, s igencsak beszédes.

ja, de egyrészt a XVIII. századról beszél, másrészt meg olyasmi, ami nekik mond valamit … ugyanaz a tanácsom, kérdezd meg őket. Szerintem ha egy amerikai páholyt kérdezel meg, valszleg nagyobb az esélyed, hogy választ kapjál. Vagy, ha a könnyebb utat választod, kérdezd meg Lalo-t … szerintem ő többet tud neked mondani. Olvasd a blogját, tele van érdekes információkkal.

A mai magyar Szabadkőművesekről olvashatunk a folytatásban?

na, erre csak tiboru válaszolhat :d

 76. NagyTeve — 2009-12-21 19:59 

@vasziljevics: a válasz a következő részekben bujkál … én meg nem akarok szpojlerezni 😀

 75. The question (törölt) — 2009-12-21 19:56 

@tiboru:

@NagyTeve:

16:49:44

Köszönöm, ha valamelyikőtök válaszol.

Vagy itt normálisak a megválaszolatlan kérdések?

Hát persze, te butus “The question”, hisz’ ezek konteók!!!!

 74. Több fényt a KDNP-be! VII - Semjén és a szabadkőművesek — 2009-12-21 19:53 

Andor még nem szerkesztette meg rendesen a szabadkőműves-interjúját, de addig is felkértük a titkos társaságban található ismerősünket, magyarázza el nekünk, mit akarhatott mondani Semjén ezekkel a szavakkal: A jakobinus, szabadkőműves hagyomány folyt…

 73. tiboru — 2009-12-21 19:47 

@IGe:

Részemről a megtiszteltetés.

 72. vasziljevics — 2009-12-21 19:27 

@Samuzia: vajon a szabadkőművesek tiltják a TB-fizetést? vagy agitálnak ellene? nem értem az összefüggést…

 71. NagyTeve — 2009-12-21 19:26 

@Samuzia: esetleg kifejtenéd? részletesebben, érvekkel … tudod, ahogy ezen a blogon illik …

 70. Samuzia — 2009-12-21 19:23 

@NagyTeve:

Csak nézd meg a szabadkőművesek Nagy Francia Forradalomban betöltött szerepük mit hozott az embereknek…

 69. Samuzia — 2009-12-21 19:22 

@VulpesVulpes:

Hova haladtunk? Amerikai Egyesült Államok a szabadkőművesek által született, mára 40000000 embernek nincs társadalom biztosítása…

 68. NagyTeve — 2009-12-21 19:20 

@Samuzia: tévedsz, a francia vonal közömbös! Bárkit befogad és nem kívánja meg a felsőbb hatalomba vetett hitet. Ellenben nem is tiltja!

 67. Samuzia — 2009-12-21 19:18 

@NagyTeve:

Csak annyit hogy az angol típusú ág a deista irány vonalat követi, amit Madách így ír le:” A gép forog az alkotó pihen”

A francia típusú nyíltan Isten ellenes.

 66. terra incognita — 2009-12-21 19:08 

@dzsugasvili: a példa a törikönyvek megbízhatatlanságát akarta igazolni. Istvánt meg leginkább a saját hatalmi érdekei vezényelték, és nem az államérdek. meg állam sem volt akkoriban. de ez már tényleg másik kérdés:)

 65. falatkenyér — 2009-12-21 18:55 

Bukowszky teljesen egyetértek Veled!

 64. nately — 2009-12-21 18:51 

Hát,én akkor se értem,hogy mi szükség van erre a “titkos”társaságokra.Időnként én is járok templomba,az emberiség javára is dolgozok.Igaz,páholyba már nem járok/megszűnt a mozi/.Már csak a kocsmába találok jó társaságot,és még csak titkosak sem vagyunk…

Szóval,nem értem,nem értem.

 63. Bukowszky — 2009-12-21 18:46 

amúgy vicces, hogy kb. 10000-szer nehezebb bekerülni egy légitársasághoz dolgozni, kb. 10000-szer jobb kapcsolatok és hátszél kell hozzá, mint a Szabadkőművesekhez.. akkor most melyik is a sötét, titkos társaság? hm…

 62. Bukowszky — 2009-12-21 18:45 

ez a legjobb blog.

 61. F.Lackó — 2009-12-21 18:45 

A szabadkőművesekről is látott már pletyka napvilágot, nem is kevés. Igazából nem is szeretnék állást foglalni a témában. (Egyik ismerősöm agyából pattant ki szikra, hogy majd ő beáll szabadkőművesnek. Mesélt is egy-két dolgot a páholyokról,de valahogy nem lett az egészből semmi. Pedig érdekes lett volna…)

Még sok ilyen profi cikket! 🙂

 60. IGe — 2009-12-21 18:38 

Ha gondolja a szerző, örömmel veszem ezen írása feltevését a vallaskritika.virtus.hu/ Vallástudomány rovatába.

 59. VulpesVulpes — 2009-12-21 18:32 

@MantaMann:

nem. a kérdést se értem. nem loptam a nicket, milyen tyúk, biztos úr? =)

 58. pandacsökiboborján — 2009-12-21 18:28 

Ma már régóta nehéz jó, nem alkoholista kőműveseket találni. ÁÁÁ, mert titkos társaságba tömörülnek. Nem akarnak adót fizetni, vagy miért?

Die Arbeit macht reich!

 57. Lille havfrue — 2009-12-21 18:18 

Miért van az, hogy a szabadkőműves szimbólumról nekem mindig az NDK zászló ugrik be? Ha van valami összefüggés – és miért ne lenne – ,szeretnék valamit olvasni róla!

 56. /ms — 2009-12-21 18:15 

Ha már konteo, akkor hiányolom, hogy miért néz ki a gmail emblémája úgy, mint egy szabadkőműves kötény? (pl.: masonicrenaissance.blogspot.com/2008/04/royal-arch-masons-secretly-control.html bercixcore2.wordpress.com/2009/09/03/konteo/

 54. Gloria Mundi — 2009-12-21 18:00 

Á, sztem a szabadkőművesség is azért találtatott ki, h a pasik egymás közt lehessenek, minden ilyenből kizárják a nőket. Pedig az igazán jó titkos társaságokban a nők nélkülözhetetlenek 🙂 Lásd misztériumvallások. Ezeket nem említették a források?

A páholy elnevezést sose értettem.

Varázsfuvola? Állítólag Mozart is szabadkőműves volt, és a Varázsfuvolában elárul pár titkot. Az Éj királynőjét se vették fel egy páholyba sem 🙁 Azért volt olyan mérges 🙂

Egyébként nyilvánvaló, h konteóban muszáj erről írni, hajrá! 🙂 És hagyjátok szegény Tiborut békében karácsonyozni. 🙂

 53. BálnaUhr — 2009-12-21 17:57 

@tiboru: Szívvel tettem 🙂

 52. rmr — 2009-12-21 17:57 

Engem mindig meglep, h az embereket mennyire foglalkoztatja a szkőművesség, pedig náluk még Môžeš mi pomôct’ fölsőszomszédai is érdekesebbek.

A másik, h a szkőművesség a XVIII-XIX. sz. eszme-/kultúrtörténetének – és különösen a katkók és maszonok adok-kapokjának – ismerete nélkül totálisan és végérvényesen értelmezhetetlen, éppen ezért elevenedik fel a netkorszakban a sok vicces elmélet a szemiplauzibilistől a fullidiótáig.

Reméljük tiboru ezeket készül bemutatni…:D

 51. NY124 — 2009-12-21 17:38 

Remélem, hogy a folytatás jobb lesz, mert ez eléggé vázlatszerű volt. Még mindig nagyon jó bejegyzés, de látszik hogy felvezető. 😛

 50. Martian — 2009-12-21 17:34 

Ami tudható, az csak a kirakat… ami mögötte vagy máshol van, igazából az számít a hatalom szempontjából.

Azt is figyelembe kell venni, hogy amíg a szabadkőművesek szinte konformista módon álltak társadalmi-hatalmi ügyekhez, az okkult társaságok a világinál nagyobb hatalom felé fordultak és tagjaik időnként szinte anarchista módon elutasították a világi hatalmat (pl. Crowley).

 49. Fittipaldi — 2009-12-21 17:31 

“ki ne szeretne egy rejtélyes, válogatott társaság tagja lenni, titkos kézfogással, jelszavakkal, szimbólumokkal, rituálékkal?”

Én például nem. Mert ki a fene akarna egy olyan MLM-hez csatlakozni, amely még egy nyomorult fogkrémet sem árul? 🙂

 48. tiboru — 2009-12-21 17:29 

Részben off:

És tessenek csak szépen csatlakozni a klubhoz, mert előbb-utóbb egy ilyen belépő vagyonokat fog érni, ha eljön az IDŐ!

 47. tiboru — 2009-12-21 17:26 

@BálnaUhr:

Kösz, hogy említetted: A Pendragon-legenda egyik kedvencem volt!

 46. Sztag — 2009-12-21 17:25 

2 perc, wtf?!

Nem nagyon akarok spoilerezni, de anno utána olvastam a szabadkőművességnek és akkor is leginkább az a verzió tetszett meg, amiben a szabadkőműveseket ilyen világuralós-cionista-árnyékhatalomnak írták. Ez azért érdekes, mert a Nagy Kelet, meg Oriens stb. mind erre enged következtetni (Európából és Amerikából nézve ugyebár) szal’ érdekel, hogy hogy is van ez akkor?

Várom már a következő posztot! Igazi konteós téma, hiába, hogy Krajcs semmi konspiratívat nem fedezett föl benne.

 45. Krajcs — 2009-12-21 17:07 

Nem volt 2 perc végigolvasni, de jó volt. Akár kerülhetett volna bele a végén valami konspiratív is mondjuk. Remélem, lesz folytatás…

 44. Môžeš mi pomôct'? — 2009-12-21 16:58 

De megcsinálták a Wellington-bélszínt! Még ha kicsit kevés lett is benne a mustár. Szóval kivágják ezek a magas cét akármikor, ha arra sor kerül.

 43. Môžeš mi pomôct'? — 2009-12-21 16:54 

Egyébként mi keresztények tényleg nem fordulunk pszeudovallások felé. Elég a magunk misztériuma, azt se érti senki.

De az tény, hogy az Adyszoborkötényező kőművesekkel ellentétben a burkolós sátánistáknak legalább van STÍLUSA. A múltkor egész este Csongrády Katát hallgattunk, burkoltunk, és Call of Dutyztunk háromszáz wattos mélynyomóval, közben a Necro Files 2 ment loopolva, míg fel nem jött egy helyi lakos, hogy szétkúrja a pofánkat, ha egy percen belül nem lesz néma csend. És aztán megint, hajnalban elnézést kérni, és hozni egy doboz Merci csokit mikor leesett neki mekkora sátánisták laknak itt.

Náluk ez az ősi és elfogadott rítus. Így nyomják ők a szabadkőművesdit, ha végképp ráununnak vallásunk szent titkaira. Egy kibaszott Nagy Kelet az egész.

 41. Bloodscalp — 2009-12-21 16:48 

jaja, jó volt:) a szünet után

 40. dzsugasvili — 2009-12-21 16:47 

@terra incognita: Hát tekintve hogy István az áttérés után is úgy mészárolta az ellenségeit, ahogy csak bírta, kőkeményen háborúzott, és mindig az államérdek volt neki az első (nem egy Szt. Ágostonszerű elmélkedős szent volt), szerintem kizárólag politikai előrelátás lehetett a kereszténység bevezetése, ez nem kétséges. Hogy nem a vallási fanatizmus, az tuti. De ez nem ide tartozik.

 39. BálnaUhr — 2009-12-21 16:44 

Ez jó lesz.

A 2. ponthoz ajánlom Szerb Antal A Pendragon legenda című regényét. Nagyon jó olvasmány, sok információval a rózsakeresztesekről.

 38. dzsugasvili — 2009-12-21 16:43 

@NagyTeve: Meg vagy te veszve. A szocializmusról nem tudom mit hallottál, de a 19. század 2. felében zsír új irányzatnak számított. A munkásságot nem leszarni, sőt komolyan figyelmbe venni, lelkipásztorokat küldeni direkt közéjük, egyesületeket alapítani nekik akkoriban abszolút újítószellemű dolog volt. Ultrakonzervatívnak nevezni ezt a pápát olyan, mintha Marxot nácinak, Sztálint meg polgári demokratának neveznéd.

Persze ha viccnek szántad akkor :-DDD, meg LOL meg minden más.

 37. Môžeš mi pomôct'? — 2009-12-21 16:40 

Te nyilván hidegtálhoz vagy szokva. Tipikus. Polgári tagozat.

 36. NagyTeve — 2009-12-21 16:39 

@Lalo: ja, szóval ellentmondasz nekem úgy, hogy ugyanazt állítod mint én. Ügyes!

 35. Môžeš mi pomôct'? — 2009-12-21 16:39 

@Lalo: De kis értetlen vagy. Alatta minek felmelegíteni? Akkor még meleg. Na mindegy. Mellesleg ők ezt a sátánista szakadár tagozatban burkolásnak hívják.

 34. Lalo — 2009-12-21 16:28 

@Môžeš mi pomôct’?: “jó lesz az még fölmelegítve vakolás után”

Inkább vakolás alatt.

Szabadkőműves szóhasználatban vakolásnak hívják a szertartásos vacsorát.

 33. Lalo — 2009-12-21 16:24 

@NagyTeve: “A páholy az alapegység, az oriens a város, ahol több páholy működik.”

Nem.

Lásd:

“a Budapest keletén dolgozó Haladás páholy”

“Arad keletén dolgozó Fraternitas páholy”

stb. stb.

Tehát a kelet itt szimbolikus értelmű, egy város legszentebb helye a kelete, ugyanúgy, mint ahogy egy páholy legszentebb helye az Oriens, a Kelet, ahol az oltár áll és a főmester ül. Azaz egy-egy páholy jelölhető, azonosítható az Oriensével, a Keletével.

Ebből következően ezeknek a keleteknek az együttese a Nagy-Kelet, vagy Nagy-Oriens, amely alá tartoznak az egyes keletek, páholyok.

 32. Môžeš mi pomôct'? — 2009-12-21 16:13 

Srácok. Vagy száz polgári hagyományőrző és önképzőkör játszik szabadkőművesdit. Nem kell ezt túllihegni. A titkos-titkostársaságok közt persze szintén akad oszlopos, kockáspadlós, körbejárós, fejbeverős (például fölöttem lakik a tetőtérben két aranyos sátánista, akik ma megcsinálták nekem viasat-Csabi receptjéből a Wellington-bélszínt – na, ők is nagyjából egy ilyenbe járnak) de még ők se hívnak meg a frankó (szupertitkos sátánista) bulijukba, nemhogy a hárdkór szabadkőművest játszók.

Amúgy meg mesélje el nektek valaki, hogy a szájába tettek egy darab ostyát (vagy jobb esetben meg pl. görögkatolikuséknál hörpölhet egy kis bort is rá)? Ebből nem ért még az okos sem – sőt, az különösen nem. Na, hát szabadkőműveséknél is ilyesmi a titok, csak ott még ennyi se.

Ettől függetlenül aki meg akarja tapasztalni milyen a kockás szőnyeg, az nyugodtan jelentkezhet akár nálam, tán még befolyásos barátaimnak is bemutat…nám, ha lennének. A befolyásos emberek nagyjából mind utálnak, és ez tudjátok mennyire fáj? Olvassátok? Hékás!

Ja, és maradt a bélszínből is. Kicsit kevés lett benne a mustár, de azért jó lesz az még fölmelegítve vakolás után.

 31. Lalo — 2009-12-21 15:57 

@NagyTeve: A hazai angol irányzatot képviselő Magyarországi Symbolikus Nagypáholy weblapján ez szerepel:

Szabadkõmûves lehet minden jó hírû, szabad férfi, aki a 24. életévét betöltötte, bármely vallás szerint, de hisz Isten létezésében, a szabadkõmûvesség alapeszméit a magáénak érzi, és akit természetesen a szabadkõmûvesek a testvérükül fogadnak.

http://www.szabadkomuves.hu/menuhtml.html

A védelme alatt dolgozó Sas páholy honlapján:

Szabadkőműves az a jó hírű és szabad férfi lehet, aki betöltötte 24. életévét, hisz egy megszemélyesített Isten létében és annak megnyilvánulásában …

http://www.saspaholy.hu/site/index2.html

A Nyugati Kapu páholy weblapján:

A szabadkőműves tagság feltételei:

Szilárd hit a Legfelsőbb Lényben és elszántság arra, hogy Ön is megtartsa és kövesse az Általa kijelentett Törvényeket.

http://www.nykpaholy.hu/documents/a_szkm-rol.html

 30. The question (törölt) — 2009-12-21 15:49 

Mónus Áron:

Összesküvés: A NIETZSCHEI BIRODALOM

A SZABADKŐMŰVES BŰNSZÖVETKEZET

(1994, Interseas Editions)

(Harmadik, javított kiadás)

E könyv ismeretében, sokat hozzáolvasva – a mai posztot is beleértve – kerültem csak igazán tudathasadásos állapotba…

Tiboru!

Kik azok a Szabadkőművesek?

Miért érzek ellenszenvet irántuk?

Ez engem minősít?

A 33 hierarchia elnevezése is brutális, s igencsak beszédes.

A mai magyar Szabadkőművesekről olvashatunk a folytatásban?

Még rengeteg kérdésem lenne, de majd a Szabadkőművesek 10.0 után teszem fel.

Köszönöm a posztot. Gratula. Ja, és köszi. 🙂

 29. tiboru — 2009-12-21 15:42 

@Lalo:

Elismerem, hogy tévedtem. Máris javítom a posztban.

 28. Lalo — 2009-12-21 15:32 

@tiboru: Sajtóhuba.

Voltam ott, saját szememmel láttam.

45.

Egyébként meg:

12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet

24. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI., Podmaniczky u. 45. számú, 28670 hrsz.-ú

épületet. A védelem az 1037 m 2 nagyságú ingatlan teljes területére kiterjed.

(2) Az épületen és ingatlanán reklám csak a műemlékvédelmi hatóság előzetes engedélyével

helyezhető el.

(3) A műemlékvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket

III. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896-ban Ruppert Vilmos tervei szerint emelt egykori

Magyarországi Symbolikus Nagypáholy építészeti, belsőépítészeti, kultúrtörténeti értékeinek

fokozott védelme.

jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-0000099900012NKM&docdb=jog&save=1#

és muemlekem.hu/muemlek?id=766

és archivum.epiteszforum.hu/holmi_detailed.php?mhmid=1555

 27. NagyTeve — 2009-12-21 15:25 

@dzsugasvili: igazad van. Inkább ultrakonzervatívnak vagy elvakultan konzervatívnak lehetne nevezni. Na de tiboruban egy diplomata veszett meg …

 26. NagyTeve — 2009-12-21 15:23 

@Lalo:

“Az UGLE szerint megkövetelt istenhit azért nem annyira “liberális”, ahogy a cikkben szerepel, az angol irányzat szerint egy megszemélyesített istenben és az ő kinyilatkoztatásában kell hinni a szabadkőműveseknek. (Basic Principles, 1929.)”

http://www.ugle.org.uk/wp-content/uploads/2009/12/boc-2009-online-craft-rules.pdf

X. oldal 3. pont

XIV. oldal 2. pont

itt mindha egy kicsit mást mondana … kizárólag a közelebbről meg nem határozott Világegyetem Nagy Építészéről és az ő felfedett vagy kinyilatkoztatott akaratáról szól …

Oriens – nem. A páholy az alapegység, az oriens a város, ahol több páholy működik. Legalábbis az angol rítus szerint.

 25. Neoprimitív — 2009-12-21 15:20 

De jó, két hete az első alkalom, hogy olvasni is van időm, és pont egy ilyen jó cikk! Nagyon várom a folytatást.

 24. kaminer — 2009-12-21 14:59 

nagyon jó poszt, bár kicsit fura, hogy előre nem konteóztunk a templomosokról (Szép Füéöp végeztetette ki őket az 1300-as évek elején, jó könyv(sorozat) született erről Druon Elátkozott királyok sorozatának első kötetében) vagy a rózsarendről. Pedig tiboru m,eg is indokolta szépen a bevezetőben, ezért nem zavaró.

 23. tiboru — 2009-12-21 14:42 

@doomguard:

Hú, ha ezeket is bevállalnám, nem nagyon maradna hely a klasszikus és konkrét konteókra 🙂

Majd meglátjuk…

 22. doomguard — 2009-12-21 14:35 

@ricsipók:

Dan Brown könyvekre én nem hivatkoznék, ugyanis nem csak a történelmi hűséggel van baj. Sírva röhögtem sok olyan kollégámon ismerősömön is akik anno a DV-kódot olvasva totális okkult-szimbolitszika szakértőkké váltak.

Javaslom inkább háttérnek Bavid V. Barrett: Titkos Társaságok c művét, amely elég száraz ugyan, de jól leírja a középkori okkult filozófiai vonalakat, és hogy melyik hová nőtte ki magát mára. (a legjobbak az amerikai “lélekhivatás”-os dolgok, ahol csak kb 2000 dollárt kell leperkálnod a titkok ismeretéért 🙂 ) Barrett egyébként a GCHQ alkalmazottja volt, úgyhogy lehet ez is egy konteo-vonal 🙂

Apropó, csak felvetésként, a szabadkőművesekből elágazó szervezetek pl Golden dawn, OTO, nem lesznek műsoron egyszer a blog keretein belül?

 21. tiboru — 2009-12-21 14:08 

@Lalo:

Most néztem utána: L. Nagy Zsuzsa a Szabadkőművesek c. könyvének 51. oldalán a Podmaniczky 43-ról ír. Persze nincs kizárva, hogy téved.

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, ISBN 963 05 4637)

 20. Panther V. — 2009-12-21 13:51 

@VulpesVulpes:

Sajnos nem. Sokan szeretnek hinni ilyesmiben.

 19. terra incognita — 2009-12-21 13:26 

@dzsugasvili: a középiskolás tankönyvekben az is benne van, h Szent István különlegesen előrelátó államférfiúi képességegi okán csatlakozott a nyugati kereszténységhez. azért nem venném kézpénznek amit ott leírnak:)

 18. dzsugasvili — 2009-12-21 13:18 

Azért annyit tegyünk hozzá XIII. Leóról, aki az egyik legjelentősebb pápa volt, hogy őt “meglehetősen konzervatívnak” nevezni erős sarkítás. A középiskolás könyvekben is bennevan, hogy ő tekinthető a keresztényszocialista gondolkodási/politikai irányzat megalapítójának, ami minden, csak nem “konzervativizmus”. A Wikipedián is fönnvan, hogy kritizálta a szocializmust és a konzervativizmust is. Emellett jezsuita volt, és 3 évig szolgált pápai követként Belgiumban 1843-46 közt, ami egy eléggé modern államnak volt mondható mindenféle tekintetben. Ezutóbbi tények is azt mutatják, hogy igen képzett és széles látókörű ember kellett hogy legyen, vagyis ha bírálta a szabadkőműveseket, semmiképp nem lehet azt egy bekövesedett, maradi, rosszindulatú tapasztalatlan tata vélekedésének tekinteni.

 17. Thaddeus Griffin — 2009-12-21 12:33 

Már vártam nagyon ezt posztot, és nem véletlenül, grat 🙂

Apropó, kis off: most olvasom a Lugánói tanulmányt. Van egy olyan érzésem, hogy elég sok konteóban szerepel…

 16. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-21 12:25 

@VulpesVulpes: az emberiség halad valahova? és az mit jelent? a nyugati civilizáció terjedését? nehéz ez. a három p szentháromság megfoghatóbb cél:)

 15. MantaMann — 2009-12-21 12:20 

@VulpesVulpes:

off

Szent István Egyetem? Tanultál ott?

on

 14. VulpesVulpes — 2009-12-21 12:11 

@Balfake:

csak én vagyok olyan naiv, hogy úgy gondolom, hogy akár még magasztos célok is vezérelhetik őket? (pl. az emberiség haladása)

 13. ricsipók — 2009-12-21 11:56 

Az új Dan Brown könyv (Az Elveszett Jelkép) elég részletesen ir az amerikai szabadkőmüvesekről, konkrétan George Washington-ról is. Bár nyilván nem a történelmi hűségért, de azért érdekes olvasmány.

 12. kvarcman — 2009-12-21 11:09 

Mester, nagyon köszönöm a postot, már nagyon vártam a “kőmíveseket”! 🙂

Ezen vinnyogva röhögtem a kedves kollégák lesújtó pillantásainak kereszttüzében:

“hiszen konteóblog szabadkőművesek nélkül olyan, mint disznóvágás pálinka, swingerklub dugás, vagy politikai elit korrupció nélkül: nem az igazi.”

Nagy igazságod vagyon ebben :)))

 11. tiboru — 2009-12-21 10:56 

@paranoid T.R. marcipan:

Oké, nem akarok csalódni benned!

Amúgy meg eszem ágában sincs semmiféle szexuális kisebbség idegeit felborzolni; aki nézni szereti, hát nézze 🙂

 10. Lalo — 2009-12-21 10:38 

@Lalo: Elnézést, egy nem kimaradt az előző kommentemből, s így a mondat értelme is megváltozott. A helyes a következő:

A Francia Nagyoriens tiltja páholyaiban a nők felvételét (nemrégiben egy renitens páholyt emiatt fel is oszlatott), de elismeri szabadkőművesnek a női és vegyes páholyokat, viszont NEM vesz részt velük közös “munkán”.

 9. paranoid T.R. marcipan — 2009-12-21 10:34 

A dekonspiráció jegyében javaslom alapítson a konteo is magának egy nagypáholyt. akkor legalább kiderülne mi is történik egy ilyen találkozón.

megjegyzem, egyeseknek a bámészkodás nagyobb öröm mint a dugás, úgyh tessék finomítani a swinger klubokról alkotott elméleten. semmi szükség rá h a szexuális kisebbségek titkos páholya macskákat telepítsen hozzád:)

(OFF: té, köszönöm, mihelyst hagynak regisztrálni, megteszem amit meg kell:) )

 8. zéka — 2009-12-21 10:10 

Tyűha emögött brutál munka lehetett. Gratula a postért, szép munka volt.

 7. tiboru — 2009-12-21 10:09 

@Balfake:

Á, csak hatalmat és befolyást. A többi úgyis ezzel együtt jár; főleg a pucér nők és a kokain 🙂

 6. tiboru — 2009-12-21 10:08 

@Lalo:

Köszönöm a kiegészítéseket és a pontosításokat!

Csak egy viszontválasz:

Egyszer beszéltem egy francia franc-masonnal, aki a Grand Orient de France elnevezésből azért tartotta fontosnak kihangsúlyozni a “de France” (Franciaországi) fordulatot a “francais” (francia) szóval szemben, mert így (szerinte) az is nyilvánvaló, hogy a GOdF-be nemcsak franciákat látnak szívesen, hanem Franciaországban élő külföldieket is – akik nem franciák ugye.

Ezért használtam én is a “Franciaországi” jelzőt a sima “franciával” szemben.

És tényleg köszönöm a pontosításokat!

 5. Balfake — 2009-12-21 10:05 

És mit akarnak? Siker, pénz, csillogás, hatalom, kokain, pucér nők?

 4. Lalo — 2009-12-21 09:51 

Gratulálok! Nagyon jó és egyben jópofa is a cikk.

Csak néhány pontosítás:

A gyökerekhez: James Anderson skót származású presbiteriánus lelkész (akit tévesen anglikánnak szoktak emlegetni) által összeállított/megírt szabadkőműves alkotmány (The Constitution of Free-Masons) első változatában (1723) még Ádámig vezeti vissza a szabadkőművességet és minden általa nagynak tartott bibliai és történelmi személyiséget is szabadkőművesnek nevez. Talán ennek a teóriának a kevéssé tarthatósága vezette aztán az Angol Egyesült Nagypáholyt (és más országok nagypáholyait) arra az elhatározásra, hogy hivatalosan nem nyilvánítanak véleményt az eredet kérdésében, bárki szabadkőműves, aki ilyesmivel foglalkozik, szigorúan csak magánvéleményként teheti meg ezt.

A szabadkőművesség háromosztatú rendszerébe a legények fokozata csak később került be, először csak inasok és mesterek voltak a páholyokban. (Legalábbis ez az elfogadottabb álláspont.)

Az UGLE szerint megkövetelt istenhit azért nem annyira “liberális”, ahogy a cikkben szerepel, az angol irányzat szerint egy megszemélyesített istenben és az ő kinyilatkoztatásában kell hinni a szabadkőműveseknek. (Basic Principles, 1929.)

Ugyan az oriens a páhollyal egyenértékű, azért még a Francia Nagyoriens (és más nagyoriensek) nevében nem lehet nagypáholynak fordítani, már csak azért se, mert van Franciországban több, a nevében is nagypáholynak nevezett szabadkőműves szervezet is, pl. a Francia(országi) Nagypáholy (Grande Loge de France).

A cikkben szereplő “Angliai”, vagy “Franciaországi” nagypáholyok, nagyoriensek a szabadkőművesek között, de a sajtóban és tudomános munkákban is egyszerűen “Angol” vagy “Francia”-ként szerepelnek, ellentétben a cikkbeli szószerinti fordítással.

A francia nagypáholyok és az angol irányzatú nagypáholyok közötti kapcsolat a cikkben szereplőnél azért szövevényesebb volt, a végeredményt tekintve azonban helyes a cikk leírása.

A “franciáknál már nőket is felvesznek”

kitétel viszont már nem elfogadható.

Ebből a szempontból számos különböző álláspont létezik az egyes nagypáholyokon belül. A Francia Női Nagypáholy (Grande Loge Féminine de France) természetesen felvesz nőket, viszont férfiakat nem. A Droit Humain vegyes rend (L’Ordre Maçonnique Mixte International “Le Droit Humain” nőket és férfiakat is befogad. A Francia Nagyoriens tiltja páholyaiban a nők felvételét (nemrégiben egy renitens páholyt emiatt fel is oszlatott), de elismeri szabadkőművesnek a női és vegyes páholyokat, viszont vesz részt velük közös “munkán”. A Garibaldi közreműködésével egyesült Memphis Misraim (99 fokú szabadkőművesség!) páholyaiban szintén vannak nők. És persze ott van az angol irányzatot követő Francia Nemzeti Nagypáholy, amely nem ismeri el szabadkőművesnek a nőket is felvevő páholyokat.

A francia orientáció nem azonos a skót rítussal, több ún. magas fokokat tartalmazó rítus működik Franciaországban a skóton kívül, pl. a “Francia Rítus” és a “Modern Francia Rítus”, illetve az angol orientációjú nagypáholyok mellett is működik rengeteg magasfokú rendszer, köztük a hivatalosan “Ősi és Elfogadott Skót Rítus”-nak nevezett skót rendszer is.

A cikkben az szerepel, hogy “a császár (valószínűleg vatikáni nyomásra) betiltja a szabadkőművességet”. A vatikáni nyomás folyamatosan megvolt, de I. Ferenc 1795-ben a Martinovics-féle összeesküvés leleplezése és megtorlása kapcsán tiltotta csak be a szabadkőművességet.

A páholyház a Podmaniczky utca 45-ben volt, hamarosan Rosslyn hotel néven szálloda nyílik meg benne.

Üdvözlettel: Lalo

 3. MantaMann — 2009-12-21 08:46 

Csak én érzem úgy, hogy ez a jelszó a magasabb fizuért… egyfajta európai kasztrendszer elve? Tudsz “jelszót” és megnyílnak előtted a lehetőségek: kapcsolatok, meló lóvé stb…

Lehet tudni nagy “dobbantók”-ról? Voltak? Vannak? Írtak? Gondolom bedarálta őket a rendszer..

 2. proletair — 2009-12-21 07:56 

Dícséret a posztért!

És akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ajánljam mindenki figyelmébe Umberto Eco Foucault-inga című regényét, melyben a templomos/szabadkőműves vonal adja a fő izgalomforrást.

 1. NagyTeve — 2009-12-21 07:20 

Na végre! Kiváló poszt, szokás szerint! De miért kell karácsony utánig várni a folytatásra? Igazán, tiboru, egy kis karácsonyi ajándékként előrehozhatnád a többi 12 rész publikálását 😀

Ja, és néhány pontosítás: a három segéd azért akarta a mester-jelszót, mert Hiram minden nap a fizetéseket három helyen adta ki, külön az inasoknak, segédeknek és mestereknek. Lévén, hogy nagyon sok munkás volt, bevezette a titkos jelszót azért, hogy mindenki a rangjának megfelelő fizetést kapja. Na, ezért kellett a három fickónak a mesterjelszó …

Az angolszász rítus nem az istenhitet követeli meg, hanem egy felsőbb hatalomba vetett hitet.

Létezik még a skandináv rítus is, amelyik viszont egyenes a keresztyén hitet követeli meg. Ja és remélem nem szpojler, ha megemlítem a Memphis-Misraim és Prince Hall rítusokat is 😀

Ami a – közvetlen – eredetüket illeti, úgy tudom az UGLE által elfogadott verzió az, hogy a középkori kőműves céhekből alakultak ki, amelyek a XVII. századra már elvesztették – legalábbis Angliában – a létjogosultságukat és így elkezdtek befolyásos nemeseket meghívni soraikba, akik egyfajta vitaklubbá alakították a céheket.

RSS feed for comments on this post.

Ars poetica

Mert összeesküdni is jó, de összeesküvés-elméletet gyártani, terjeszteni és erősíteni még jobb. Conteo, ergo sum!

 • Legutolsó hozzászólások

  Tartalom

  CímDátum
  Felejtős a Facebook, itt az új csoportunk!2021-02-27
  Rendőri brutalitás elleni megmozdulások2020-06-18
  Koronavírus megbeszélőposzt2020-03-17
  Vendégposzt: az NSU-komplexum, avagy a dönergyilkosság-rejtély2019-07-28
  Vitaposzt: választás-konteók2018-04-11
  Vendégposzt – A kassai bombázás2017-06-26
  Michael Jackson-konteók2017-05-20
  Szolgálati közlemény: Aranykönyv-szavazás, döntő!!!2017-05-11
  Kínos Clinton-konteók (részletek)2017-03-31
  Lindbergh-konteók2017-02-26
  Toxoplazmózis-konteók2017-01-25
  Vendégposzt – Horthy István halála2017-01-06
  A BCCI-sztori2016-11-04
  Villámkonteó: a 200 ezer SIM-kártya esete2016-10-07
  Villámkonteó: robbantás a Nagykörúton!2016-09-25
  Wałęsa-konteók2016-08-21
  Posztajánló: Porton Down2016-08-15
  Reagan és a gellert kapott golyó2016-06-17
  Eyjafjallajökull-konteó2016-05-17
  Kommentposzt: Kiss László2016-04-08
  Lionel Crabb rejtélyes esete2016-03-21
  Hindenburg-konteók2016-02-26
  Bruce Lee halála2016-02-14
  Opus Dei2016-01-23
  Alapítvány-konteók2015-12-19
  Megjelent az e-Konteó2!2015-12-06
  Furcsa történetek 2.02015-11-29
  Shakespeare-konteók2015-11-12
  Frigyláda-konteók2015-10-22
  Per “Dead” Ohlin halála – 18+!!!2015-09-10
  Gary Webb, a CIA és a crack-konteó2015-08-23
  Menekült-konteók2015-07-14
  Ajánló – sorozatok és filmek2015-07-07
  Miss Liberty-konteók2015-06-22
  Na-seby (Villámkonteó)2015-04-14
  Glenn Miller eltűnése2015-04-08
  Kommentposzt: Germanwings-konteók2015-03-30
  Furcsa történetek 1.02015-03-23
  Bob Marley halála2015-03-14
  New Coke – konteók2015-03-02
  Sid Hurwich időgépe2015-02-22
  Alan Turing2015-02-10
  Kommentposzt: rejtélyes betörések2015-01-31
  Halál Chappaquiddickben2015-01-26
  Kommentposzt: Charlie Hebdo2015-01-08
  A Dreyfus-Zola konteók2015-01-05
  Megjelent az e-Konteó1!2014-12-05
  Konteókönyv-felmérés2014-12-01
  Vendégposzt: az ufó-emberrablások2014-11-28
  John Titor története2014-11-19
  Ajánló – A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története2014-10-29
  Fort Knox2014-10-23
  Estonia-konteók2014-09-29
  Rudolf Hess története2014-09-22
  Kurt Cobain halála2014-09-09
  Eilean Mór rejtélye2014-08-18
  Balla Irma halála (részletek)2014-07-27
  Gyíkember-konteók2014-06-12
  A Kovács Béla – ügy2014-05-23
  Kitalált középkor (rövidposzt)2014-05-12
  Georgia Guidestones2014-05-03
  Elisa Lam halála2014-04-15
  Kommentposzt: Welsz Tamás halála2014-03-20
  Kommentposzt: az MH370-es járat2014-03-15
  Magic Johnson – konteó2014-03-12
  Challenger-konteók2014-02-13
  Ophélie Bretnacher halála2014-01-20
  Cicada 33012014-01-06
  Cajamarquillai üregek2013-11-27
  A körmendi gyerekgyilkosság (részletek)2013-11-21
  Vendégposzt: A Nagy Könnyűzenei Sátánista Konteó2013-11-14
  Google-konteók2013-11-03
  A Konteókönyv rendelhető!2013-10-23
  Katrina-konteók2013-10-11
  A denveri repülőtér2013-09-27
  Haszbara-konteók2013-08-25
  Génmódosítás-konteók2013-07-08
  Oopart, avagy tárgyak rosszkor, rossz helyen?2013-06-14
  Konteónak indult…2013-06-09
  Az X bolygó2013-04-27
  Ókori dodekaéderek (rövidposzt)2013-04-03
  Náci repülő csészealjak2013-03-22
  D. B. Cooper története2013-02-19
  Egy pápa lemondása2013-02-11
  A Sunstein-Vermeule – algoritmus2013-01-23
  Eltűntek2013-01-18
  Könyvajánló – Szoftverfrissítés 1.02012-12-13
  Anjikuni-rejtély2012-12-11
  Szent Malakiás próféciái2012-12-03
  Jövőbelátás-konteók2012-11-21
  Chomsky-tízparancsolat2012-11-06
  Mátrix-konteók2012-10-28
  Elbert János halála2012-10-19
  Bohemian Grove2012-09-26
  Robert Maxwell élete és halála2012-08-28
  A Zelnik-ügy – reloaded!2012-08-05
  Kazbegi dinók (rövidposzt)2012-07-20
  A Zsanett-ügy (18+)2012-07-10
  Alternatív Bermuda-háromszögek2012-07-06
  Olof Palme halála2012-05-16
  A torontói jegyzőkönyvek2012-04-21
  Phobosz-összeesküvés (rövidposzt)2012-03-22
  Jörg Haider halála2012-03-14
  Az eltűnt zászlóalj2012-03-09
  A Mary Celeste – rejtély2012-03-01
  Szcientológia-konteók2012-02-07
  Mikrohullám-konteó (rövidposzt)2011-11-12
  Népszámlálás-konteók2011-11-12
  EU-konspiráció2011-11-12
  A Djatlov-incidens2011-11-12
  Fluorid-összeesküvés2011-08-19
  Breivik-merénylet2011-07-25
  A Mikroelektronikai Vállalat – konteó2011-05-26
  Patton tábornok halála2011-05-12
  Skull & Bones2011-04-19
  Réztekercs-konspiráció2011-04-12
  AIDS-konspiráció2011-04-11
  Ajánló – kódfejtők előnyben!2011-04-09
  Moszkva és a csecsenek2011-04-08
  Gandzsa-összeesküvés2011-04-07
  A KAL-007-es járat lelövése2011-04-06
  Globális felmelegedés2011-04-05
  A móri nyolcas gyilkosság2011-04-04
  Kilenc/tizenegy2011-03-30
  A közösségi oldalak – összeesküvés2011-03-29
  Kelly doktor halála2011-03-28
  Roberto Calvi, Isten bankára2011-03-25
  Az arab világ forradalmai2011-03-23
  Martin Luther King halála2011-03-22
  Hajsza az örökmozgó és egy másféle energia után2011-03-21
  Castro és a CIA (átirányítás)2011-03-18
  A USS Liberty megtámadása2011-03-17
  Jézus-összeesküvés2011-03-16
  Ajánló – linkek2011-03-15
  HAARP-összeesküvés2011-03-14
  Chico halála2011-03-11
  JFK – 2.02011-03-10
  JFK – 1.02011-03-10
  Nőellenes világösszeesküvés2011-03-08
  Atomkonspiráció (átirányítás)2011-03-07
  Hasfelmetsző Jack – dosszié2011-03-07
  Gagarin-konteók2011-03-04
  Cigánygyilkosságok2011-03-04
  Robert F. Kennedy meggyilkolása2011-03-03
  Vérvád-konspiráció2011-03-03
  A Council on Foreign Relations2011-03-02
  A szmolenszki katasztrófa2011-03-02
  Atlantisz-konteók2011-03-01
  Nagy német adókonteó2011-02-28
  Illuminátusok2011-02-28
  Ajánló – filmek2011-02-26
  Az Elvis-legenda2011-02-25
  Tunguzka-rejtély2011-02-24
  Nikola Tesla 2.02011-02-23
  Nikola Tesla 1.02011-02-23
  Robbanás Port Chicagóban2011-02-22
  A Fenyő-gyilkosság2011-02-22
  Rákgyógyszer-konteók2011-02-21
  A főtitkár halála2011-02-21
  Nácik aranya2011-02-19
  ODESSA2011-02-18
  A romániai “forradalom”2011-02-18
  Templomosok2011-02-17
  A TWA-800 járat lezuhanása2011-02-16
  WikiLeaks-konteók2011-02-15
  A Voynich-kézirat2011-02-15
  Mormon-összeesküvés – újratöltve!2011-02-14
  Mormon-összeesküvés2011-02-14
  Szabadkőművesek 2.02011-02-13
  Szabadkőművesek 1.02011-02-13
  Bilderberg-konteók2011-02-13
  Men in Black2011-02-12
  UFO-konspiráció2011-02-11
  Jim Morrison halála2011-02-11
  Rejtélyes helyek, titkos bázisok2011-02-10
  Roswell és az M-122011-02-09
  Bermuda-háromszög2011-02-09
  Antarktisz-összeesküvés2011-02-09
  Pearl Harbor – dosszié2011-02-08
  Népek Temploma2011-02-08
  Egy pápa halála2011-02-08
  A MA-240-es járat tragédiája2011-02-07
  A “tökéletes katona”-projekt2011-02-07
  A Kurszk elsüllyedése2011-02-06
  A Litvinyenko-gyilkosság2011-02-06
  Beatles-konteók2011-02-05
  John Lennon halála2011-02-05
  Philadelphia-kísérlet2011-02-04
  Diana hercegnő halála 2.02011-02-03
  Diana hercegnő halála 1.02011-02-03
  A Seuso, a Habsburgok és egy lord – kiegészítő konteó2011-02-02
  A Seuso-ügy2011-02-02
  Titanic-sztori2011-02-01
  Holdraszállás-konteók2011-01-31
  Marilyn Monroe halála2011-01-30

  Innen jöttök